30 December 2008

Carpon : BASA MAMAH REK NGAJUAL IMAH

CARPON SEJEN : 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 


Ku : MAMAT SASMITA                         English Version

Bubar ti sakola teh sok jadi hareneg, asa horoream mulang ka imah. Beda jeung babaturan siga nu jigrah. Geura we Revi, babaturan sakelas, teu sirikna lumpat balik ka imah teh, dina angkot ge asal kabawa we kajeun kabagean diuk ukur nember.
Cenah mah di imahna teh boga cocooan, dua anak ucing keur kumincir. Di imah kuring mah geus dua bulan ilang dangiang, diburuan ge asa teu hegar henteu ari barala mah da aya ari nu sasapu bae mah. Kekembangan dina pot siga nu alum. Dua minggu kaliwat Mamah masang plang hareupeun imah tina sesemplekan triplek, aya tulisan unina : Rumah ini akan dijual TP hub 08xxx. Kuring kacida ngagebegna basa maca eta tulisan, geuning imah teh rek dijual. Kakara sababaraha poe sanggeus plang dipasang Mamah betus ngabejaan pangna eta imah rek dijual, pajarkeun rek pindah. Betusna ukur kitu. Keur kuring mah asa teu kaharti naha bet kudu pindah jeung naha imah kudu dijual sagala?
Teu wani tatanya boh ka Mamah boh ka Apa, sieun kabarerang. Pedah eta sok kaciri siga nu keur pahereng-hereng, malah ampir dua bulan siga nu tara pati patanya, lamun teu penting-penting teuing mah. Tara ari ningali pasea mah, malah nepi ka umur kuring sapuluh taun asa can ningali Apa jeung Mamah patorong-torong komo pasea mah. Duka pedah era ku budak pantar kuring, duka kitu we meureun etikana. Kungsi eta ge Mamah jeung Apa siga nu keur parea-rea omong, tapi barang jol kuring mah jep we jempling. Apa harita tuluy kaluar, ka buruan ngadon sasapu, ari Mamah mah tuluy kadapur kadenge kaprak keprek ngumbahan piring. Kituna teh basa poe Minggu, da ari sapopoe mah boh Mamah boh Apa sok ka kantor. Kuring di imah ukur jeung Bi Saroh, istri tengah tuwuh nu kumawula di kolot kuring.
Kungsi aya Ua Uyuh ti Cimahi ngobrol uplek jeung Mamah, tuluy kuring ngilu masamoan, Ua Uyuh teh rada beda sikepna, ngusapan sirah bari rada ngeukeupan. Saur Mamah harita “ Jung ameng kaditu, ieu mah nuju ngobrol dewasa…”. Kuring ngoloyor kaluar nepungan barudak deui nu keur arulin di buruan. Tapi kadenge keneh cariosan Ua ka Mamah “ Tong luluasan kitu…karunya ka budak..dipikir we heula eta mah..” Kuring teu ngarti naon maksudna. Kitu deui basa kuring dibawa ka Aki ku Apa, kecap tong luluasan karunya ka budak teh kadenge deui, eta mah ti Aki jeung ti Nini. Enya da dihenteu-henteu ge kuring teh geus umur sapuluh taun, sakola ge geus kelas lima. Aya hal hal anu pikahartieun ari ngadenge obrolan kolot tapi aya oge nu matak baluweng, teu kaharti. Lamun tea mah sagala tindakan kolot teh aya pakaitna jeung kuring nu jadi budakna, atuh matak naon mun brukbrak we ngabejaan. Kuring teh budak nunggal nu aya, kungsi rek boga adi lalaki ngan waktu Mamah ngandeg sababaraha bulan tuluy kaluron. Nyaho lalaki teh pedah di USG ku dokter. Mamah harita nangis eueuriheun, bari dibeyeng ka rumah sakit. Asana mah waktu umur kuring keur lima taun waktu keur di TK kelas enol besar.

Aya tulisan hareupeun imah yen imah rek dijual teh karasa ngaganggu, loba tatangga nu tatanya, loba tamu nu teu wawuh. Atuh kitu deui babaturan ge loba nu nanya, komo Heri mah, babaturan lalaki nu imahna kahalangan opat imah, remen pisan tatanya. Malah mun ulin ka imah teh sok hayoh we nangtung hareupeun tulisan, kungsi ngomong “sugan we unggal poe ge ieu tulisan teh aya keneh”, kuring malik nanya naon maksudna. Ari pokna enya lamun ieu tulisan aya keneh didieu hartina imah teh can payu, hartina Rere can pindah. Rere teh nenehna ngaran kuring ari lengkepna mah Rainy Ramadhani, ceuk apa, dibere ngaran kitu teh pedah basa kuring diborojolkeun keur bulan puasa bari keur ngaririncik hujan, tuluy di imah sok disebut Rere eta teh singgetan tina er-er dibaca tibalik. Kungsi tulisan imah rek dijual teh ku apa dilaan, tapi ku mamah dipasangkeun deui, dipakukeunana ge ditakol ku batu ti sisi jalan, da palu diteangan teh teu kapanggih, duka mun disumputkeun ku apa mah. Mun Mamah balik ti kantor sok mawa kotak kardus urut nu gede, tara loba mawana teh paling dua atawa tilu, keur engke ngepak
barang cek mamah teh. Nepa ka di dapur numpuk, disusun rapih, ditalian ku plastik.

Diwawaas mun kudu pindah imah teh karasa haroreamna, boa boa sakola ge kudu pindah. Nu matak nyeblak kana hate mah beurat ninggalkeun ade Ira, anak tatangga umurna kakara dua taun, apet pisan ka kuring. Mun kuring balik ti sakola sok keukeureuweut kana tas, neangan buku bari tutunjuk menta dipangmacakeun dongeng. Imahna pagigir-gigir pisan, malum imah kopel. Jadi lamun kuring balik sakola teh ade Ira sok geus megat, atawa miheulaan ulin di imah kuring dibarengan ku mamahna. Lucu ade Ira teh, ngomongna balelol keneh, ngan siga capetang, loba tatanya. Nyebut ka kuring Tet Lele, maksudna mah Teh Rere, lantaran cadel kadengena Tet Lele. Mun kuring keur nganggeuskeun PR sok miluan tapi tara ngaganggu, malah siga nu kerung milu mikiran. Mun kaciri kuring geus anggeus ngagawekeun PR, ade Ira sok tuluy emprak, siga nu atoheun lantaran sok terus dipangmacakeun dongeng. Kacipta mun kuring pindah, kuring kudu papisah jeung ade Ira. Meureun kuring bakal leungiteun ku anu ngajemput di lawang panto, meureun ade Ira bakal nananyakeun. Basa pere sakola ge kuring ka imah nini di Cicalengka, mamahna ade Ira kudu hayoh nelepon ka kuring, malah menta dipangdongengkeun dina telepon. Ari dongengna mah pira ge sakadang peucang jeung sakadang kuya, paling ge ukur tilu dongeng nu kuring apal, jeung nu aya dina buku ge eta keneh eta keneh. Duka teuing kunaon
atuh ade Ira resep resep teuing dipangdongengkeun ku kuring, padahal mamahna ge osok ngadongeng. Ngeusian imah teh geus aya kana dalapan taun mah, kitu teh saur mamah, mimiti ngeusian imah teh waktu kuring kakara umur dua taun, nya meureun saumur jeung ade Ira ayeuna. Gues loba kajadian nu kuring inget keneh, asana waktu kuring kelas hiji, usum ngijih, ka imah teh aya bangkong leutik, bancet tea. Anclog-aclogan, ngadeukeutan kuring nu keur anteng lalajo televisi, barang katingali kuring ngajerewet tarik, bari ngejat, jedak teh sirah ngadagor korsi, atuh puguh kuring beuki ngajerit. Mamah sareng Apa ngajol, reuwaseun, disangkana aya naon. Kuring tutunjuk kana bancet, jeung ngusapan tarang nu buncunur balas tidagor. Apa ngoer bancet ku sapu nyere, ari Mamah mah ningalian tarang, terus ngusapan. Kuring ceurik teh rada lila, eta tuda nyeri tarang, ku Mamah dibalur ku beas cikur meunang ngarendos. Kuring sare dina pangkonan Mamah.
Aya kajadian lucu, harita subuh, kuring ge sare keneh, ti kamar mandi Mamah ngajerit, Apa nu nuju netepan subuh ge reuwaseun, nepi ka solat ge ebat. Kuring ge hudang da kagandengan ku Mamah nu ngagedoran panto kamar mandi. Sugan teh aya naon, sihoreng aya cacing di kamar mandi. Mamah mah barang panto dibuka teh tuluy ngabret kaluar bari bubulucunan pinuh ku sabun. Mun inget kadinya sok seuri sorangan, mamah ge sok gumujeng, komo Apa mah sok tuluy ngaledek ka Mamah bari ngehkey. Saur Mamah pangna sieun ku cacing teh pedah keur leutik Mamah kungsi cacingeun.
Nu dipikabeurat sejenna, eta ari poe Minggu pasosore, kuring sok ngaji di masjid, ari indit atawa balik sok bareng jeung Heri, dibonceng kana sepedah. Nepi ka babaturan mah ngajangjaruhkeun majarkeun kuring jeung Heri teh bobogohan, pasangan ideal cenah. Dijangjaruhkeun kitu teh kuring sok ambek, jejebris, tapi ari indit atawa ari balik teu bareng jeung Heri teh asa aya nu leungit, antukna keukeuh we sok silih tungguan. Heri teh sakolana kelas hiji di SMP, tadina di SD nu sarua jeung kuring, sok bareng kana mobil jemputan nu sarua deuih. Ari keur kuring mah aya untungna sosobatan jeung Heri teh, mindeng loba nanyakeun pelajaran. Nu karasa Heri teh tulaten pisan mun mere nyaho pelajaran. Da manehna mah kaitung murid nu nyongcolang, keur di SD ge sok jadi juara bae. Ceuk Mamah ge alus boga babaturan siga Heri mah, pinter jeung bageur. Buukna galing, jangkung ngan rada hideung pakulitanana. Kungsi dina maen drama basa acara Agustusan kuring dipasangkeun jeung Heri, atuh babaturan mani ear jeung suat suit sagala. Dramana niru-niru lenong bocah, caritana kuring jeung Heri jadi pasangan suami istri.

