22 February 2008

FOTO WAKTU PAMERAN BUKU

Foto Waktu Pameran Buku Sunda Memperingati Hari Bahasa Ibu
21 Februari 2008 di Aula Unpad Jl.Dipati Ukur Bandung

PAMERAN BUKU SUNDA

Ku : MAMAT SASMITA


Lamun diitung-itung ngiluan pameran buku Sunda teh geus opat kali. Nu munggaran pisan basa aya acara Buku Bandung di Gedong Indonesia Menggugat. Mimitina mah diajak ku Deni Rachman, nu ngokolakeun Lawang Buku, nyaeta distributor buku leuleutikan. Harita teh nyanggupan we, da rarasaan mah teu matak hese, atuh materi anu dipamerkeun geus nyampak, rohangan dibere kalawan teu ngahiji jeung anu ngajual buku. Eta teh taun 2006 asana mah bulan April ngan poho deui tanggalna, diayakeun 3 poe, jeung deuih fotona euweuh.

Hartina pameran didieu teh enya-enya pameran, mamerkeun buku-buku basa Sunda, lain pameran anu sakaligus ngajualan buku. Tujuanana mah kahiji atuh ngawanohkeun Rumah Baca Buku Sunda, kaduana mere iber yen aya keneh buku basa Sunda tur aya nu macana, lain rek lelegegan ngan ieu mah ngilu we kana kagiatan siga kitu. Soal aya nu nga-apresiasi eta hak nu lalajona, mangga teh teuing.

Pameran anu kadua nyaeta basa dina acara mieling poe basa indung, tanggal 21 Pebruari 2007, diayakeun di Aula Unpad Dipati Ukur. Ieu kagiatan ngadeudeul kagiatan ti PPSS (Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda) anu gawe bareng jeung Unpad jeung Disbudpar Jabar. Buku anu dipamerkeun ge kawilang lengkep, ti sastra anu heubeul tug nepi ka anu anyar, teu katinggaleun buku buku sejen kayaning kamus, carita pantun jste. Kuring kaasup jadi panitia pameran.

Resep ngiluan kitu teh, loba papanggih jeung nu sejen. Para pangarang Sunda atawa pemerhati budaya kaasup para pangajar boh guru boh dosen.

Pameran katilu basa milangkala Ajip Rosidi anu ka 70 taun, tanggal 31 Januari 2008, di Aula Unpad Dipati Ukur. Kuring ge kaasup panitia, biasa we panitia pameran. Dina ieu pameran mah lain bae buku Sunda tapi buku basa Indonesia, ngan sakabehna buku karya Ajip Rosidi. Dijumlah jamleh aya kana 120 buku anu dipamerkeun. Enya Ajip Rosidi teh pangarang anu kacida produktifna, lamun diitung-itung meh dua kali nyieun buku dina sataunna. Eta teh encan surat-surat anu ngabadeg. Da Ajip Rosidi mah nyieun surat ge diarsipkeun tuluy kalan-kalan diterbitkeun pikeun dibaca ku balarea.

Nu kaopat ngilu pameran teh tanggal 21 Pebruari 2008, acara ieu ge tetep mieling poe basa indung, anu diayakeun ku PPSS, Unpad Jeung Disbudpar Jabar. Dian ieu pameran digelar teh ngan media basa Sunda, anu kungsi medal jeung anu aya keneh dikieuna. Teu loba ukur 70 majalah, koran, atawa buletin.

17 February 2008

Perkara Pilkada(L)

Ku : Mamat Sasmita

Ieu mah rek ngobrolkeun kuring salaku Ketua RT di padumukan, kulantaran jadi Ketua RT tea, nya kuring meunang parentah ti Ketua RW, sangkan neangan warga anu daek jadi anggota Panita TPS. Kapaksa atuh pasosore nguruling bari diimpleng saha kira-kirana anu bakal daek jadi panitia. Dina implengan teh rek neangan nu ngarora we ambih dina sagala rupa hal teh teu kudu nu kolot bae. Memeh prung tepung jeung nu diajam, patepung jeung ibu-ibu, biasa silih tanya samemeh nepikeun pamaksudan, ngobrol sabulang bentor, nya saterusna nyebutkeun pamaksudan, na celengkeung teh salah saurang ibu-ibu ngomong “Walah Pa na nu kitu bet diurus, nu rek jadi gubernur mah saha bae ge teu karasa bedana”. Kuring sakedapan mah ngahuleng, aya benerna eta ucapan teh. Secara pribadi da heueuh horoream rek pipilueun dina pilkada teh, ngan ieu katulah pedah jadi Ketua RT. Meureun kumaha kasebutna ongkoh jadi Ketua RT tapi teu nguruskeun. Tungtungna kuring ngajawab "Ibu ari milihna mah teu langkung ibu, bade milih KADAL nu mana teu langkung ibu, abdi mah milarian teh barudak nu daekeun jadi panitia TPS..."
Si Ibu nanya deui : “…naha disebat KADAL..?” .Ari jawaban kuring : “Lantaran sanes KADAA, KADAL teh Kepala Daerah Lalaki, lantaran calona teu aya ti awewe, mun aya mah awewe nya disebat KADAA, Kepala Daerah Awewe..” dikitukeun mah si ibu teh seuri.

Tah palebah neangan keur panitia tea, enya rada hese, biasa loba alesan tea, tapi ku kitu ku kieu meunang oge duaan nu daekeun, barudak ngora keneh.
Dina rapat RW, RT kuring bareng jeung hiji RT nu sejen, jadi sa-TPS, panitiana kudu aya tujuhan, atuh kapaksa kuring ge jadi salah saurang panitia. Ceuk kuring ka Ketua RT nu sa-TPS, mangga we limaanana kanggo RT didinya..., behna mah sarua hese geuning neangan keur panitia TPS teh.
Dina rapat RW teh dibahas hal nyieun TPS, enya hayang alus hayang merenah jeung tumaninah utamana keur nu milih, boh diukna boh tempatna, sahenteuna kudu make tenda ambih teu panas atawa bisi hujan.

Tah palebah waragad, bet ngojot lantaran Ketua RW teh ngabejaan ceuk ti dituna ge can aya waragad, can kanyahoan bakal sabaraha keur nyieun TPS, duka teuing ketua RW teh meunang beja timana, teuing ti Lurah teuing ti Camat teuing ti KPU. Padahal geus diitung keur Satpam, keur sewa tenda, sewa korsi jste. Kuring embung ari kudu ngarorod kas RT mah, teu pantes, ngeunah ehe teu ngeunah eon.

Sok sanajan kitu da meureun Pilkadal teh kudu jalan, nya kapaksa we rek neangan imah tatangga anu daekeun katempatan bari sakalian daekeun mere susuguh keur panitia, da meureun nginum bae mah kudu, panitia TPS juga manusia…!!

Ieu mah ngabanding-banding, pedah ngadenge beja ngung ngeng tiditu tidieu, cenah hayang jadi KADAL teh kudu ngaluarkeun duit saanu, tapi ari keur nu digawena (ngarasa digawe teh pedah we rek jadi panitia TPS) mah geuning simanahoreng, enya beda sumber tea mah tapi pan lain kitu, ningali tidinya ge geus kagambar kumaha pasengsolna. Enya hak maranehna para calon KADAL ngaluarkeun duit mah masing rek satelebug oge atawa sakumaha ge, pek teh teuing, mana kitu ge meureun geus beunghar, geus loba duit teu kawadahan. Nu dipahing teh apan lamun ngancokeun kudu kagantian duit nu geus dikaluarkeun tina ladang boga jabatan. Tapi ketah da geus sabiwir hiji boga jabatan KADAL teh gegedena mah nyiar kipayah lain amanah. Nyiar kipayah tea atuh bari suku tetejeh. Ngan keur sakuringeun mah rek husnudzon we, sugan we aya berekahna, pan manusa mah kalan kalan keuna ku owah gingsir, kalan kalan jadi bener, tah benerna ieu nu dipiharep teh, nu owah gingsirna mah jauh kaditu ka sayang tetelo.

Nulis kieu teh sugan we di Kusnet aya nu jadi bobotoh salah sahiji calon KADAL, heug pangnepikeun gerentes hate ti Ketua RT nu kapapancenan ngurus panitia TPS, lamun tea mah jadi bobotoh tapi teu bisa nepikeun hiji sora siga kieu, meureun kasebutna bobotoh periferal, bobotoh kanan luar, atawa bobotoh kiri luar anu jauh kana gawang.

Aeh enya basa keur rapat di RW kuring nampa SMS ti hiji ibu-ibu, da palebah handap dina SMSna nyebutkeun ti ibu anu, nanyakeun buku Panggelar Budi, ku kuring teh dijawab aya mung punten abdi teh nuju rapat di RW perkawis ngadamel TPS kanggo Pilkada, na atuh jawabanana teh " Eta ku kersaan, abdi mah ngurus Pilkabe ge teu beres-beres..." ku kuring teh dijawab deui da ibu mah nuangna disamualkeun, jawabanana deui "hih puguh hiji, da dua sakaligus mah moal lebet bilih merepet siet..". Bedul teh.