Loba kajadian nu kasaksian di imah ieu, nu jadi kenangan manis, keur kuring mah moal kapopohokeun. Kabayang keneh ngaclogna bancet, Apa ngoerkeun ku sapu sanyere, tempatna kuring tidagor. Tuh dina tangga eta kuring sok ngalangeu, diuk dina titincakanana, tangga ka luhur ka tempat pamoean. Ari Heri sok diuk dina jojodog bari mukaan buku. Geus baku Heri mah mun ka imah teh sok mukaan buku ensiklopedi Indonesia atawa buku seri ilmu pengetahuan sejen. Apa nu sok meulian buku tehm majarkeun bacaeun kuring mun geus gede.
Tah palebah dieu kuring sok dadagangan mangsa kuring keur sakola TK, kungsi Mamah ngagambreng nyeukseukan pedah kuring corat coret ku spidol dina tembok deukeut kamar mandi. Ari ayeuna naha imah rek dijual sagala, jeung kudu pindah deuih. Kungsi eta ge nanya ka Bi Saroh, sugan aya beja naon alesanana pang kudu pindah, Bi Saroh kekepehan teu apal, kalah malik nitah nanya ka Mamah atawa ka Apa. Eta ge da kungsi nanya ka Mamah ari jawaban Mamah teh engke ge mun Rere tos ageung pasti ngartos, ari nanya ka Apa jawabanana teh taroskeun we ka Mamah. Jawabannana asa teu pararuguh, ari maksa ka Mamah teu biasa deuih. Kahayang teh bejaan we alesanana nu asup akal keur pantar kuring nu kakara umur sapuluh taun, sabelas jalan. Sabenerna mah teu hayang sakabeh pasoalan kolot kuring nyaho, kalieur-lieur, tapi pan ari soal pindah imah sakuduna kuring nyaho alesanana. Nu pangdipikasieun teh lamun kudu pindah sakola, mangkaning tereh ulangan naek ka kelas genep. Kacipta pungak pinguk di sakola anyar, euweuh kawawuhan hiji hiji acan, kumaha mun aya tanyakeuneun, mangkaning jauh jeung Heri. Ari nanya ka Apa sok teu jelas nerangkeunana, da nganggap kuring teh siga mahasiswa nu geus sagala nyaho. Mun nanya ka Mamah kalahka cerewedna, antukna kuring sok keuheul sorangan.

Tadi isuk-isuk, Mamah katingali tos kuramas, ngagaringkeun rambut ku anduk bari ngadagoan kuring mandi. Ari rek indit pisan ka kantor Mamah ngarawel plang tulisan imah rek dijual, tuluy diasupkeun kana wadah runtah. Kuring ngahuleng sakeudeung, tuluy ngagabrug Mamah, kuring ceurik bakat ku atoh, teu tulus pindah. Indit ka sakola teh karasa hegar, sugema, euweuh kahareneg, hayang buru-buru panggih jeung Heri, hayang ngagorowok teu tulus pindah. Apa mah ningali kuring ceurik teh tuluy ngusapan, henteu ari cumarita mah. Teu, teu hayang tatanya kunaon eta plang dipiceun kana wadah runtah. Nu puguh mah atoh we nu aya.

Margawangi Nopember 2008.
(Dimuat dina Majalah Mangle No.2201, 1-7 Januari 2009)

07 December 2008

NGOTEKTAK BACAEUN BARUDAK

Laporan : MAMAT SASMITA

Kungsi renung bacaeun barudak teh. Tepi ka taun '80-an atawa '90-an mah asa rea keneh. Ari renungna teh bisa jadi ku ayana proyek ti pamarentah pikeun nyadiakeun bacaeun di sakola dasar. Hartina, pedah aya pesenan, lain pedah aya pamenta ti masarakat.
Ti taun 2000 ka dieunakeun, nu mesen buku teh les ngaleungit. Ganti mangsa, salin proyek. Bacaeun barudak ge bangun nu pipilueun ngiles, arang langka nu medal.
Gelebug angin reformasi, beuki dieu beuki tarik. Pucunghul kawijakan otonomi daerah nu mere lolongkrang pikeun nguniangna kasadar kana pentingna budaya lokal. Mimiti culcel deui nu medalkeun buku bacaeun barudak, najan can rame siga dina dekade '80-an.
Nu pangkarasana mah mahabuna bacaeun barudak ti mancanagara nu geus ditarjamahkeun kana basa Indonesia. Rea rupana, kaasup nu winangun komik. Tetela punjul, ngelehkeun bacaeun barudak dina basa lokal. Lain bae eusina dianggap munel, tapi deuih dangdananna ge leuwih narik.
Hanjakal, bacaeun barudak teh can pati kapalire ku kritik sastra. Padahal barudak ge sarua we jeung kolot: boga kahayang, imajinasi, kahariwang, jeung kasieun, nu kalan-kalan teu bisa kaungkab kalawan gembleng.
Ceuk kolot mah meureun kahayang, kahariwang, kabagjaan budak teh asa kaleuleuwihi atawa sabalikna dianggap cetek. Boa beda deui cek budak mah. Nya di dieu kudu aya psikolog nu ngarti kana bacaeun barudak. Dina sastra Sunda bacaeun baru¬dak ge sarua miskin pisan ku kritik, arang langka nu ngabahas husus komo ti psikolog mah.
Pikeun ngaguar ieu perkara, sawala matuh Pusat Studi Sunda anyar-anyar ieu (Juma'ah, 14 Nopember 2008) mawa jejer bacaeun barudak. Nu jadi panyaturna Taufik Ampera, Ketua Jurusan Sastra Sunda Universitas Padjadjaran, jeung Karno Kartadibrata, Wakil Girang Rumpaka majalah basa Sunda Mangle.

Nu Luyu jeung Alam Barudak

Geus aya ti baheulana sastra Sunda bacaeun barudak teh. Memeh Indonesia merdeka ge geus aya. Rusdi Jeung Misnem nu medal memeh Perang Dunya I, upamana, .pan kaasup bacaeun barudak sakola nu dipikaresep. Hanjakal, bahan bacaan sarupa kitu teh teu pati kadokumentasikeun.
Numutkeun sawangan Taufik, bacaeun barudak teh bisa dibagi dua. Kahiji, karya sastra nu ditulis ku jalma dewasa tapi nyumponan sarat minangka bacaeun barudak, upamana eusina ngagambarkeun kahirupan barudak. Kadua, bacaeun barudak nu dikarang ku barudak deui, tur eusina luyu jeung kahirupan barudak.
Aya deuih bacaeun barudak beunang ngaropea deui dongeng. Ari dongeng teh tadina man lain keur barudak bae, ngan ka dieunakeun dijieun bahan bacaan keur barudak. Puguh we eusina diluyukeun jeung alam barudak. Dongeng Sangkuriang, upamana, diropea deui eusina, diala nu sakirana cocog jang barudak.
Wawacan deuih nu sok diwanohkeun ka barudak teh kayaning Pumama Alam atawa Rengganis. Tina eusina rea nu matak narik barudak, sabab ngandung imajinasi nu ngacacang. Ngan, puguh we, macana kudu diaping ku kolot bok bisi aya nu pangedrug jeung kahirupan barudak.
Upama ayeuna sastra Sunda bacaeun barudak disawang sabengbatan, aya dua perkara nu ngabedakeun ieu hasil karancage urang Sunda ti bacaeun sarupa kitu nu ditulis dina basa Indonesia, kaasup hasil tarjamahan. Taya lian nu dua teh nyaeta cangkangna jeung eusina.
Nu dimaksud cangkang di dieu mah antarana tumali kana desain cover atawa jilid buku. Ana dibanding-banding jeung baturna dina basa lian, katembong yen nu make basa Sunda mah sasat eleh komara, geus kurang narik memeh dibaca.
Ari eusina, nya kitu deuih, masih sering katembong hengker. Upamana bae, antara teks-na jeung ilustrasina teh kalan-kalan siga nu pahare-hare. Padahal pan gambar ilustrasi teh kuduna mah milu nguatan daya tarik teksna. Pon kitu deui jejer caritana masih keneh ngotok ngowo di pasisian, nyoreang alam ka tukang, tepi ka nimbulkeun kesan teu pati nuturkeun kamekaran jaman.
Kaayaan sarupa kitu teh, cek Karno mah, meh satipe jeung nu katembong tina bacaeun kolot deuih. Ngan bae Karno nandeskeun yen saenyana jejer atawa kasang. carita mah teu kudu jadi masalah satungtung orisinil mah. Leuwih hade ngotok ngowo dina kasang pilemburan tapi narik, batan maksakeun maneh hayang siga nu rame tapi artifisial atawa pupulasan wungkul.
Nu sidik, perlu aya karancage pangarang enggoning nitenan kamekaran gek-gekan kahirupan, kaasup nu nyampak di pakotaan. Lian ti kitu, imajinasi barudak ulah disengker ku pikiran kolot, satungtung tetep aya dina lulurung etika.

Referensi Kolektif

Barudak baheula, nu ayeuna geus karolot, kungsi maca Rusdi Jeung Misnem di sakolana. Aya deui entragan nu bacaan di sakolana teh Gandasari atawa Sekar Arum. Atuh beh dieu, tepi ka taun '80-an, aya entragan nu maraca Taman Pamekar.
Buku-buku model kitu, nu dijieun bacaan wajib pikeun murid sakola dasar, geus jadi referensi kolektif mun cek legegna mah. Eusina jadi pamatri silaturahim ti antara generasi nu kungsi macana, di wewengkon mana bae sakolana. Jadi, ana ngawangkong jeung batur saentragan teh nyambung.
Ari kiwari buku model kitu teh geus euweuh. Teu aya bahan bacaan nu nyumponan standar pi¬keun dijieun bacaan sakumna budak sakola. Ayeuna teh jaman otonomi daerah. Di hiji pihak, daerah di Tatar Sunda laluasa pikeun nyieun kawijakan politik enggoning nyadiakeun bacaeun barudak sakola. Orokaya, di sejen pihak, alatan laluasa tea, tiap-tiap daerah bisa nyieun kawijakan sorangan, bari jeung tangtuna ge beda-beda, kaasup nu tumali kana perkara bacaeun barudak sakola.
Nu sidik, aya harepan, buku bacaeun barudak nu nyumponan sarat standar, upamana bae nu kungsi dileler Hadiah Samsudi, bisa dijieun bacaan wajib pikeun murid sakola dasar. Sing rea nyitakna sangkan bisa dibagikeun ka sakola-sakola. Sugan we cara kitu teh ngahudang deui karep barudak kana maca buku basa Sunda. Atuh kauntunganana lain bae keur nu medalkeun buku tapi deuih keur nu ngarangna.
Patali jeung kahengker dina imajinasi, bisa jadi rea keneh pangarang nu nganggap barudak teh manusa nu can anggeus. Bacaan barudak teh loba teuing ajen didaktisna, eusina ukur rnapatahan nu teu pati pikaresepeun barudak. Alam kahirupan barudakna mah teu pati kakobet.
Ayeuna mah sigana geus lain jamanna deui padika model kitu teh. Malah aya pamanggih nu ngeceskeun yen barudak ge boga dunya nu mandiri, nu otonom. Malah geus rea bacaeun barudak beunang ngarang barudak deuih kayaning nu sok disabeut teenlit atawa chicklit.
Geus loba deuih buku hasil tarjamahan tina karangan basa deungeun, boh kana basa Sunda boh kana basa Indonesia. Tangtu eta buku-buku teh bakal ma-ngaruhan kana kamekaran sastra Sunda, mangaruhan nu macana, tur mangaruhan nu sok ngarang deuih.
Atuh kritik sastra kana bacaeun barudak, cara kritik sastra kana bacaeun kolot, tanwande kudu digedurkeun deui.

Kacindekanana

Sastra Sunda bacaeun barudak kiwari teu pati dipikawanoh ku barudak, lain bae pedah murudulna bacaeun barudak hasil tarjamahan dina basa Indonesia tapi deuih lantaran euweuh bahan bacaan nu jadi referensi kolektif, turug-turug kritik sastrana miskin.
Pangajaran basa Sunda di sakola leuwih hade tong didaktis teuing. Anggur ngajurung barudak sangkan mikaresep bacaan basa Sunda.
Sinergi antara pamedal, pangarang jeung pamarentah kudu ditarekahan enggoning mere lolongkrang keur kamekaran sastra Sunda bacaeun barudak.


Nu nulis, panumbu catur matuh sawala PSS
(Dimuat dina majalah basa Sunda Cupumanik No.65 Desember 2008)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Majalah Basa Sunda Cupumanik medal sasasih sakali, kaetang teu awis da sasihan pangaosna mung Rp 12.000,- kitu ge upami ngalanggan satauneun cekap mayar sapuluh sasiheun. Bilih bade ngalanggan tiasa ngintun serat ka Redaksi Cupumanik Jl. Taman Kliningan II No.5 Bandung Tlp 022-7310625 atanapi ngintun email ka yuliantoagung17@yahoo.com atanapi ka kuringmsas@gmail.com

URANG SUNDA NEUTEUP MANGSA

Ku : MAMAT SASMITA

(Versi bahasa Indonesia bisa dibaca disini)
PARIBASA teh basa pakeman, kalimah nu geus matok sarta ngandung pituduh atawa piluangeun. Eusina bisa dianggap tungtunan hirup atawa aturan paripolah. Biasana, paribasa teh dipakena dina paguneman sapopoe, dina biantara, atawa upacara adat.
Dina tradisi lisan urang Sunda, paribasa teh kacida beunghama, mun diitung mah boa aya kana rewuna. Disagigireun paribasa aya deui nu disebut babasan. Rada hese ngabedakeun paribasa jeung babasan teh. Ngan gampangna mah kieu: proverb keur paribasa jeung idiom keur babasan. Dina kamus umum basa Sunda kaluaran LBSS, disebutkeun babasan teh ucapan matok nu dipake dina harti injeuman.
Paribasa atawa babasan (satuluyna disebut paribasa) teh bisa bae disebutkeun kabeungharan batin urang Sunda. Sabab paribasa teh ngandung unsur sistim budaya masarakat nu patali jeung ajen inajen hirup, norma jeung pituduh nu sakuduna jadi patokan orientasi urang Sunda.
Mun seug enya yen paribasa teh mangrupa kabeungharan batin urang Sunda, meureun eta teh hasil tina proses panjang kontemplasi jeung sanggeus dibeuweung diutahkeun dina pikiran. Lian ti eta paribasa teh hasil tina evaluasi pangalaman ti para karuhun urang Sunda. Lain bae ngan nu aya pakaitna antara rohang jeung waktu tapi deuih nu tumali jeung paripolah.
Ku kitu, ngaliwatan paribasa, nu nulis ngotektak hayang nyaho kumaha sikep urang Sunda kana waktu. Lantaran waktu teh dina mangsa kiwari geus jadi bagian tina manajemen moderen tur kacida dihargaanana. Nu nulis make buku Peperenian Urang Sunda (Rachmat Taufiq Hidayat saparakanca, Kiblat 2005) nu ngamomot 1,259 paribasa, nyoba-nyoba nyaliksik paribasa nu aya pakaitna jeung waktu.
Breh weh kapanggih, najan saeutik ge, ngan aya 27 paribasa. Disebut saeutik teh mun dibandingkeun jeung jumlah paribasa nu basisna rohang jeung paripolah jalma. Hal ieu teh matak hemeng, sigana waktu teh teu pati jadi ukuran dina tatanan kahirupan urang Swnda mah. Tina 27 paribasa dibagi jadi lima kategori nyaeta umur atawa lilana hirup, tanda jaman, tanda waktu, lilana waktu jeung tigin kana wanci. leu kategori teh dumasar kana eusi tur harti paribasa nu ngandung unsur waktu atawa aya kecap nu pakait jeung waktu. Hasil sagemblengna mah dina berendelan di handap.

1 . Kategori Umur: Ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawed. Asa ditumbu umur. Hirup katungkul ku pat ipaeh teu nyaho dimangsa. Kaduhung taratiheula .Maot ulah manggih tungtung paeh ulah manggih beja. Pakokolot supa. Umur gagaduhan banda sasampiran.