Tulisan ieu dikecemplungkeun ka milis urangsunda@yahoogroups.com, tuluy disarungsum ku Kang Cecep Burdansyah diasupkeun kana Tribun Jabar rubrik Coffee Break poe Minggu 17 Februari 2008

11 February 2008

Ngiangkeun Peti Ka Kabuyutan Ciburuy.

Ku : MAMAT SASMITA

Rebo tanggal 6 Perbruari 2008, mobil nyemprung ti Bandung ka Ciburuy Garut, teu lobaan ngan ukur opatan jeung supir, da ditukang mah pinuh ku peti, jeung deuih di Garut aya nu rek milu.

Kuring, Kang HW, Mang Jamal jeung Aki nu nyupiran. Di garut nu rek ngilu teh Kang Darpan. Lantaran teu eureun jeung teu pungkal pengkol heula, eureun teh di Gordah Garut di bumina Kang Darpan.

Enya ngirim peti teh rada elat, pedah eta rada pakepuk ku cicing, cicing ngahuleng dihareupeun komputer. Kuduna ngirim peti teh sabulan katukang, da geus rada lila ngabagug di imah.

Nepi ka Ciburuy teh kira-kira tabuh sabelas, miang ti Bandung tabuh salapan isuk-isuk.

Di Kabuyutan Ciburuy, keur rame da keur sasadiaan rek aya upacara Seba peutingna, di dapur di imah Patamon loba anu keur nyieun asakan.

Sanggeus papasrahan peti ka Ki Kuncen, bari ditepikeun yen eta peti teh katineung ti warga Kusnet ( Komunitas Urang Sunda di Internet), beunang rereongan tur dijieunna di Madiun dijeujeuhkeun ku anggota Kusnet nu aya di Madiun, Kang Ukas.

Ki Kuncen nganuhunkeun pisan kana katineungna, ceuk inyana mugia jadi kahadean kanggo urang sadayana.

Eta ngangseu melengsengna seungit wajid gegeplak, matak uruy, didinya keur ngalayah aya wajit, diwadahan keneh kana nyiru, can dikeureutan, aya ulen, jeung bubuahan.

Anu ngalayah teh deuih barang barang keur kalengkepan upacara Seba, aya nu disebut tali datuk, sawen, kampuh, tutup said, rompe, parukuyan jeung eunteung. Parukuyan didieu mah lain wadah paranti nyeungeut menyan, tapi wawadahan tina daun kawung anu ngora keneh. Sakabeh eta barang teh dijieunna tina daun kawung.

Tah Ieu gambar-gambarna. Hanjakal neangan koordinat lokasi Kabuyutan Ciburuy teu kapanggih tadina mah hayang bisa nuduhkeun dimana Kabuyutan Ciburuy ayana dina Google Earth.

Mulang deui ka Bandung teh kira-kira tabuh tilu kasorenakeun, lain teu hayang nyaksian upacara Seba, tapi kumaha atuh, teu aya persiapan rek meuting, jeung ongkoh deuih Kang HW aya kaperluan tabuh tujuh peuting.

01 February 2008

WILUJENG 70 TAUN KANG AJIP,….PARANTOS TUANG ?

Ku : MAMAT SASMITA


Rék ngabasakeun akang wé ka Pa Ajip Rosidi téh, atuda umur mah teu ganjor teuing bédana, pira gé béda 14 taun.

Tapi kétah 14 taun téh kaitung ganjor, geura wé Kang Ajip geus di SMP geus tulas tulis dina Suluh Pelajar ari kuring kakara borojol. Kang Ajip mah dina umur 16 taun téh geus ngilu Kongrés Kebudayaan ari kuring keur léléngkah halu.

Apal ka kang Ajip téh geus ti béh ditu mula, lain apal pédah sok pajonghok, tapi apal tina buku karya-karyana. Kakara ka béh dieunakeun sok tepung teh sanggeus kuring mindeng ulin ka Penerbit Kiblat atawa ka Majalah Cupumanik. Taun 2003 harita teh, basa Kiblat jeung Cupumnaik masih di jalan Karawitan kénéh. Kitu gé panggihna tara mindeng, dina sataun téh ukur sakali dua kali. Ongkoh kapan Kang Ajip sabada mulang ti Jepang téh jadi resi di Pabélan, di Tanah Jawa, ari kuring dumuk di Bandung.

Naon rupa hal ku Kang Ajip mah ditulis. Geus puguh ari sual sastera jeung budaya mah boh sastera jeung budaya Indonésia atawa Sunda. Nulis surat gé dikumpulkeun tuluy dicitak jadi buku, tapi kétah sanajan surat gé da eusina mah lain baé surat pribadi tapi loba anu nyaritakeun hal masyarakat. Sigana anu encan ditulis téh éta hal karesepna kana barang tuang, apan ayeuna téh yuswana kakara 70 taun, tapi kana barang tuang mah katingalna teu aya pantranganana.

Enya rada hésé rék tulas tulis hal kang Ajip téh, atuda ari rék mesék hal karyana, tangtu éta mah geus ditulis ku anu séjén, rék nulis hal kawanina dina tulas tulis éta gé tangtu geus ku batur anu leuwih dalit jeung nyaho kana ketakna, jeung deuih tangtu dina nulisna leuwih tapis. Nu matak aga eugeu rék trét nulis téh, hal naon atuh.

Hiji mangsa dina bulan Agustus 2007, kuring keur ulin ka rédaksi Cupumanik, papanggih jeung Kang Dadan Sutisna, rédaksi pelaksana Majalah Cupumanik, teu pupuguh jol ngobrolkeun hal karesep Kang Ajip kana barangtuang. Lakadalah ieu wé ah anu rék ditulis téh hal Kang Ajip resep barangtuangna. Nuhun Kang Dadan kana idena.

Ras inget basa acara basa ngabubarkeun panitia Kang Ajip nikah emas, da kuring gé harita téh jadi anggota panitia, ngan rumasa wé dina kapanitiaan teu loba gawé teu loba hadir, nu jadi alesan mah harita téh kuring keur gawé kénéh, can pangsiun siga ayeuna.

Inget kénéh basa acara ngabubarkeun panitia téh di Rumah Makan Gentong di Jl Tubagus Ismail Bandung. Harita teu pati ngawas-ngawas kumaha ngalimedna Kang Ajip tuang, keur mah diuk téh rada anggang, katambah apan kuring gé sarua keur barang dahar jadi teu ngawas-ngawas ka anu séjén. Ngan kareungeu wé sababaraha kali Kang Ajip nyarios pajarkeun téh anu ni’mat mah basa dahar di anu di anu, éta mani lancar kitu, jeung apal deuih patempatanana. Ngan kuring poho deui naon baé kadaharan anu ditataan, kitu deui patempatanana, da harita mah nu kadéngé ukur saliwat saliwat jeung can aya maksud arék ditulis.

Saterusna kukulibekan néangan référénsi hal Kang Ajip resep kana barang tuang, boh dina buku boh ngilikan dina internét, sugan wé manggih, tapi weléh teu manggih, aya éta gé dina salah sahiji buku beunang Kang Ajip, tapi poho deui naon judulna, biasa ari ditéangan mah sok hésé kapanggih, nyaritakeun hal tukang cikopi tapi da lain resep kana cai kopi tapi tempat éta tempat kumpulna para pangarang nu sok reureujeungan jeung Kang Ajip.

Antukna kuring teu rék neangan tina buku citak mending gé néangan ti anu boga pangalaman dahar bareng jeung Kang Ajip, nyaéta nu kungsi deukeut jeung ngilu bareng barang tuang jeung Kang Ajip.

Nya aya anu diimpleng téh jeung kira-kira bakal ngarti kana karesepna Kang Ajip barangtuang, nu puguhna nya Ceu Empat, istrina Kang Ajip jeung Mas Sarif nu sok nyupiran mobilna Kang Ajip, urang Pabélan. Saméméh ka Pabélan nepungan Ceu Empat jeung Mas Syarif, rék manggihan heula anu aya di Bandung.

Nu di Bandung mah moal jauh-jauh iwal ti nu aya di Penerbit Kiblat jeung Majalah Cupumnaik. Supaya teu togmol teuing ngawangkongna perkara kasedep Kang Ajip kana tuangeun nya maké pola rerencepan, ukur ngobrol bari dicatet saeutik saeutik tina pangalaman nu araya di Bandung.

Upamana Kang Hijar salah saurang staf rédaksi majalah Cupumanik, nyaritakeun yén porsi tuangna Kang Ajip mah luar biasa badag. Sigana kituna téh kulantaran Kang Ajip remen saum anu disebut puasa Daud, puasa heuleut sapoe. Tah palebah teu saumna atawa pas buka sok leuwih loba barangtuangna. Tapi ari saur bade saum mah teu kudu tuang seueur ku cai hérang sagelas gé cukup.