2. Kategori Tanda Jaman: Bihari ngalingling pasir ayeuna ngalanglang pasar. Jaman bedil sundut. Jaman caing dua saduit. Jarnan tai kotok dilebuan. Ngindung ka waktu ngabapa ka mangsa.

3. Kategori Tanda Waktu: Kapiheulaan ngalulun taneuh. Kawas nu mulangkeun panyiraman. Peujit koreseun. Ti nanggerang lila caang, ti nanggorek lila poek. Ti ngongkoek nepi ka ngungkueuk. Ti peuting kapalingan ti beurang kasayaban. Trong kohkol morongkol dur bedug murungkut.

4. Kategori Lilana Waktu: Kiceupna sabedug sakali. Ngadagoan belut buluan. Ngadagoan kuda tandukan. Ngadagoan uncal mahpal. Ngomongna sabedug sakali. Saumur nyunyuhun hulu.

5. Kategori Tigin kana wanci: Kapiheulaan ngalulun taneuh. Ngindung ka waktu ngabapa ka mangsa. Teu kaleungitan peuting.

Tina jumiah paribasa nu 27 teh nu aya pakaitna jeung waktu, euweuh hiji-hiji acan nu kalawan teges nyebutkeun yen birup teh kudu tigin kana wanci, kudu disiplin dina hal tigin kana wanci. Najan aya nu ngaharib-harib cara paribasa nu unina "Bisi kapiheulaan ngalulun taneuh". Tapi paribasa ieu umumna mah dipake pikeun ngawawadianan sangkan hudang isuk-isuk. Sedengkeun nu disebut tigin kana wanci lain ngan sakadar hudang isuk-isuk. Aya deui paribasa sejen nyaeta Ngindung ka waktu ngabapa ka mangsa jeung Bihari ngalingling pasir ayeuna ngalanglang pasar, hartina tina dua paribasa ten yen hirup kudu saluyu jeung jamanna. Di dieu ge sarua teu teges nyebutkeun kudu tigin kana wanci, gumantung kana tafsiran sewang-sewangan.

Komo deui mun ieu sawangan teh disaluyukeun jeung sesebutan tanda waktu nu hirup dina tradisi urang Sunda. Bakal kaciri yen sikepna urang Sunda kana waktu karasa beuki logor. Upamana ngaran waktu dina sapoe sapeuting: Wanci tumorek antara tabuh 00.30-01.30 , wanci janari leutik antara tabuh 01.30-02.00, wanci janari gede antara tabuh 02.00-02.30, wanci balebat antara tabuh 05.00-05.30, wanci haneut moyan antara tabuh 08.00-09.00, wanci rumangsang antara tabuh 09.00-10.00, wanci pecat sawed antara tabuh 10.00-11.00, wanci lingsir ngulon antara tabuh 14.00-15.00, wanci tunggang gunung antara tabuh 16.00-17.00.
Tangtuna persepsi kana waktu disebut logor teh mun nu jadi patokan nyaeta jaman moderen siga mangsa kiwari. Waktu teh geus dicacag dibagi-bagi jadi detik, menit jeung jam. Jeung deuih unggal jalma kamamana ge geus mamawa tuduh waktu nyaeta jam tangan, nu bisa nuduhkeun kalawan peresis parobahan waktu ti detik ka menit ka jam.
Nu jadi pasualan teh dina waktu ayeuna kulantaran mindeng kadenge aya istilah jam karet, kataatan kana waktu sering sulaya. Sigana elat teh geus jadi hal nu lumrah, jam tangan ngan sakadar jadi hiasan. Dina hiji acara, panitia geus ngararancang bakal dihadiran ku gubernur atawa walikota, upamana. Keur antisipasi jam karet, nu sarwa elat, dina kartu ondangan teh ditulis yen acara dimimitianana tabuh 08.00 isuk-isuk. Padahal acara nu sabenerna mah nu geus dijieun patokan teh tabuh 09.00. Kitu kalakuan teh ngan sakadar antisipasi, utamana supaya nu di ondang teh geus hadir memeh acara dimimitian. Hanjakalna nu jadi keynote speaker misalna gubemur atawa walikota, datangna ge sok elat, jeung aya we alesanana teh. Kitu deui dina acara rapat formal, elat ngamimitian teh geus jadi ciri nu mandiri, komo deui dina acara silaturahim nu sipatna informal.
Persepsi waktu nu sakitu logorna (polikronik) bakal ngahudang rugi gede mun dipakitkeun jeung ekonomi dina harti bisnis moderen naon bae. Salah sahijina nu jadi ciri nyaeta ayana tingkat persaingan anu sakitu ruketna jeung deuih kudu tigin kana wanci (monokronik). Najan aya anggapan polikronikna urang Sunda teu nepi ka tingkat ekstrim, elatna teh teu nepi jam-jaman. Tapi kapan elat mah tetep we disebut elat, kalah kumaha oge tigin kana wanci ten leuwih alus tur bakal leuwih nguntungkeun.
Sangkan apal kana hal ieu, sigana aya alusna ngarti kana nu disebut arkeologi pikiran siga nu ditepikeun ku Jakob Sumardjo dina bukuna, Khazanah Pantun Sunda (2006), cenah alam pikiran nu geus namper dina lulurung batin tur geus jadi pangaweruh ajen inajen ayeuna, eta teh lain bae hasil tina pangaweruh mangsa kiwari, tapi hasil tina jaman bihari masarakatna. Ajen arkeologis kitu teh dihasilkeun tina tradisi masarakatna. Ajen arkeologis ieu teh kalan-kalan teu sadar jadi dasar tindakanana.
Paribasa teh ungkara tradisional nu dilarapkeun dina wangun kalimah nu ngandung makna. Eusina minangka hasil tina pamikiran katut pangalaman mangsa bihari. Ngan hanjakalna, teu rea paribasa nu aya patalina jeung masalah tigin kana wanci mah. Eta hal luyu jeung kumaha carana urang Sunda mere ngaran dina pananda wanci. Da katempo atuh dina paribasa teh persepsi sual wanci mah laer pisan geuning. Tigin kana wanci saolah teu dipalire. Ku kitu, pantes mun urang Sunda kiwari ge laer pisan dina hal persepsi wanci.
Jigana aya alusna mun ti mimiti ayeuna nyieun paribasa sebut weh paribasa jijieunan saloba-lobana nu aya tumalina jeung hal tigin kana wanci. Saha nu nyaho dua puluh taun atawa tilu puluh taun nu bakal datang bakal jadi paribasa enyaan jeung jadi artefak nu bisa ngarubah sikep ngeunaan tigin kana wanci nu tadina logor (polikronik) jadi tigin kana wanci (monokronik).
leu conto paribasa jijieunan "Arloji tina beusi atah beuleum" nu hartina teu tigin kana wanci, dipakena cara dina kalimah "Cik atuh hirup teh long kawas arloji tina beusi atah beuleum....!". Conto sejenna "Nyanghulu di waktu nyangkere di tempat sare" jeung "Melak mangsa gorehel meunang pake!" harti tina dua eta paribasa jijieunan teh nyaeta manehna nu mere patokan waktu tapi manehna sorangan henteu tigin kana wanci. leu conto teh ngan sabulangbentor, mungkin wae teu luyu jeung aturan paribasa. Nyanggakeun.

Mamat Sasmita
Nu Ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda
(Dimuat dina majalah basa Sunda Cupumanik No. 65 Desember 2008.
Catetan : Redaksi Cupumanik apal artikel versi basa Indonesia kungsi dimuat dina Kompas Jabar)
05 December 2008

BEDOG TEH FEMININ?

Ku : MAMAT SASMITA

(Versi Bahasa Indonesia bisa dibaca disini)
Waktu kuring nanya ka panday atawa ka nu sok ngajual bedog, naon bae ngaran wilah bedog. Mindeng di jawab ngaran-ngaran wilah bedog nu karasana asa puitis atawa karasa eksotis. Naha bet kitu?. Padahal nu dibere ngaran teh pakarang atawa parabot kaasup “senjata tajam”. Meureun pipanteseunana dibere ngaran nu matak pikagimireun atawa matak ngabirigidig. Upamana samber nyawa, begal pati atawa naon we nu meh sarua jeung kitu.
Bedog sok ditarjamahkeun jadi golok dina basa Indonesia. Sabagian Urang Sunda ngabedakeun antara bedog jeung golok. Golok mah dianggap pakarang nu boga ajen leuwih atawa mindeng dijadikeun tutungkusan salaku pakarang nu dianggap boga ajen sajarah kulawarga utamana mah sok dianggap titinggal karuhun. Sedengkeun bedog mah leuwih dianggap parabot, alat paranti digawe, sanajan gular goler dimana bae tara pati dipirosea. Sok sanajan ari wangunna mah boh bedog boh golok ampir sarua siga kitu. Dina ieu tulisan mah rek dianggap sarua bae, da nu dititenananana tina ngaran wilah.