Lamun asup ka restoran di daerah Jawa Barat heug pelayan restoran téh ngomong ku basa Indonesia, Kang Ajip mah sok tuluy negor atawa nanya naha teu bisa ngomong basa Sunda, lamun dijawab ku basa Sunda jeung satuluyna ngomong basa Sunda, ku Kang Ajip sok dipuji, tuh ari nyarita ku basa Sunda mah kacirina beuki geulis mun ka awewe atawa beuki kasep mun ka lalaki.

Kalan-kalan ningali kitu anu ngilu ka Kang Ajip sok bareuheudeun, biasana anu sok surti téh Kang Hawe, pamingpinan Rédaksi Cupumanik, inyana mah sok miheulaan nyanmpeurkeun pelayan, komo lamun pelayanna geulis mah, nanyakeun menu téh Kang Hawé sok ku basa Sunda, geus aya bubuka kitu mah tuluy ka Kang Ajip.

Lain deui carita Kang Atep Kurnia, staf pemasaran Kiblat Buku Utama anu sok nulis hal budaya Sunda, basa ngilu ka Kang Ajip néangan sangu liwet. Miang ti Bandung téh kira-kira tabuh sapuluh beurang, saur Kang Ajip “hayu ngilu ka Akang urang dahar sangu liwet…”, sugan téh rék di sabudeureun Bandung wé na na atuh ari belecet teh ka Nagreg, palebah jalan cagak mengkol ka kénca ka jalan anu ka Tasik, palebah Paslon eureun nya didinya sisi jalan beulah kenca aya warung sangu liwet Asép Strowbery.

Éta wé atuh pira gé néangan tempat dahar, apan di kota Bandung oge sakitu lobana, tapi lantaran aya kahayang siga nu teu bisa dipungpang sanajan anggang ge ditéang. Brak barang dahar sangu liwet, menuna mah biasa wé aya lalab rumbah, aya pais hayam, aya pais lauk, peda beureum jeung sambel. Ngalimed, sagala diasaan. Enyaan Kang Ajip barangtuangna teh euweuh pantrangan. Bérés tidinya terus mulang deui ka Bandung, nyimpang heula ka sobatna, nepi ka Bandung téh méh ampir magrib, atuh geus meujeuhna tuang deui baé.

Sakali mangsa Kang Ajip rék ngeusian acara di radio Antassalam Bandung, mun teu salah bareng jeung Kang Dipa, pangarang Sunda nu ngora kénéh, méméh nepi ka studio radio, di jalan di Antapani ningali tulisan “Martabak Jepang Asli”, didinya nyipang heula, éta cenah kataji ku tulisannana, da ceuk pangrasa Kang Ajip asa can kungsi manggih martabak di Jepang, padahal di Jepang téh puluh taun lilana.

Martabakna mah biasa wé ngan aya rupa-rupa rasa, sanajan rada lila ngadaoan nepi ka asakna, teu ieuh kesel da meureun panasaran. Enya kapan di Bandung mah martabak téh sok aya nu dimérekan rupa-rupa aya martabak Holland, martabak San Fransisco. Martabakna mah kitu kénéh kitu kénéh, teu béda jeung martabak amis anu di sisi jalan, kalan-kalan sok disebut terang bulan pédah buleud linyih siga bulan keur tanggal opat belas. Éta ge meureun disebut martabak Jepang asli téh lain teuing martabak urang Jepang, dingarananana wé kitu, ambih béda jeung batur, teu béda ti martabak anu dingaranan Holland atawa San Fransisco kapan éta ge lain hartina martabak anu asalna ti Holland atawa ti San Fransisco.

Ceuk Kang Hawé, enyaan Kang Ajip mah sagala bres, éta we ngahenggoy baso Akung nu di jalan Lodaya Bandung, baso anu sakitu cikruhna ku gajih hih da teu paur paur, apan loba kasebutna dina umur sakitu mah sok rada pipilih, komo kana gajih mah ceuk beja bisi kolestrol tinggi, da ieu mah nyuruputna teh ni’mat pisan. Enya deuih ceuk Kang Hawé ge porsi Kang Ajip mah porsi gembul, jadi teu salah teuing lamun Kang Hijar nyebutkeun porsina luar biasa badag.

Nyaté di Jalaksana di Kuningan, Kang Ajip mah kalandep pisan, malah kungsi ceuk Kang Dadan, cenah harita tujuan téh rék ka Majalengka tapi kudu mengkol heula ka Kuningan ngajugjug ka Jalaksana. Padahal kapan mengkol téh kudu jauh deui.

Pa Embas anu ngadongéng téh saurna mimiti wawuh ka Ajip taun 1956 basa Kongres Pamuda Sunda, kitu wé mimitina mah silih wanohkeun satuluyna jadi sosobatan manjang nepi ka ayeuna. Pa Embas téh nami lengkepna mah Embas Suhérman, yuswana ayeuna tos 78 taun, langkung sepuh batan Kang Ajip, kalungguhanana jadi salah saurang pangurus PSS (Pusat Studi Sunda).

Ngalalakonkeun sok babarengan leuleumpangan jeung Kang Ajip dina taun genep puluhan, saurna ari di kota Bandung mah kaditu kadieu teh mimindengna sok leumpang boh rek Dago boh rek ka Parung Halang Dayeuh Kolot, lamun keur hujan, Citarum keur gede caina, sok kana érétan, lamun keur leutik cai mah sok ngaraas wé meuntas Citarum téh, kukucuprakan.

Ceuk Pa Embas, Ajip mah apal tempat-tempat anu jualan kadaharan anu ngeunah, siga bubur atawa és campur di Cikapundung Bandung. Kitu deui kana baso, duka baso tahu duka baso daging nu baruleud di Tegalega. Lamun Ajip boga duit nya kitu we sok ngajak nu aya harita, da sigana tara mikir keur isukan, isukan mah keun wé kumaha isukan deui.

Ceuk Pa Embas anu tara téh kana comro, duka kunaon éta téh, padahal kana gorengan nu séjén mah osok saperti goréng tahu, goreng témpé, goréng cau, saperti goréng-goréngan anu di Cikawao Bandung. Nu teu pati dokoh téh kana lalab-lalaban deuih, ari kana loték mah osok. Malah upama aya di Cupumanik sok netraktir, mangmeulikeun loték keur saréréa nu aya di dinya. Malah nu sok ngincigna Téh Lia, nu ngurus pabukon PSS, loték kasedepna prah wé jeung batur, teu ménta béda ngabungbuan atawa ménta leuwih lekoh, loték biasa wé deuih lain lotek atah. Lotek anu dipikaresep teh lotek Paranti nu aya di jalan Cilentah Bandung.

Katingalina barangtuangna teu pati robah ti keur jaman keur ngora kénéh tug nepi ka ayeuna, kitu wé sagala bres. Aya kétah robahna saeutik nyaeta kana saté, ayeuna mah rada ngawatesanan, ukur colak colek ka nu aya, ceuk Pa Embas mah geus béda tugasna ayeuna mah ari urang tugas ngadaharna, tugas Ajip mayarna. Pa Embas jeung kang Ajip mah lamun ngobrol téh sok hog hag ku basa lancaran, kecap silaing jeung déwék teh biasa. Ceuk Pa Embas, ngobrol kitu téh ti keur ngora kénéh, lain hartina kasar tapi bakat ku geus loma.

Basa dina bulan Agustus 2007 poe Jumaah tanggal 24, kuring nampa béja ti kang Rachmat Taufik Hidayat, diréktur penerbit Kiblat, Kang Ajip ka Bandung, saméméh jumaahan geus aya di PSS di Kliningan Bandung, atuh kuring gura-giru muru ka Kliningan. Énya we jam sabelas téh kang Ajip ngurunyung kabeneran deuih Ceu Empat gé aya, atuh asa mobok manggih gorowong, kuring atoh kabina-bina, supirna deuih Mas Sarif gé aya.

Bada jumaahan, kakara salsé ngobrol jeung kang Ajip, ceu Empat malah Pa Embas gé aya, bari ngahenggoy loték, hanjakal kuring mah teu ngiluan ngahenggoy loték pédah éta basa kaluar ti masjid tas jumaahan ningali nu dagang lontong kari, atuh habek wé kana lontong kari béak sapiring. Ceuk haté ih geuning enya mun ka Kliningan téh Kang Ajip mah sok tuang loték, paingan ceuk Téh Lia atuh.

Saméméh nu meuli loték ngurunyung, kuring sempet ngobrol jeung Ceu Empat di dapur di Kliningan, harita aya sababaraha urang nu ngilu mairan, kuring nanya ka Ceu Empat, kumaha barangtuangna Kang Ajip, saur Ceu Empat ah biasa we teu hese, teu loba kahayang. Ngan aya pola anu disebut food combining, sabenerna menu food combining teu béda jeung menu urang sapopoé, ngan rada dipisahkeun cara ngadaharna, saperti ngadahar sangu (karbohidrat) ulah jeung sumber protein (daging, lauk). Anu alus mah kombinasi sayur jeung karbohidrat, sayur jeung protein, pola kitu teh geus lila dipaké ku Kang Ajip. Anu rutin dina sasarap isuk-isuk nyaeta ku jus buah-buhan, malah lamun ka réstoran oge pesen jus buah-buahan mah tara kalawit, kalan kalan sok pesen dua gelas, kitu ceuk sumber séjén.

Salila di Jepang, sapopoé gé da masakan Indonésia wé seringna mah, teu nu séjén-séjén, jeung ongkoh deuih sok loba tamu anu resep kana masakan Indonesia. Kitu deui salila di Pabélan, Kang Ajip barangtuangna teu robah. Kuring nanyakeun ka Ceu Empat kumaha upami kana sampeu atanapi hui, saur Ceu Empat tah kanu kitu mah dolog, kana sampeu kana hui biasa, hui boled lain hui kumeli. Kuring nanyakeun deui naha Kang Ajip osok nyesep, ceu Empat langsung ngajawab tara pisan, malah teu resepeun ka anu sok ngaroko teh, kitu deui kana cai kopi tara pisan. Matak teu anéh lamun Kang Ajip katingali jagjag lantaran enya-enya ngajaga awak supaya ulah keuna ku panyakit anu dibalukarkeun tina kadaharan. Perkara kaséhatan ceuk Kang Ajip saperti anu ditulis dina Manglé nomer 2132 ahir bulan Agustus 2007, pikeun muguhkeun cageur henteuna hiji panyakit henteu gumantung kana rarasaan, tapi percaya kana hasil pamariksaan laboratorieum. Kang Ajip dina nyanghareupan hiji panyakit anu karasa osok ka pangobatan cara tradisional, boh ka tukang urut atawa jamu, tapi teu mopohokeun ku cara medis, ka dokter umum atawa ka dokter spesialis, malah leuwih percaya ka dokter, da ari ka tukang urut mah apan disebutna ge alternatif, ngan sakadar nyoba-nyoba.

Kakara bisa ngobrol jeung Kang Ajip téh nya waktu keur ngahénggoy kana loték, kuring teu pati loba tatanya da keur barangtuang téa, tapi kuring konfirmasi naha enya Kang Ajip teu resep kana comro, jawab Kang Ajip ngaenyakeun jeung ditambahan ku kecap naon atuh ngeunahna comro. Pa Embas harita mairan nyebutkeun Kang Ajip teu dokoh kana lalab-lalaban, Kang Ajip nambahan enya teu pati loba dahar lalab tapi ngeunah dahar lalab téh lamun aya tespong jeung sambel oncom, tapi lantaran teu pati resep kana lada, sedengkeun ari lalab mah apan padu-na jeung sambel.

Kuring nepungan Mas Sarif di dapur keur cecelebekan kana loték, nanyakeun lamun perjalanan ka Jakarta ti Bandung, sok nyimpang barangtuang dimana, mas Sarif teu bisa ngajawab kalawan pasti sabab mimindengna ka jalan tol Cipularang. Osok eta gé sakali-kalieun nyimpang heula ka réstoran sisi jalan tol, réstoran tempat pangreureuhan.

Lamun ka Pabélankeun mimindengna mah reureuh bari barangtuang téh sok di réstoran Sunda baé. Ari di réstoran mana-manana mah tara pasti, ngan sok geus diajam saméméhna, jadi lamun geus waktuna barangtuang téh pas di tempat anu geus diajam saméméhna téa. Mas Sarif nyebutkeun ari kana barangtuang mah sok tepat waktu, tara nepi ka kapopohokeun, kumaha lamun anu diajam saméméhna kaliwat naha osok balik deui ceuk kuring nanya ka Mas Sarif, ah tara jeung can kungsi kudu balik deui, geus kaliwat mah nya enggeus we, milih deui réstoran anu bakal kaliwatan kitu katerangan ceuk Mas Sarif.

Ceuk Mas Sarif kénéh Kang Ajip anu sok tepat waktu deui téh nyaéta ngalakonan kawajiban solat, malah Mas Sarif nyebutkeun lima waktu solat téh kurang kénéh da Kang Ajip mah jadi tujuh, nyaéta ditambahan ku solat duha jeung solat peuting, solat tahajud.

Kombinasi anu kacida alusna, antara kabutuhan énergi lahir jeung énergi batin, duanana dilakonan kalawan tigin, tepat waktu keur barangtuang jeung tepat waktu keur ibadah.

Ka Ceu Empat gé ditanyakeun naha enya Kang Ajip barangtuangna kaasup gembul, Ceu Empat nyebatkeun henteu gembul, biasa we, saluyu jeung takeran. Sabenerna kuring téh konfirmasi lantaran aya nu séjén nyebutkeun Kang Ajip mah barangtuangna gembul. Boa boa, barangtuangna Kang Ajip lamun leupas tina “pengawasan” Ceu Empat bener jadi gembul. Tapi keun wé ah perkara gembul mah, da meureun éta mah hasil paniténan séwang-séwangan, boga pamadegan séwang-séwangan.

**

Ka imah kuring sok datang budak ngora, nu resep kana buku Sunda, manéhna mah “memproklamirkan” yén dirina koléktor buku buku karangan Kang Ajip, lamun mireng aya buku naon baé asal karangan Kang Ajip anu rék dijual pasti diudag. Dina bulan ieu kuring panggih jeung manéhna, ku kuring ditanya sugan we kungsi maca dina bukuna Kang Ajip aya hal anu nyaritakeun perkara barangtuang, manéhna ngahuleng rada lila tuluy godeg, teu acan kangsi maca cenah.

Pangna kuring nanyakeun téh sugan we atuh manéhna leuwih telek macaan buku buku karya Kang Ajip, jeung sugan kungsi maca anu aya sangkut pautna kana dahareun.

Kuring nanya deui kungsi henteuna tepung jeung Kang Ajip, jawabna osok upami aya di Bandung mah, sababaraha kali tepung bari sakalian nandatangankeun buku-buku karyana Kang Ajip. Ku kuring ditanya deui kungsi henteuna dahar bareng jeung Kang Ajip, jawabna can kungsi, ceuk kuring bari rada heureuy atuh sakali-kali mah bari nandatangankeun buku téh bari ménta diajak dahar bareng. Eta budak ngora téh ukur ngabéléhém, ngaranna Didin, urang Pangandaran nu geus lila di Bandung. Tapi waktu ditanya kunaon pangna jadi koléktor buku karya Kang Ajip, jawabanana mani ngagorolang. Ceuk Didin, Kang Ajip téh manusa Sunda anu can aya nu mapakan, boh karyana boh ketakna, lamun nu ngaku urang Sunda nepi ka teu kungsi wawuh kana karyana asa kacida teuing. Urang Sunda kudu reueus ku ayana Kang Ajip, panghargaan ka Kang Ajip kuduna lain ngan sakadar ku ucap, tapi kudu ku bro-na ngadeudeul kagiatanana. Kagiatan Rancagé misalna, bet rada paur, lamun téa mah Kang Ajip teu aktif deui, naha geus aya nu bakal nuluykeun, anu sakuat Kang Ajip, asa can katoong saha-sahana. Ngoleksi karya-karya Kang Ajip téh sabagé panghargaan ka Kang Ajip, da kakara kitu anu bisa dilakonan, ari kudu leuwih ti kitu mah can bisa. Sabenerna pamaréntah Jawa Barat gé kudu ngadeudeul kana kagiatan Kang Ajip, utamana Hadiah Sastra Rancagé. Ceuk Didin kénéh, Kang Ajip pantes pisan nampa Anugrah Budaya ti BACC malah kuduna mah nampa panghargaan anu sifatna nasional malah panghargaan internasional gé pantes, Kang Ajip téh picontoeun keur nu ngarora, ku tekun maca tur tabah kana nulis, hasilna matak mucekil sanajan teu kungsi sakola formal di paguron luhur. Kuring nu gadéngé omongan Didin, unggut-unggutan, satuju pisan. Sugan wé atuh Din pamadegan Didin téh jadi luang keur barudak ngora urang Sunda séjénna, jeung deuih sugan wé hiji waktu mah Didin diajak dahar bareng ku Kang Ajip.

**

Dina tanggal 6 September 2007, kuring kabiruyungan ngilu bareng jeung kang Ajip anu kabeneran rék mulang ka Pabélan. Peuting méméhna Kang Ajip geus nampa Anugrah Kebudayaan ti BACC ( Bandung Art & Culture Council) anu masrahkeun anugrah téh Walikota Bandung.

Isuk-isuk kuring geus ngajogo di PSS, sieun elat, da peutingna jangji jeung Kang Ajip rék miang téh kira kira tabuh dalapan isuk-isuk, enya we panceg jam dalapan Kang Ajip jol. Méméh miang nyimpang heula ka Pa Embas, ceuk Kang Ajip rék sakalian diajak ka Pabélan, enya wé Pa Embas kersaeun ka Pabélan. Bari ngageuleuyeung ka luar kota nyimpang heula ka Pa Ading (pangarang Sunda entragan Kang Ajip) anu nuju teu damang. Pa Ading kasampak teh keur ngalempreh we di pajuaran, tapi barang jol Kang Ajip mah kaciri jadi jigrah. Panyawat Pa Ading téh mimiti katangen kanker dina tenggek palebah tikoro, diubaran ku jus kulit jeruk bali anu bodasna, eta jus téh kudu diinum sapoé dua kali, enyaan kanker dina tenggek ngurangan, teu kudu dioperasi, ngan hanjakal kanker geus nyaliara nepi ka kudu dikemo (disinar).