Ngaran wilah bedog aya nu dumasar kana wangun bedog upamana bedog gayot, ujung turun, betekok aya oge nu nyebut bedog cepot, jambe sapasi, gula sabeulah. Aya deui ngaran bedog dicokot tina pagawean saperti bedog sadap, pameuncitan (keur meuncit embe, domba, sapi atawa munding), pamoroan, pamilikan ( keur nyieun bilik), bedog cacag daging atawa sok disebut bedog soto jeung sogok iwung. Di daerah Ciwidey aya deui ngaran wilah bedog dumasar kana wangun sarangka jeung gagangna upamana bedog arwana atawa bedog kuda laut. Pangna kitu kulantaran wangun sarangka jeung gagangna siga lauk arwana atawa siga kuda laut. Malah aya nu disebut bedog Inul, eta cenah pedah wangun sarangka rada bentik siga gitekna Inul. Aya deui nu disebut ujung turun atawa lubuk atawa candung (ngaran bedog di daerah Lampung Sumatra).

Disagigireun ngaran bedog nu disebutkeun diluhur aya deui ngaran bedog nu dianggap klasik. Diantarana nyaeta hambalan, sintung bening, sonten bening (ieu ngaran kapanggih di Cibatu Cisaat Sukabumi), kembang kacang, malapah gedang, paut nyere, besot nyere atawa besot hinis, paut sintung, janur, salam nunggal. Bisa bae masih aya keneh ngaran nu karasa klasik nu can kacatet.
Tah tina ngaran-ngaran bedog nu klasik ieu nu karasana puitis malah aya karasa eksotis (karasa beda atawa henteu biasa antara ngaran nu puitis tapi pikeun hiji barang mangrupa pakarang nu seukeut). Naha karuhun urang baheula mere ngaran siga kitu teh ngan sakadar mere ngaran nu euweuh harti sejen atawa sabalikna aya maksud lain.

Lamun maca naskah Sunda kuna Sanghyang Siksakandang Karesian (taun 1518) nu geus ditranskripsi jeung geus ditarjamahkeun ku Saleh Danasasmita saparakanca (Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung Transkripsi dan Terjemahan, Pdan K, 1987) kapanggih yen golok teh basa Sunda tur disebutkeun golok teh pakarang raja. Dirarampa ti palebah dinya lamun hiji barang nu disebut pakarang raja tangtu aya pakaitna jeung proses ritual (dipusakakeun) sedengkeun lamun hiji barang geus asup kana ritual setting sok ngabogaan harti injeuman. Sok sanajan masih keneh tandatanya naha ngaran golok atawa bedog baheula siga nu geus disebutkeun diluhur memang geus aya tibaheulana. Sabab dina Sanghyang Siksakandang Karesian ngaran wilahna mah teu disebut-sebut. Kitu deui dina carita pantun tong boro ngaran wilah bedog dalah kecap bedog atawa golok ge asa can kapanggih kasabit. Ngan lamun tatanya ka ahli panday nu geus moyan nyebutkeun ngaran wilah bedog nu klasik teh geus aya ti baheulana, sedengkeun kaahlian panday mah geus disebut-sebut dina carita Ciung Wanara.
Tina ngaran bedog nu dianggap klasik tadi, aya nu nyokot ngaran tina bagian tangkal kalapa diantarana paut nyere, besot nyere sakapeung disebut besot hinis , paut sintung, sintung bening jeung janur. Aya deui nu nyokot tina ngaran tangkal sejen jeung ngaran kembang nyaeta salam nunggal, malapah gedang, kembang kacang. Ari hambalan mah dicokot tina titincakan dina taraje atawa titincakan dina taneuh nu nyengked. Ngaran sonten bening nu ieu mah can kapaluruh naha tina sonten nu hartina pasosore atawa naon.
Tangkal kalapa aya nu nganggap tangkal nu loba mangpaatna, sakabeh bagian tina tangkal kalapa aya gunana. Kitu deui aya nu nyebut yen tangkal kalapa teh tangkal kahirupan atawa ceuk legegna mah sok disebut pohon hayat. Anggapan ieu meh sarua jeung tangkal kawung. Kulantaran kalapa atawa kawung teh dianggap tangkal kahirupan nepi ka sok dianggap mibanda simbol-simbol kahirupan. Contona kalapa ngora (disebut cengkir) sok dipake keur upacara nujuh bulan nu kakandungan. Cengkir digambaran wayang Arjuna jeung Subadra, miharep sangkan utun inji nu keur dikandung lamun lalaki sing boga jiwa satria tur kasep siga Arjuna, atuh lamun awaewe dipiharep siga Subadra, geulis jeung satia. Upacara nujuh bulan teh ayeuna mah geus arang langka kapanggih meureun pedah geus aya alat USG (Ultra Sonografi) nu bisa ningali orok nu dikandung teh lalaki atawa awewe.
Nyere, sintung jeung janur aya di bagian luhur tangkal kalapa, aya dina bagian nu katutup eta teh ngalambangkeun dunya awewe. Sedengkeun tangkal mangrupa bagian nu kabuka, ngalambangkeun dunya lalaki. Gunana nyere dina kahirupan sapopoe bisa jadi sapu nyere, seumat, tusuk sate atuh lamun dianyam jadi rigen, wawadahan keur dahareun. Sakabehna padeukeut jeung dunya awewe. Kitu deui sintung nu fungsina keur pamungkus suligar (kembang kalapa). Janur atawa daun kalapa nu ngora keneh, ieu ge sarua ngalambangkeun dunya awewe.

Ngaran wilah bedog sejenna nyaeta kembang kacang jeung malapah gedang. Ceuk Jakob Sumardjo (Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda, Kelir, 2003) nyebutkeun tutuwuhan kacang-kacangan teh simbol dunya awewe. Kembang kacang didieu dina harti suuk lain kacang panjang, kacang bulu atawa kacang polong. Suuk dina waktu bijil kembang ayana di luhureun taneuh, tapi buahna atawa suukna aya di handapeun taneuh. Ceuk sakaol ieu ge ngandung falasifah, hirup dina mangsa pibakaleun mah sok loba pamer tapi sabalikna lamun geus kataekan (geus boga elmu) sok nyidem diri. Teu beda jeung falasifah elmu pare, beuki ngeusi beuki tungkul ka taneuh, beuki jugala atawa beuki pinter sok ati-ati. Ari dina ngaran wilah bedog malapah gedang, eta teh titiron tina wangun palapah daun gedang. Disimbolkeun salaku dunya lalaki sakaligus dunya awewe, teu beda jeung simbol dina beubeutian. Malapah gedang ge jadi paribasa atawa babasan nu hartina lamun nyarita rek nepikeun maksud teh teu togmol kana inti pamaksudan tapi aya heula bubuka nu ngajelaskeun pamaksudan.
Nu rada beda ngaran bedog salam nunggal, sok sanajan nyokot ngaran tangkal salam nu ngan hiji (tunggal) tapi nu ieu mah leuwih dipakaitkeun jeung mimiti sumebarna agama Islam di Tatar Sunda. Hal ieu kapanggih dina buku Wawacan Gagak Lumayung baris ka 340, medal taun 1956 karya MO Suratman , unina : “Sampurna Iman Islam, jaga ieu kubur janten lembur rame pisan, mugi-mugi sing tepi paneda kami, nelahna Salam Nunggal”. Salam Nunggal ngaran desa di Leles Garut. Kecap salam nunggal aya nu ngahartikeun kasalametan teh datangna ti Nu Maha Tunggal Alloh Swt.

“Ih Den, ari lalaki lembur mah kamamana teh tara lesot bedog. Da bedog teh sami sareng calana” tembalna deui “ Mun lalaki lesot bedog, lain lalaki deui ngaranna” (Ki Umbara, Si Bedog Panjang, Rachmat Cijulang, 1983). Bedog geus jadi simbol maskulin, simbol lalaki. Nepi ka ceuk Ki Umbara mah lir ibarat calana, malah teges pisan disebutkeun lamun lesot bedog lain lalaki ngaranna. Tapi di sisi sejen bedog dibungkus ku ngaran anu puitis nu leuwih deukeut kana simbol awewe. Nya didieu aya unsur paradok pikeun ngahontal kaharmonisan. Sigana hal ieu teh lain teu dihaja tapi aya maksud nu nyamuni bari jeung ngahaja dijieun kitu. Aya ma’na sejen dumasar kana kultur masarakatna. Lamun urang nyeueung ka jauhna kana carita sastra lisan nu mangrupa pantun, posisi awewe kacida diagungkeunana digambarkeun dina diri Sunan Ambu. Posisi awewe lain ditingali tina sisi erotisna nu kalan-kalan jadi kalangenan, tapi leuwih nyoko kana jadi posisi indung. Indung lain ngan saukur nu ngalahirkeun anak, tapi deuih jadi tempat panyalindungan (Hermawan Aksan, Kompas Desember 2007). Ari tempat panyalindungan nya didinya tempatna kontemplasi pikeun manggihan ngamalirna kawijaksanaan.