Bérés ngalongok Pa Ading, mobil terus nyemprung ka wétankeun, ceuk Kang Ajip ké urang dahar di sangu liwet Asép Strowbery.

Nepi ka warung sangu liwet téh kira-kira manjing lohor, pesen sangu liwet opataneun, sangu liwetna dina kastrol ditambah ku goreng peda beureum jeung sambel, aya goreng hayam jeung lalab. Puguh we ngalimed, keur mah geus manjing waktu dahar beurang katambah melenghirna goréng peda beureum, tambah ponyo.

Kuring ngarérét kana sangu anu disiuk ku Kang Ajip, naha porsi gembul atawa biasa baé, katingalina mah biasa baé, malah lamun dibanding jeung kuring sigana loba kénéh kuring. Kana sambel, lalab, jeung peda beureum Kang Ajip ngahenggoy, rada seuhah da sambelna newéwét lada.

Sakastrol sangu liwet ledis ku opatan, kuring, kang Ajip, Pa Embas jeung Mas Syarif. perjalanan ngabiur deui nyemprung ka wétan sanggeus solat lohor heula.

Perjalanan antara Nagrég jeung Malangbong téh aya sababaraha warung sangu liwet, ceuk obrolan Kang Ajip nya anu pangeunahna di Asép anu tadi, sigana anu séjén mah ngan ukur pipilueun, malah sawaréh mah siga sangu wuduk anu diteundeun dina kastrol jeung anu sejen mah siga euweuh modal da teu pati kaurus. Enyaan Kang Ajip mah apal tempat dahar anu ngeunah jeung telek deuih.

Palebah Gombong eureun deui, mengkol ka warung saté jeung gulé. Pesen téh opataneun, saté sapuluh séwang, ari gulé jeung tongseng mah cukup saporsi saporsi keur opatan téh. Kang Ajip ngalimed deui baé, saté bungbu kecap sapuluh tusuk jeung gulé ditambah tongséng sababaraha séndok, amrin. Tuh pan Kang Ajip mah enyaan teu dipantrang kana dahareun téh, apan biasana mah dina umur sakitu téh sok rada rumegag lamun kana dahareun anu lekoh ku gajih jeung jeroan, ari ieu hih teu kapangaruhan. Kuring onaman rada pipilih, da aya rasa sieun pedah ceuk béja lamun ngadahar saté atawa gulé sok naék koléstrol. Sanggeus bérés dahar, Kang Ajip ngomong...éngké lamun di Pabélan mah tong bébéja geus dahar saté, lantaran tadi geus ménta supaya disadiakeun dahar tiluaneun ka Ceu Empat. Kuring rada nyéréngéh,…tuh geuning enya wé hal dahareun mah rada sok ngabokong ka Ceu Empat, atawa duka teuing pédah geus katalanjuran pesen supaya disadiakeun dahareun, lamun teu didahar téh bisi majar ngalalaworakeun. Palebah dieu mah kuring salut, sangkan teu kudu patorong-torong, ngabohong saeutik mah teu nanaon, pilakadar gé hal dahar peuting.

Di Gombong, di warung saté, Kang Ajip jangjian patepung jeung Titis, anakna Kang Ajip anu bungsu, harita inyana keur ka Bandungkeun ti Pabélan, atuh ngobrol téh rada lila, da nyaksian heula Titis jeung baturna ngadahar saté. Nepi ka Pabélan kira kira tabuh salapan peuting, tabuh sapuluh ngahékak deui dahar da geus disadiakeun ku Ceu Empat. Kuring mah rada kamerekaan, kitu deui Pa Embas.

Isukna, poé Jumaah tanggal 7 Séptémber 2007, ka Kang Ajip aya ondangan ti PWJB (Paguyuban Warga Jawa Barat) Jogja pikeun ngaluuhan acara Gelar Seni Budaya Sunda di Keraton Jogjakarta. Puguh wé kuring haget hayang ngilu. Kuring haget téh sababna rék diajak dahar hurang galah di warung Mang Engking, hayang ningali kumaha Kang Ajip tuang hurang galah. Kapan hurang mah ceuk sawareh kawentar pisan matak naék asam urat.

Memeh indit ka Pagelaran Seni PWJB, Kang Ajip ngajak heula ningalian perpustakaan pribadina. Masyaalloh eta koleksi bukuna, aya kana sapuluh rak anu baradag, pinuh kabeh tur masih aya keneh anu can kawadahan, sementara mah mah disimpen dina kotak kardus. Ceuk Ceu Empat aya kana tilu puluh rebu mah lobana, Kuirng nu sok rajeun ngumpulkeun buku buku Sunda, ceuk batur mah koleksi kuring teh loba, tapi ani ningali koleksi Kang Ajip mah nu kuring teh ukur saehena. Koleksina lain bae buku tapi jeung lukisan, kayaning lukisan Hendra, Syahri, Yus Rusamsi jeung nu sejenna.

Di Karaton Jogja acara pagelaran Seni Budaya Sunda teh ramé, nu mere pidato sambutan ti inohong Jawa Barat nyaéta Pa Syafik Umar (pimpinan koran PR). Ceuk kuring naha bet Pa Syafik kapan Pa Syafik mah lain urang Sunda, jawab Kang Ajip kapan disebutna ge inohong Jawa Barat, lain inohong Sunda.

Saréngséna acara pagelaran kasenian jeung saréngséna jumaahan, Kang Ajip ngajak Pa Syafik Umar ka Pabélan sakalian dahar heula di Mang Engking, nu ngiluan téh lobaan katambahan ku staf perwakilan koran PR Jogja, di jumlah jamleh aya lima belas urang, nu henteu ngilu dahar téh Mas Syarif da sok alergi cenah.

Pesen téh hurang goreng, hurang bakar madu, kapiting (rada teu merenah disebut keuyeup mah) asam manis, gurame bakar.

Kuring ngahaja diuk téh gigireun Kang Ajip, panon mélétét ningali kumaha porsina, katingalina porsi kang Ajip biasa wé, sangu téh teu blek sapiring metung, ngan palebah deungeunna rada loba. Éta kana hurang siga nu resep pisan, boh hurang goréng, boh hurang nu dimaduan teu kaliwat ngajewol guramé bakar. Sakali deui kuring hormat ka Kang Ajip, barangtuangna euweuh nu dipantrang dina umur anu meh tujuh puluh taun.

Tah soal gembul, dina harti porsi anu béda ti batur lantaran leuwih loba, teu kaciri kitu, jadi aya benerna lamun Ceu Empat nyebutkeun teu gembul, tapi anu katingali téh manco kana tuangeun, siga anu dinikmati. Éta meureun pangna bisa nyaho kadaharan anu ngeunah, bisa jadi lamun ditingali sarérétan sagala diasaan, jadi siga anu gembul.

Bérés dahar ti warung Mang Engking, terus ka Pabélan nyimpang heula ka piwarungeun Ceu Empat jeung ningali balong hurang galah anu Kang Ajip.

Kungsi maca dina majalah Manglé nomer 2120 bulan Juni 2007 Kang Ajip aya niat rék muka restoran di Pabélan, eta tulisan di judulan “Warung Makan Bu Empat” menuna tina hurang galah, goréng hayam, jeung lauk cai. Majarkeun kabita ku Warung Makan Mang Engking nu kajojo. Mugi mugi wé atuh ieu pamaksudan téh diijabah ku Alloh Swt. Da geuning hasil tina muka warung makan téh keur ngawaragadan kagiatan anu aya patalina jeung kasundaan. Cenah mah ieu warung makan Bu Empat téh rék dibukana sanggeus lebaran 1428 H.

Kaayaan warung waktu kuring ningali, keur dibebenah kénéh, boh jalan boh bangunan keur dapurna. Bangunan tina awi bitung, éta tihang tina awi sagede beuteung budak téh lain bobohongan, kuring gé kakara ningali awi anu diaméterna méh tilu puluh centi. Hateupna tina injuk, supaya teu bocor dihandapna dipasang aluminium foil.

Keur sasadiaan hurang galahna Kang Ajip boga balong, anu sumber caina tina cai séké anu ngageledeg gedé, tara saat sanajan halodo entak-entakan. Perenahna balong tonggoheun warung makan, rada jauh aya kana sakilometer mah, balongna lega aya sababaraha hiji ti anu leutik nepi ka anu lega, dipelakanana lain baé ku hurang tapi aya lauk emas, guramé, malah aya lauk patin bodas.

Sigana boga rencana kitu teh geus diajam saméméhna kénéh, jauh saencan enya-enya nga-resi di Pabélan, boa boa ieu nu jadi alesan pangna milih tempat di tanah Jawa lain di Tatar Sunda, lain baé ku kaayaan alam anu ngadukung kana ide-na tapi deuih mere jalan pikeun usaha sangkan bisa tetep ngadeudeul kana kagiatan kabudayaan. Tapi ari dina haté kuring mah kapan hayang tanah siga di Pabélan téh di Tatar Sunda ogé loba, sigana aya alesan séjén nu can betus.

Kang Ajip mah ningali dunya usaha mangsa kiwari, ceuk implenganana, anu bakal maju téh aya tilu perkara nyaéta kahiji muka warung makan, da nepi ka iraha bae ge jalma mah perlu barang dahar, kadua muka sakola da manusa mah perlu ku pendidikan, katilu muka rumah sakit. Nya atuh mugi-mugi we tinekanan pamaksadan. Warung Makan Bu Empat sing apanjang apunjung. Amin.

Di Pabelan di panganjrekan Kang Ajip, pasosore geus nyampak Pa Soekanto SA, 78 taun, natamu ka Kang Ajip, ngahaja ti Jakarta. Pa Seokanto teh pangarang saangkatan jeung Kang Ajip, bukuna anu kungsi medal nyaeta Bulan Merah (kumpulan carita pondok, 1958), anu loba teh carita keur barudak diantarana Ompeng Dan Uli (1964), Cokli Ikut Brgerilya (1971), Menyelusuri Jejak Si Pitung (1971).

“Jip kamu membangun kerajaan di sini…?” kitu ceuk Pa Seokanto ka Kang Ajip.

Isuk-isuk poe Saptu, Kang Ajip geus ngahayu-hayu indit, cenah mah rek ka Muntilan heula, dina mobil rada pinuh, Kang Ajip, kuring, Pa Embas, Pa Seokanto jeung incuna, Ceu Empat, aya tujuhan kaasup supir. Sugan teh rek naon ka Muntilan heula sihoreng ngadon sasarap di warung gudeg Mbok Djajus, lain restoran lain warung gede, tapi warung sangu leutik, dahar ge diuk dina bangku teh padedempet. Tuh pan Kang Ajip mah apal tempat kadaharan anu ngeunah, sakitu kaitung jauh ti Pabelan, jeung lain restoran gede deuih.

Kuring balik ka Bandung teh poe Saptu, kana kareta Lodaya malem minggu. Beurangna, poe Saptu ngilu heula ka Kang Ajip ngahadiran acara diskusi saratus taun pelukis Afandi di Galeri Musium Afandi. Kang Ajip jadi salah saurang pembicara, anu inget kana omongan Kang Ajip teh “Afandi mengadakan program minimum” nyaeta dina waktu Afandi keur walurat gawe sacabakna misalna jadi tukang gambar poster film, jadi tukang nyoehkeun karcis bioskop salila sapuluh poe, panghasilan sapuluh poe teh kudu cukup sabulaneun, sedengkeun anu anu dua puluh poe deui dipake keur ngalukis. Ieu program minimum teh disatujuan ku istrina, jadi suksesna Afandi jadi pelukis ku ayana dorongan jeung kasaluyuan ti istrina.

Keur acara diskusi – Kang Ajip mah dihareup jadi salah saurang pembicara- Ceu Empat noel bari mikeun tiket kareta api Lodaya keur kuring mulang ka Bandung, dina hate noroweco kudu kamana mayar yeuh.

Dina ieu acara kuring bisa panggih jeung GM Sidharta kartunis anu kawentar ku Om Pasikom tea, malah diuk sameja dahar bareng.

Sabenerna kuring betah keneh di Pabelan teh tapi kumaha budak nu sakola kakara kelas lima SD, ti Bandung hayoh bae nelepon nanyakeun iraha mulang, jeung deuih poe Senén kudu ningali budak tanding paskibra (pasukan pengibar bendera). Geus acara diskusi bubar, kuring ngawanikeun manéh nanyakeun ka Ceu Empat kudu kamana mayar keur tikét kareta api, saur Ceu Empat geus tong dipikiran. Sakedapan mah kuring ngahuleng, geuning dipangmayarkeun, atuh kuring nganuhunkeun pisan, kitu deui ka Kang Ajip. Nganuhunkeun kana sagala rupana.

Tilu poe kuring nengetan Kang Ajip barangtuang. Tilu poe kuring ngiclik ka Kang Ajip. Wilujeng 70 taun Kang Ajip, karya salajengna diantos pisan,…dinten ieu bade tuang dimana..?


Margawangi 10 September 2007

Mamat Sasmita

Pangsiunan Pagawe Telkom, nu ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana.

(Tulisan ieu dimuat dina Buku Jejak Langkah Urang Sunda, 70 Tahun Ajip Rosidi, Editor A.Chaedar Alwasilah, Hawe Setiawan, Rachmat Taufik Hidayat, Penerbit Kiblat 2008)

KORUPSI DAN ORANG SUNDA

Oleh : MAMAT SASMITA.


Saat sekarang sering sekali melihat atau mendengar di media masa elektronik baik televisi maupun radio, atau sering sekali membaca di media masa cetak baik itu majalah maupun surat kabar tentang korupsi. Malah pernah disebutkan bahwa Indonesia termasuk negara paling korup, pada tahun 2004 menurut Transparency International, Indonesia berada pada urutan ke 5 terkorup dari 146 negara yang diteliti (buku Surga Para Koruptor, penerbit Kompas 2004). Ternyata Jawa Barat juga hampir menjadi propinsi terkorup, berada pada posisi ranking ke dua, berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) yang dipublikasikan pada awal tahun 2007 (PR 26 Januari 2007). Menurut berita itu kecenderungan korupsi lebih besar di sektor pemerintahanan, atau pada birokrat.

Birokrat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) adalah pegawai yang bertindak secara birokrasi, sedangkan arti birokrasi masih menurut kamus itu ialah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan, arti kedua adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Untuk propinsi Jawa Barat jumlah dari para birokrat ini hanya kurang lebih sekitar 13.200 orang, termasuk pegawai pemda kota dan kabupaten. Tetapi akibatnya bisa mempengaruhi seluruh warga Jawa Barat yang jumlahnya sekitar 39 juta orang, baik dalam sektor sarana umum, ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Kalau saja berita dari ICW itu benar bahwa korupsi di Jawa Barat lebih besar dilakukan di sektor pemerintahan, ironis sekali 13.200 orang berdampak tidak baik terhadap 39 juta orang. Tentu saja dari jumlah para birokrat itu kebanyakan orang Sunda karena ada di Jawa Barat, jadi kalau disebut birokrat orang Sunda suka korupsi, bisa-bisa tidak terlalu salah. Bagi orang Sunda melihat kenyataan ini barangkali akan merasa malu, setidaknya bagi yang peduli akan itu, seharusnya lebih-lebih lagi bagi birokrat orang Sunda. Anggapan ini barangkali terlalu di-generalisir, karena dengan kata lain yang korupsi itu mungkin hanya dilakukan oleh sebagian elit birokratnya saja. Perlu juga diyakini masih ada birokrat yang tidak korupsi, apalagi yang berada pada tataran golongan biasa-biasa saja. Persoalannya seberapa banyak beliau-baliau yang jujur itu dan seberapa besar pengaruhnya dalam hal menentukan kebijakan, mungkin hanya kecil saja buktinya mendapat predikat propinsi terkorup kedua.

Sejarah panjang tentang korupsi, apabila membaca dari beberapa sumber, tercatat sejak tahun 463 sebelum masehi, saat Pericles menyeret Kimon sebagai rivalnya ke pengadilan didalam sejarah kekaisarn Romawi yang penuh skandal dan intrik. Di Indonesia barangkali bisa jadi tanda kehancuran VOC, organisasi dagang bangsa Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) sekitar tahun 1799. Kehancuran VOC ini ditengarai karena korupsi yang merajalela oleh pegawai-pegawainya. Akibatnya Indonesia sebagai peninggalan kolonial Belanda sampai sekarang masih berkutat dengan penyakit korupsi ini termasuk di Jawa Barat. Apabila pada jaman kolonial, karena tuntutan gaya hidup para bupati yang nampak mewah dan kaya, penghasilan didapat dari bermacam-macam pajak (cuke) dari rakyat. Dalam pelaksanaan memungut pajak ada kepentingan pribadi dengan kepentingan menyetor kepada pejabat kolonial, mengakibatkan sering terjadi korupsi. Apalagi saat terjadi Preangerstelsel suatu sistem pengelolaan pengolahan tanah tidak langsung oleh pemerintah Hindia Belanda atas tanah rakyat di Priangan. Sedangkan bupati saat itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Kemuadian bupati menyerahkan hasilnya kepada pemerintah atas dasar harga yang ditetapkan oleh VOC. Nampaknya bupati sebagai birokrat tradisional, saat itu sudah terkena penyakit korupsi dan masih berlanjut sampai kepada birokrat saat sekarang. Sungguh malang nasib birokrat yang selalu terkena penyakit kronis ini.