Ana kitu lamun lalaki keur nyoren bedog sabenerna mah teu beda jeung lalaki nu ngagondeng indung. Dina waktu nyoren bedog kudu sadar yen nu dibawa teh lain bae mangrupa pakarang seukeut tapi deuih kudu dianggap nu bakal mere piwejang.sangkan hirup teh kudu asak jeujeuhan. Palebah dinyana mah bisa karampa kumaha ajen inajen sikep budi (kultural?) nu dibikeun ku karuhun. Palebah dieu karuhun geus mere ugeran, bedog teh pakarang seukeut nu kacida bahyana lamun dipake kalawan teu asak jeujeuhan. Kudu aya faktor sejen nu mere kasaimbangan atawa kaharmonisan sikep, nya ayana dina simbol diri indung. Teu papalingpang teuing lamun disebutkeun urang Sunda leuwih ngaheulakeun ajen estetis jeung filosofis manan ngaheulakeun seukeutna bedog nu matak pikagilaeun. Seukeutna bedog leuwih keur tujuan defensif tibatan tujuan ofensif.
Saluyu jeung eta dina konsep bedog salaku pakarang keur bela diri aya nu disebut batur ludeung jeung batur keueung. Nyaeta leuwih nyoko kana konsep batur pakumaha. Hadirna bedog dina situasi werit (genting) samemeh prak digunakeun aya heula dialog batin, antara ngukur ka kujur jeung situasi werit nu keur disanghareupan tah didieu sacara teu langsung sang indung mere piwejang.
Aya nu boga pamadegan nempatkeun bedog salaku batur keueung dianggap leuwih merenah sabab eta mangrupa implementasi tina sikep defensif. Sedengkeun batur ludeung mah leuwih kana sifat ofensif. Pangna disebut keuwih merenah dina sikep defensif bisa dicukcruk tina sajarah klasik Sunda. Upamana Wastukancana nu diteungteuinganan ku Gajah Mada dina peristiwa Bubat. Wastukancana lain ngagegedekeun males kanyeri (balas dendam) tapi leuwih kana wekel hade gawe tepi ka jeneng raja panglilana tur nagara tengtrem. Kitu deui teu kacaturkeun raja raja di nagara Tatar Sunda nu ngayakeun perang karana ekspansif ofensif, ngalegaan jeung ngahijikeun nagara leuwih ku sikep duduluran jeung diplomasi.

Nempatkeun bedog salaku batur keueung atawa salaku batur ludeung, eta ge ngaku yen kawani nu sajati teh leuwih nyoko kana kawani ti diri sorangan, lain pedah aya balad sabatur-batur. Seukeutna bedog bakal karasa mangpaatna lamun bisa ngawasa diri tur aya dina kalakuan nu wijaksana. Wijaksana dina make bedog lain bae kudu aya dina bedog pakarang keur bela diri, tapi deuih kudu aya dina bedog parabot paranti digawe. Nigas dahan kai, motong atawa meulah pisuluheun lain nigas sakeplasna lain ngadek sacekna tapi kudu boga tujuan nu pasti saluyu jeung aturan sangkan teu ngaruksak alam atawa teu ngaruksak lingkungan.

Kitu tah bedog ditilik tina sisi sejen. Tina bedog sahenteuna geus manggihan tapak lacak para karuhun, nu geus mere luang keur neuleuman kearifan lokal. Bedog dina wangun rupa tur seukeutna geus jadi hasil budaya, nu ngambah rohang jeung waktu babarengan jeung hasil budaya nu sejen salaku anak jaman. Bobot pangayon timbang taraju, mangga nyanggakeun.


MAMAT SASMITA
Nu Ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda.
(Dimuat di Majalah Basa Sunda Mangle No.2197, 4-10 Desember 2008)

BEDOG ITU FEMININ?

Oleh : MAMAT SASMITA

Ketika bertanya kepada panday atau penjual bedog (golok) apa saja nama bilah bedog, maka terdengarlah nama-nama bilah bedog yang terasa puitis atau barangkali eksotis, sesuatu yang agak lain. Karena yang diberi nama adalah bedog. Padahal bedog adalah senjata tajam, barangkali pantasnya diberi nama yang membikin orang bergidik, umpamanya samber nyawa atau begal pati atau nama lain sejenis itu. Bedog adalah pakarang (senjata) sekaligus juga parabot (alat). Pada sebagian orang Sunda ada yang membedakan antara golok dan bedog. Golok lebih cenderung sebagai pakarang, sesuatu senjata yang dipusakakan, sedangkan bedog lebih cenderung sebagai parabot, alat untuk pekerjaan, terutama untuk pekerjaan di kebun. Walaupun bentuknya secara garis besar hampir sama.
Nama bilah bedog ada yang berdasarkan bentuk seperti bedog gayot, ujung turun, bedog betekok, jambe sapasi, gula sabeulah , bisa juga berdasarkan jenis pekerjaan seperti bedog sadap, pameuncitan (menyembelih hewan), pamoroan (berburu), pamilikan (pekerjaan membuat bilik, dinding anyaman bambu), cacag daging disebut juga bedog soto malah ada nama bedog hanya karena bentuk sarangka dan perah seperti bedog kuda laut atau bedog arawana, karena bentuk perah dan sarangka dibentuk seperti kuda laut atau seperti ikan arawana.. Disamping nama tersebut ada juga nama bedog yang dianggap klasik, seperti hambalan ,sintung bening, sonten bening (khusus di Cibatu Cisaat Sukabumi), kembang kacang, malapah gedang, paut nyere (ada juga yang memberi nama besot nyere atau besot hinis), paut sintung, simeut pelem, janur, salam nunggal dan mungkin masih ada nama lain.
Dari nama bedog yang klasik itu ada yang berkaitan dengan pohon kelapa, disitu ada sebutan nyere (lidi), sintung dan janur. Ada sumber yang mengatakan bahwa pohon kelapa adalah pohon hayat atau pohon kehidupan, karena hampir semua bagian dari pohon ini berguna untuk kehidupan disamping itu dipakai pula sebagai simbol tertentu dalam kehidupan ritual orang Sunda. Misalnya kelapa yang masih sangat muda, biasa disebut cengkir, suka dipakai sebagai salah satu keperluan untuk upacara tujuh bulan kehamilan. Cengkir diberi gambar wayang Arjuna atau Sumbadra, menghaarapkan apabila bayi yang dikandung adalah lak-laki akan mempunyai jiwa ksatria seperti Arjuna, apabila perempuan diharapkan akan seperti Sumbadra.
Nyere, sintung dan janur berada di bagian atas dari pohon kelapa, itu adalah bagian yang tertutup yang melambangkan dunia perempuan, sedangkan batang adalah bagian yang terbuka melambangkan dunia laki-laki.
Kegunaan nyere dalam kehidupan sehari-hari biasa dibuat sapu lidi atau dibuat seumat bila dipotong kecil-kecil secara menyerong dan bisa dibuat sebagai tusuk sate. Semuanya cenderung untuk pekerjaan perempuan. Sintung adalah kelopak besar yang membungkus suligar atau bunga kelapa. Janur adalah daun kelapa yang masih muda. Hal inipun masih berkaitan erat dengan dunia perempuan.
Nama bilah bedog yang lain adalah kembang kacang dan malapah gedang, menurut Jakob Sumardjo (Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda, 2003) tumbuhan kacang-kacangan adalah simbol perempuan. Sedangkan malapah gedang adalah peniruan akan bentuk pelepah daun pepaya dan malapah gedang juga merupakan sebuah peribahasa Sunda yang artinya dalam mengutarakan maksud tidak langsung tetapi memberikan penjelasan terlebih dahulu. Makna lain dari palapah gedang adalah simbol laki-laki sekaligus perempuan, tiada bedanya dengan umbi-umbian yang mempunyai simbol laki-laki sekaligus perempuan seperti yang dikatakan Jakob Sumardjo dalam salah satu artikelnya.
Bedog satu sisi sebagai simbol kejantanan, simbol laki-laki. Di sisi lain ada kecenderungan keperempuanan (feminim) melalui penamaan bilah bedog. Nampaknya hal ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tetapi hasil sebuah pemaknaan dari latar budaya masyarakatnya. Itulah paradok yang menghasilkan keharmonisan. Mengingat perempuan didalam masyarakat Sunda mempunyai posisi yang sangat terhormat. Kaum perempuan ditempatkan sebagai pelindung sekaligus pengasuh yang memandu anak-anaknya. Karena itu pula, kaum perempuan tidak hanya disebut “ibu”, tetapi lebih dari itu mereka disebut “indung”. Indung berarti tidak hanya perempuan yang telah mengandung dan melahirkan kita. Indung juga sekaligus memiliki makna tempat berlindung (Hermawan Aksan, Kompas Jabar 22 Des 2007). Dengan demikian posisi perempuan lebih dilihat sebagai sumber kebijaksanaan, bukan dilihat dari sisi erotisnya. Hal inipun tergambar didalam ceritera lisan Sunda yaitu pantun ada tokoh perempuan, Sunan Ambu, yang mempunyai posisi sangat terhormat, malah dianggap sebagai ibu keilahian.
Maka pada saat seorang laki-laki nyoren bedog, membawa bedog dengan diikatkan ke pinggang, sebenarnya dia sedang ditemani oleh sang indung yang memberikan pengarahan bahwa hidup itu harus asak jeujeuhan, matang berpikir matang bertindak, untuk itu menggunakan bedog tidak boleh sembarangan. Pemakaian bedog sebagai pakarang untuk bela diri, dipergunakan dalam situasi mendesak, sebagai upaya untuk menghalau pengganggu. Pemakaian bedog sebagai parabot yang dipergunakan untuk keperluan di kebun umpamanya, tidak diperkenankan sembarangan memotong tumbuhan, sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.
Sejalan dengan itu, melalui perbincangan dengan beberapa sumber sesama peminat bedog, didalam membawa bedog terkuak istilah batur keueung dan istilah batur ludeung. Batur disini lebih ke berarti sebagai teman bukan batur yang berarti sebagai orang lain. Sedangkan keueung adalah suatu situasi kakhawatiran yang belum tentu penyebabnya, mungkin karena sendirian di gelapnya malam, mungkin karena situasi genting (werit). Ludeung adalah berani, tentunya akan semakin menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi apabila ada teman yang mendampingi. Didalam situasi ini kehadiran bedog lebih cenderung sebagai batur pakumaha, teman berbagi masalah, semacam upaya dialog batin dalam menimbang situasi untuk mengatasinya. Disinilah bedog sebagai sang indung, yang memberikan nilai kebijaksanaan dalam tindak laku, bukan sebagai teman yang mendorong ke kesembongan yang mengarah ke ngalajur nafsu. Ada yang berpendapat penempatan bedog sebagai batur keueung lebih tepat sebagai implementasi dari sikap defensif, sedangkan pada batur ludeung lebih ke bersifat ofensif. Penempatan bedog sebagai batur keueung ataupun sebagai batur ludeung, itu sebagai pengakuan bahwa keberanian sejati adalah keberanian dari diri sendiri, bukan bersandar kepada orang lain. Ketajaman mata bedog akan terasa bermanfaat melalui penguasaan diri dan perilaku bijak.
Itulah bedog, melalui bedog setidaknya dapat menemukan tapak lacak para karuhun, yang memberikan kesempatan untuk mengarungi kearifan lokal. Berikanlah ruang pada bedog dengan bentuk dan tajamnya sebagai benda budaya, biarkan beriringan dengan benda budaya lainnya sebagai anak jaman. Bobot pangayon timbang taraju mangga nyanggakeun.MAMAT SASMITA
Penggiat Rumah Baca Buku Sunda.

27 November 2008

RAGAM HIAS PADA BEDOG

Oleh : MAMAT SASMITA

Pada tahun enampuluhan atau pada tahun tujuhpuluhan penulis sering melihat ada upacara nujuh bulan, yaitu upacara kehamilan pada saat berusia tujuh bulan. Salah satu ritual seting (kelengkapan ritual) berupa kelapa muda berwarna gading biasa disebut cengkir gading yang telah diberi gambar wayang Arjuna dan Sumbadra. Ketika cengkir tersebut telah diberi gambar Arjuna dan Sumbadra maka cengkir tersebut disimpan ditempat yang telah disediakan, tidak boleh dilangkahi karena dianggap cengkir itu telah mempunyai tuah. Padahal cengkir itu sebelum digambari sama dengan cengkir lainnya yang tidak mempunyai tuah apapun. Disitulah hiasan atau gambar sebagai penanda yang memberikan transformasi makna akan sebuah benda, dalam hal ini cengkir sebagai petanda. Hal ini terjadi karena benda keseharian bisa diseret memasuki ranah ritual yang transendental. Makna gambar wayang Arjuna dan Sumbadra, diharapkan bayi yang dikandung mempunyai sifat ksatria seperti Arjuna apabila itu adalah laki-laki, dan apabila perempuan diharapkan akan memiliki sifat-sifat baik seperti Sumbadra (saat itu belum ada USG yang bisa mengetahui bayi laki-laki atau perempuan dalam kandungan). Dengan cara pandang yang sama apakah ada makna lain didalam ragam hias pada bedog, memang tidak setiap ragam hias mempunyai makna simbolik, ada juga melulu sebagai hiasan.
Kata bedog sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai golok, padahal kata golok sendiri itu adalah bahasa Sunda sebagai buktinya kata golok itu ada pada naskah kuno Sunda Sanghyang Siksakandang Karesian (1518). Disebutkan golok adalah senjatanya para raja. Apabila mengacu kepada Kamus Basa Sunda Danadibrata (2006) arti bedog adalah pakarang paranti kudak-kadek yaitu senjata tajam untuk memotong, memetak termasuk untuk membacok. Sedangkan arti golok masih pada kamus yang sama diartikan sebagai bedog pondok atau bedog yang pendek. Bedog yang lengkap harus memakai gagang atau disebut perah dan supaya aman dibawa harus memakai tempat biasanya disebut sarangka. Ragam hias pada bilah bedog hampir tidak ada, kecuali berbentuk rajah atau pamor, tetapi ragam hias pada perah dan sarangka cukup banyak dan variatif. Jadi istilah ragam hias pada bedog lebih kepada ragam hias pada perah dan sarangka bedog. Bahan untuk membuat perah dan sarangka bedog adalah kayu dan tanduk, biasanya tanduk kerbau atau tanduk domba.
Untuk mendapatkan sebauh bedog yang lengkap dengan perah dan sarangkanya, biasanya memaluli beberapa tahapan produksi. Yang paling utama adalah panday (orang yang mempunyai keahlian mengolah besi) dan maranggi (orang yang mempunyai keahlian mengukir pada media kayu atau media lain). Ada istilah lain yang berkaitan dengan pembuatan bedog. Seperti gosali adalah tempat untuk bekerjanya panday, lambusan adalah alat untuk meniup bara api pada gosali menyerupai kantong udara terbuat dari kulit kambing, ububan adalah alat memompakan udara terbuat dari batang pohon pinang yang telah dilubangi. Piruruhan adalah dapur tempat bara api untuk membakar besi. Paron adalah landasan besi yang cukup besar dan berat, gunanya untuk tempat memukul membentuk besi yang telah dibakar pada piruruhan. Antara panday dan maranggi merupakan profesi yang berbeda, apabila bilah bedog telah selesai dikerjakan oleh panday maka akan dibawa ke maranggi untuk diberi perah dan sarangka, nah bentuk perah dan sarangka berikut hiasannya itu semua dikerjakan oleh maranggi.
Sentra produksi bedog di Jawa Barat cukup banyak, hampir di setiap tempat ada, beberapa diantaranya yaitu di Galonggong Manonjaya Tasikmalaya, Pasir Jambu di Ciwidey Bandung, Cibatu Cisaat Tasikmalaya dan Tanjungsiang di Subang yang terkenal dengan bedog barlen. Sedangkan di Banten yang terkenal produk bedognya adalah daerah Ciomas.
Keindahan sebuah bedog ditentukan oleh pengerjaan mulai dari bilah bedognya, perah sampai sarangka. Secara garis besar ada tiga kelas bedog, yaitu obregan, alus dan istimewa. Obregan biasa juga disebut kodian, kelas ini sangat kurang dalam hal pekerjaan detil, tidak halus dan ada kesan asal jadi, lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Kelas yang disebut alus biasanya lebih halus dalam detil dan mementingkan kualitas dibanding kuantitas sedangkan kelas istimewa adalah yang dikerjakan berdasarkan pesanan, tentunya dikerjakan sangat hati-hati dan halus baik bilah maupun perah, sarangka dan ornamennya.

Motif atau Pola Ragam Hias.