Orang Sunda adalah yang mengaku dirinya orang Sunda dan diakui orang Sunda oleh yang lainnya (Suwarsih Warnaen, Pandangan hidup Orang Sunda, 1987) tentunya juga mengerti bahasa Sunda. Memaknai kata korupsi, ada baiknya membolak balik beberapa kamus bahasa Sunda. Didalam kamus bahasa Sunda-Inggris karya Jonathan Rigg yang terbit tahun 1862 kata korupsi tidak ada. Begitu juga didalam kamus bahasa Sunda-Melayu karya R.Satjadibrata yang terbit tahun 1944 dan kamus Sunda-Sunda R,Satjadibrata terbit tahun 1948, kata korupsi juga tida ada. Didalam kamus bahasa Belanda-Sunda karya S.Coolsma yang terbit tahun 1910 kata korupsi dari bahasa Belanda untuk diterjemahkan menjadi bahasa Sunda-pun tidak ada. Bisa saja Coolsma memilih itu dengan sengaja tidak dimasukan karena tidak ada padananannya dalam bahasa Sunda.

Saat sekarang kata korupsi telah diserap menjadi bahasa Sunda, hal ini ditandai dengan seringnya muncul kata korupsi didalam media cetak atau media elektronik berbahasa Sunda. Hal lain yang menjadi penandanya adalah munculnya kata korupsi dengan ditulis koreupsi

didalam kamus Sunda-Sunda LBSS (Lembaga Basa & Sastra Sunda) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1975.

Buku kamus Sunda-Sunda LBSS sampai sekarang sudah mencapai cetakan ke tujuh yang terbit tahun 1992, dan kata korupsi tetap dieja koreupsi, inilah artinya menurut kamus tersebut :

koreupsi (Wal) : kacurangan dina ngajalankeun papancen nguruskeun duit atawa milik nagara, milik perusahaan jste, pikeun nguntungkeun diri pribadi atawa golonganana” artinya : korupsi (dari bahasa Belanda) kecurangan dalam menjalankan tugas mengelola uang atau milik negara, milik perusahaan dsb untuk menguntungkan diri pribadi atau golongannya

Buku kamus lain yang memuat kata korupsi dengan dieja korupsi adalah kamus bahasa Sunda-Inggris yaitu buku Sundanese-English Dictionary karya R.R.Hardjadibrata yang terbit tahun 2003, secara lengkap dipetik sebagai berikut : korupsi noun,(Dutch), corruption; ngorupsi commit corruption with something, misappropriate something, (eg. public property etc). Begitu juga didalam kamus bahasa Sunda-Belanda karya FS Eringha (KITLV 1984) memuat kata korupsi.

Diserapnya suatu kata asing menjadi kata dalam bahasa tertentu, dalam hal ini bahasa Sunda, disebabkan oleh tidak ada padanannya dalam bahasa tersebut, sering dipakai oleh penuturnya dan diketahui maknanya. Kalau memang demikian adanya, bisa jadi korupsi sering terjadi di daerah penutur bahasa Sunda, mustahil muncul kata korupsi kalau tidak sering terjadi korupsi itu sendiri.

Apabila mencoba membolak-balik lagi kamus bahasa Sunda, akan ditemukan kata basilat, menurut beberapa kamus artinya basilat adalah sebagai berikut :

Kamus Sunda-Sunda Satjadibrata : neangan kauntungan nu ngarugikeun ka batur (mencari keuntungan yang merugikan orang lain).

Kamus Sunda-Sunda LBSS : licik, curang, teu jujur; lampah basilat, lampah curang ngarugikeun batur upama nipu, koreupsi. (licik, curang, tidak jujur, kelakuan curang merugikan orang lain umpamanya menipu, korupsi).

Kamus Sunda-Inggris R.R.Hardjadibrata : (adj) sly, corrupt, dishonest, deceiful; act deceitfully, distort the facts, corrupt practices.

Dua kamus jelas-jelas mengatakan arti basilat adalah korupsi, walaupun ada yang mengartikan basilat itu kata sifat sedangkan korupsi kata kerja. Kata basilat nampaknya saat sekarang agak jarang dipergunakan oleh media massa berbahasa Sunda, baik itu media cetak maupun media elektronik, hal ini bisa jadi karena maknanya yang kurang dipahami dan kalah populer dibanding kata korupsi.

Kata lain adalah ceceremed (cocorokot, panjang leungeun, resep maling barang nu teu sabaraha hargana) artinya panjang tangan, senang mencuri barang yang tidak seberapa harganya. Masih ada yang lainnya seperti maling (paling), maok (paok), madog (badog), curaling, cocorokot, ngabangsat (bangsat), nipu (tipu), ngarah ngarinah, yang artinya mencuri-mencuri juga, kecuali nipu, ngarah ngarinah lebih bernuansa kepada ketidakjujuran dalam hal membodohi orang lain.

Sedangkan pada naskah Sunda kuno yaitu pada naskah Sanghyang Siksakandang Karesian ada yang disebut nyangcarutkeun, yang dimaksud dengan nyangcarutkeun adalah mipit mo amit (memetik tanpa izin), ngala mo menta (mengambil tanpa meminta), ngajuput mo sadu (memungut tanpa memberi tahu), maka nguni tu tumumpu, maling, ngetal, ngabegal sing sawatek cekap carut, ya nyangcarutkeun sakalih ngaranna (demikian pula merampas, mencuri, merampok, menodong, segala macam perbuatan hianat, ya menghianati orang lain namanya) (Sanghyang Siksakandang Karesian, Transkripsi dan Terjemahan oleh Saleh Danasasmita dkk, P dan K Bandung 1987). Sikap hianat seperti yang tercermin didalam kata nyangcarutkeun tiada bedanya dengan korupsi saat sekarang, sama mempunyai arti tidak jujur dalam kehidupan sehari hari dan akan sangat merugikan kepentingan umum.

Didalam bahasa Sunda banyak kata yang berarti maling, mencuri, tidak jujur, korupsi, dan sebagainya seperti tersebut diatas. Bisa jadi ini memperlihatkan kekayaan bahasa Sunda itu sendiri. Atau jangan-jangan justru karena seringnya terjadi pencurian, seringnya terjadi ketidakjujuran, sering terjadinya korupsi oleh penuturnya (orang Sunda) maka katanyapun menjadi banyak. Atau para karuhun (leluhur), para genius lokal dulu menciptakan dan menyerap kata tersebut untuk membentengi dan mengingatkan orang Sunda sebagai penutur bahasa Sunda supaya tidak melakukan hal tercela tersebut.

Ada ungkapan yang secara diam-diam diakui tetapi tidak akan pernah formal diakui yaitu ungkapan korupsi telah menjadi kebudayaan, baik itu nasional maupun lokal, mungkin begitu juga di daerah Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi mungkin karena korupsi bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Tetapi berasal dari bahasa asing (dari bahasa Belanda corruptie) dimana artinya hanya diketahui di bibir saja, artinya tidak dipahami sampai menyentuh kalbu, lain dengan kata maling yang artinya benar-benar dipahami sampai ke hati.

Tetapi apakah kata maling, basilat, madog, ceceremed dan yang lainnya itu masih dipahami oleh orang Sunda termasuk para birokrat orang Sunda?, apabila masih dipahami sebatas apa pemahamannya, sekali lagi jangan-jangan hanya dipahami sebatas di bibir saja. Seandainya itu benar hanya dipahami sebatas di bibir saja, sungguh kearifan lokal peninggalan para karuhunluhung-nya. Padahal sering disebut-sebut baik didalam seminar atau pidato oleh para inohong (tokoh masyarakat) bahwa kebudayaan Sunda itu luhung (tinggi nilainya), dan bahasa Sunda itu bahasa rasa. Kalau memang benar budaya Sunda itu luhung mari buktikan dengan tidak ada korupsi. Kalau memang benar bahasa Sunda itu adalah bahasa rasa mari kita rasakan bahwa korupsi itu hal yang memalukan. Alangkah akan terasa nyaman apabila dalam derap pembangunan ini termasuk pembangunan sumber daya manusia bebas dari korupsi. Nafas dan rongga urat nadi anak-anak sebagai generasi mendatang tidak tercemar polusi korupsi sekecil apapun, berikan nafas kejujuran pada setiap ujung saraf kehidupannya, untuk menjadi pemimpin yang handal di masa datang. telah kehilangan makna, telah kehilangan ruh sejatinya, telah kehilangan nilai Elmu tungtut dunya siar, hade turut goreng singlar.

Bobot pangayon timbang taraju mangga nyanggakeun. Cag.


MAMAT SASMITA

Penggiat Rumah Baca Buku Sunda, tinggal Bandung

(Dimuat di Majalah Warta Bapeda Provinsi Jawa Barat Vol 12 No.4 / Okt-Des 2007)

KAOS KREATIF

Ku MAMAT SASMITA

Dina Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK) aya sababaraha patukangan, aya nu disebut pangeuyeuk (ahli nyieun motif lawon), paraguna (ahli karawitan), maranggi (ahli ukir), hareupcatra (ahli masak) jeung sajabana ti ěta.

Lamun těa mah urang hayang nyaho siga kumaha wangun motif lawon anu disebut kembang muncang, nya tingali wě kembang muncang dina tangkalna (Latin; aleurites moluccanna, famili ; euphorbiaceae) , kitu deui lamun hayang nyaho motif gagang sěnggang teu kudu hěsě tingali wě tutuwuhan anu kalan kalan sok disebut bayem (Latin; amaranthus spinosus, famili ; amaranthaceae).

Kitu deui anu disebut motif seumat sahurun, kecap seumat kapan nepi ka ayeuna gě masih dipakě, seumat těh hiji barang leutik dijieun sok tina nyěrě atawa rautan awi diteukteukan kira-kira 3 atawa 4 sěnti, neutkteukna disěrongkeun supaya tungtungna jadi seukeut, gunana pikeun mageuhan bubungkusan tina daun, biasana mah nu dipakě daun cau. Ari sahurun, meureun hartina numpuk loba, kari diiker-iker wě pantesna anu disebut seumat sahurun těh siga kumaha.

Sigana sakaběh anu aya pakaitna jeung kahlian atawa bisa baě disebut patukangan nu aya dina SSK bisa disebut industri krěatif.

Industri krěatif nyaěta prosěs ngaronjatkeun ajěn hasil tina ěksploitasi kabeungharan intelěktual, dina wangun krěativitas, kaahlian jeung bakat individu nepi ka jadi hiji produk anu bisa dijual pikeun ngaronjatkeun karaharjaan anu ngalakonan ěta prosěs. Ari krěativitas mah bisa punjul alatan kasang tukang pangaweruh tina pendidikan, budaya tur talěnta.

Salah sahiji klaster industri krěatif nyaěta těkstil jeung produk těkstil (TPT), bisa garměn, bordir, kaos jeung anu sějěnna anu aya pakaitna jeung produk těkstil. Upamana di Bandung di wewengkon Suci sabudeureun pasar Cihaurgeulis kapan geus kawentar didinya sěntra produk kaos, kayaning kaos oblong, baju olah raga, jěkět jstě.

Ngimeutan produk industri krěatif kaos, aya sababaraha hal anu perlu ditengetan diantarana bahan kaos (desain těkstil) anu kawentar těh disebut bahan kaos katun kombat, jeung bahan kaos katun kardět. Satuluyna kudu imeut kana anu disebut desain fashion tah nu ieu mah ngawengku potonganana jeung cara ngaputna. Aya sababaraha istilah saperti T-Shirt Ringer, Muscle Shirt, atuh dina potongan keur beuheung aya nu disebut rounded (wangun buleud), v-neck, scoop neck biasana mah nu kieu leuwih loba keur awěwě. Lain deui gaya hip-hop atawa R’nB geuning kaos těh nu leungeun panjang dipakě dijero terus make deui ku kaos anu leungeun pondok, kelirna sok běda.

Cara ngaputna biasana disebut knitting, kungsi kapan leuwih populer kaos anu disisi kenca katuhu teu dikaput, kaayeunakeun balik deui dikaput, malah aya nu ngahaja ngaputna siga tibalik, kalan kalan sok bingung ieu těh keur diluar atawa dijero.

Saterusna aya nu disebut desain grafis, tah ieu mah supaya kaos anu dipakě těh leuwih variatif, supaya kacirina teu polos teuing, nya digambaran dihareupna. Gambar gambar dina kaos ieu kalan kalan leuwih nyoko malah jadi andelan keur narik sangkan payu dijual. Geus jadi kacapangan kaos bisa dipakě jadi mědia krěatif ku para desainer grafis, keur ngajanggělěkeun hiji ideu dina wangun gambar dina mědia kaos.

Sigana palebah dieu bisa diadumaniskeun antara kaos nu jadi produk industri krěatif jeung kaahěngan budaya lokal ngaliwatan ěksplorasi desain grafis.

Dina SSK aya desain anu disebut kalangkang ayakan, lamun urang hayang nyaho siga kumaha desain kalangkang ayakan asana teu hěsě. Tinggal nyokot ayakan terus ditingali keur mentrang mentring panas poě, kalangkangna siga kumaha. Anu perlu mah supaya wangun ěta kalangkang jadi narik ati tah didinya dipentěs gawěna desain krěatif.

Ciri khas Jawa Barat anu mindeng dipakě diantarana gambar Gedong Satě, kujang, kacapi atawa angklung. Padahal loba kěněh barang sějěn anu pantes dikahareupkeun saperti kělě, lodong, kolanding, boboko, aseupan jste. Dihenteu-henteu gě ěta těh ngabogaan ajěn seni lamun pinter ngolahna ku kaparigelan desainer grafis.

Hal sějěn anu bisa “dijual” nyaeta basa Sunda, lamun di Bali aya Joger anu ngaku dirina pabrik kata-kata, kapan ěta ngan sakadar ngajual basa Indonesia. Asana basa Sunda gě bakal payu lamun dijual, ngan meureun kudu pinter ngimeutan keur saha payusna. Kacapangan ditilik ti gigir lenggik, disawang ti tukang lenjang, diteuteup ti hareup sieup…ěta kabogoh abdi atawa nyieun anu leuwih sederhana samisal …Lenggik euy…! Tuluy digambaran anu hadě, naha ku anu gembrot atawa ku nini nini kundang iteuk, meureun bakal narik keur barudak ngora lalaki. Ceuk pangrasa anu jadi narik ati těh ěta palebah murwakantina. Keur barudak rumaja awěwě bisa bae nyieun tulisan Terong pěot saboboko, lumayan coěl-coěleun, koboy gondrong nongtot lěho lumayan toěl-toěleun.. Ngan omat nyieun tulisan siga kitu těh ulah nepi ka dianggap ngaruksak basa Sunda, siga paribasa anu unina Cikaracak ninggang batu laun laun jadi legok kapan osok dituluykeun ku kecap-kecap tai cakcak dina huntu laun laun gě dilebok, eta mah ngan sakadar heureuy anu murwakanti, padahal kapan harti anu sabenerna mah awahing ku leukeun laun-laun jadi bisa.

Pikeun anu resep kana kritik sosial bisa baě dijieun anu unina Buruk-buruk papan jati, nu korupsi buru-buru ganti atawa mipit teu amit ngala teu menta, korupsi amit-amit, aya deui saperti elmu tungtut dunya siar hadě turut goreng singlar, mun korupsi burut. Kecap kecap kitu teh loba asal daěk leukeun ngotěktak tina khasanah budaya Sunda. Enya ditepikeunana siga anu bari heureuy atawa siga guguyon, tapi kapan urang Sunda mah resep heuruey, resep guyon. Anu kacida diperlukeun mah kumaha ngadumaniskeun antara těks jeung desain grafis nepi ka ngeunah katingalina.

Conto conto desain grafis dina internět kacida lobana, ngan hanjakal ěta mah leuwih museur ka hasil karya ti luar nagri, lamun kitu teu salah ngamimitian deui ngotektak tina buku buku Sunda nu aya di perpustakaan atawa rumah baca. Ceuk lěgěgna mah ekonomi industri kreatif mikabutuh kamampuh mikir, dimimitian ku mikir anu literal anu saterusna ngamuara kana mikir metaforikal.

Lamun nengetan saliwatan hasil industri krěatif nu geus nyampak, mindeng kapireng nogěncang dina detil, lamun ditingali ti kajauhan siga nu alus, tapi lamun dideukeutan bari gemet ditingali sok mindeng kapanggih kurangna, boh ngaput anu asal jadi, atawa gambarna lělěwoděh. Sari gunung těa meureun. Alusna hal kitu těh dipahing pisan keur ngajaga kualitas.

Hal sějěn anu aya pakaitna jeung industri krěatif lain baě ngan dina produk těkstil tapi aya ogě nu sějěn, sabangsa hasil krěatif tina logam. Geura sok něangan panyapit dasi anu wangunna kujang, asana moal manggih, komo dina wangun lodong, kělě mah jajauheun. Tong boro panyapit dasi, gantungan konci wě geus hěsě, lolobana kalah produk ti luar. Tatakan gelas upamana, bet gambarna kalahka London Bridge, Big Ben, ari ditingali geuning made in China. Padahal yakin pisan urang gě bakal mampuh ari nyieun tatakan gelas anu gambarna Gunung Tangkuban Parahu mah. Tempat ngajualna di Jawa Barat mah miskin pisan art shop, toko husus anu ngajual peperenian budaya Sunda. Keur kamasan (tukang nyieun barang tina emas) atawa gending (tukang nyieun barang tina kuningan) tangtu babarieun ari ngan sakadar nyieun panyapit dasi mah. Ngajualna nyaeta perlu art shop těa, boh anu aya di unggal hotěl atawa anu mandiri.

Kitu tah sisi sějěn tina industri kreatif kaos anu bisa silih eusian jeung kaahengan budaya lokal (Sunda). Kapan ceuk běja mah industri krěatif těh bakal jadi lahan andelan pikeun kahirupan ekonomi kahareupna, malah aya nu nyebutkeun industri krěatif těh jadi motor ěkonomi gelombang kaopat, sanggeus ěkonomi gelombang katilu nyaěta industri informasi jeung těknologi. Cag.

MAMAT SASMITA

Nu ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda.

(Dimuat dina Majalah Cupumanik No. 55 Pebruari 2008, Redaksi Cupumanik tos terangeun versi basa Indonesia dimuat dina Kompas Jabar 17 Januari 2008)