Ditemukan pola ragam hias yang disebut beubeut nyere. Pola ini ditemukan hampir pada setiap perah bedog dari setiap daerah sentra produksi bedog. Pola beubeut nyere di daerah Ciwidey disebut dengan sogokan. Pada dasarnya pola beubeut nyere ini didapatkan dari motif lengkung dan lurus yang dibuat berulang-ulang, sehingga membentuk pola yang tetap. Alasan pemberian nama pola ini menjadi beubeut nyere tidak ditemukan secara pasti. Hanya ada keterangan yang menyebutkan awalnya melihat bekas lidi yang terjatuh pada tanah lembek sehingga meninggalkan bekas seperti bekas tusukan-tusukan ujung pisau, hal inipun dicontohkan ketika membuat lantai tembok supaya permukaan tidak licin sering dipukul-pukul oleh sapu lidi. Tetapi ada keterangan lain yang mengatakan sebetulnya bukan beubeut nyere tetapi bebed nyere artinya ikatan lidi. Pola ragam hias ini di Ciwidey tidak disebut beubeut nyere tetapi disebut sogokan, karena pada saat membuatnya ditusuk-tusuk (bahasa Sunda disogok) oleh ujung pisau raut. Yang menarik istilah sogokan juga terbapat pada bilah keris, sebagai lambang kesuburan dimana tanda bertemunya baga purusa (kelamin perempuan dan laki-laki). Ada juga yang mengartikan sogokan sebagai purusa jalma, sebagi simbol lubang masuk ke tubuh manusia yang berjumlah sembilan yaitu dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, mulut, kelamin dan anus.
Sisi lain yang menarik adalah makna nyere atau lidi itu sendiri. Nyere sebagai tulang daun kelapa yang banyak gunanya didalam kehidupan, apabila sekian banyak lidi diikat akan menjadi sapu lidi, apabila sebuah lidi dipotong-potong serong kecil menjadi seumat atau kalau lebih panjang akan menjadi tusuk sate. Yang menariknya kenapa sebuah senjata tajam seperti bedog ada keterkaitan dengan lidi, seperti nampak pada penamaan bilah bedog ada yang disebut paut nyere, begitu juga dengan nama ragam hiasnya, beubeut nyere atau bebed nyere. Ada lagi nama bilah bedog yaitu paut sintung, sintung yaitu semacam kelopak atau pembungkus suligar, bunga kelapa. Nampaknya ini ada hubungan dengan anggapan bahwa pohon kelapa sebagai pohon hayat atau pohon hidup, karena hampir semua bagian dari pohon kelapa ada gunanya didalam kehidupan. Apabila dilihat agak jeli pola beubeut nyere atau bebed nyere yang melingkar sepanjang lingkaran perah atau sarangka akan nampak seperti menggambarkan ikatan sekian banyak lidi, tiada bedanya ikatan sapu lidi. Sehingga ada kesan apabila mencabut bilah bedog dari sarangkanya, seolah tiada bedanya dengan mencabut sebatang lidi dari ikatan sapu lidi. Yang memberi tandanya adalah penamaan bilah bedog yaitu paut nyere. Kata paut dalam bahasa Sunda adalah kata kerja yang artinya mencabut lidi dari ikatannya. Sepertinya disitu ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemakai bedog bahwa mencabut bedog adalah kurang baik apabila tidak ada maksud yang pasti, karena itu akan mengurangi nilai ikatan kekerabatan. Apabila demikian maksudnya tentunya istilah pola ragam hias bernama beubeut nyere kurang tepat, lebih tepat bebed nyere, karena kata beubeut artinya jatuh dengan keras. Mungkin ini adalah perubahan bunyi akibat kesalahan pendengaran yang seharusnya bebed nyere menjadi beubeut nyere.

Selanjutnya pola ragam hias cacag buah, sebetulnya ini adalah bentuk motif belah ketupat yang disambung-sambung. Pola ini untuk sementara hanya dijumpai di daerah Ciwidey. Penempatan pola ini pada perah dan sarangka, ada juga secara mandiri pada simeut meuting. Kata buah untuk orang Sunda berarti (buah) mangga, yang terasa unik mengapa bentuk belah ketupat yang disambung-sambung tersebut disebut cacag buah. Biasanya kata cacag lebih dilekatkan dengan kata nangka seperti babasan atau peribahasa pendek yang berbunyi cacag nangkaeun yang berarti memotong motong sesuatu tanpa beraturan dan sekenanya. Mungkin pemberian nama cacag buah ini lebih condong kepada peniruan bentuk menyajikan buah mangga yang telah dikupas dan dipotong-potong untuk dimakan. Beberapa sumber yang ditanya tidak bisa memberikan makna simbolik dari bentuk hiasan ini, ini murni hanya hiasan tidak ada makna simbolik lainnya.

Bentuk lain adalah motif melingkar (meander) atau secara tradisional suka disebut cacing meulit atau apabila digambar lebih tebal akan nampak seperti daun pakis yang masih muda, yang ujungnya masih melingkar. Apabila dirangkai akan nampak seperti suluran atau suka disebut kangkungan (seperti tumbuhan kangkung). Didalam kepercayaan lama, suluran atau kangkungan ini melambangkan tumbuhan diatas air yang berarti kesucian tiada bedanya dengan teratai atau lotus. Disamping motif melingkar ada lagi motif lengkung yang dirangkai menjadi seperti gelombang atau secara tradisional disebut ombak, hanya sayang tidak ditemukan sumber yang bisa memberikan makna simboliknya. Penempatan motif ini pada perah dan sarangka, kadang terasa dominan karena ragam hias ini hampir ada di setiap perah maupun sarangka.
Sedangkan khusus pada bedog barlen, hiasan pada perah dan sarangka lebih dominan berupa tambahan material lain terutama logam dari aluminium yang dibuat sedemikian rupa. Seperti pada sarangka hiasan tersebut merupakan belitan logam yang berfungsi selain hiasan juga sebagai simpay atau pengikat dan hiasan lain berbetuk titik serupa paku yang disusun teratur. Walaupun demikian pada perah bedog barlen hiasan beubeut nyere atau sogokan masih nampak.

Bentuk Perah

Bermacam-macam bentuk perah bedog, bentuk ini tentunya mempunyai nilai estetik disamping diperkaya dengan hiasan ukiran lainnya, dan merupakan ornamen tersendiri bagi bedog. Penamaan bentuk inipun ada yang terasa eksotis, seperti ranggeum endog, soang ngejat, lutung moyan, jengkol sagendul. Ada juga yang mengundang tanya seperti nama potongan kai dan cinghol, ternyata potongan kai meniru bentuk potongan dahan pohon kayu sedangkan cinghol merupakan singkatan dari ucing nonghol.
Bentuk lain ada yang meniru burung, harimau, singa, monyet, naga, buaya dan lain-lain. Yang agak lain dan hanya ditemukan di Ciwidey adalah bentuk mear, makara dan priaman. Mear menurut Kamus Bahasa Naskah dan Prasasti Sunda (2001) adalah semacam binatang melata apabila ditempat gelap seperti bersinar karena mengandung fosfor. Makara menurut kamus Bausastra Jawa-Indonesia (1981) artinya udang, ada juga yang menyebutkan makara adalah binatang mitologi yang hidup di dalam air dengan bentuk berbelalai seperti gajah. Priaman inilah nama yang tidak ketahui secara pasti apa artinya, walaupun ada juga sumber yang mengatakan bahwa itu singkatan dari Priangan yang aman. Bentuk mear, makara dan priaman terutama makara dan priaman yang kaya akan ukiran, ini mengingatkan akan bentuk peninggalan buhun, peninggalan masa lalu.
Menurut Haji Aas As’ari, pengrajin bedog dari Cibatu Cisaat Sukabumi, pada dasarnya perah bedog berbentuk jengkol sagendul atau bentuk golong tambang, ini mempunyai arti bahwa hidup itu harus menunduk tiada bedanya dengan ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Sedangkan bentuk yang lain hanya variasi yang kadang-kadang lebih menonjolkan nilai estetisnya. Tentunya nilai estetis itu tidak sampai mengurangi fungsi praktis sebagai pengait pada jari kelingking supaya tidak terlepas saat dipegang karena licin ketika tangan berkeringat.

Sarangka dan Simeut Meuting.

Bentuk sarangka pada dasarnya mengikuti bentuk bilah bedog, karena fungsinya adalah sebagai wadah supaya bedog terasa aman ketika dibawa, dan supaya tidak mengesankan ngabar-ngabar bedog, membawa bedog dengan sembarangan. Pola ragam hias sarangka bedog hampir sama dengan pola ragam hias pada perah bedog. Karena sarangka lebih lebar dibanding perah dan lebih datar, sepertinya maranggi lebih bebas berekspresi, sehingga hasilnya nampak lebih tegas. Tetapi dalam bentuk lebih variatif bentuk perah dibanding sarangka, karena bentuk sarangka harus mengikuti bentuk bilah bedog. Sarangka dibentuk oleh tiga bagian yang paling atas disebut gado atau sambung, bagian tengah disebut awak dan bagian bawah disebut tutup atau sopal. Pada bagian awak sebelah atas mendekati gado di salah satu sisinya, ada yang disebut simeut meuting. Simeut meuting ini sepertinya bagian yang terpisah dari sarangka, karena mempunyai bentuk tersendiri, walaupun harus selalu ditempatkan pada sarangka. Fungsinya adalah untuk penguat tempat tali pengikat ke pinggang pemakai bedog. Bentuk simeut meuting ini sangat banyak ragamnya terutama yang dibuat di daerah Ciwidey seperti cacag buah, godobos, hulu bogo, huntu kala, simeut bentelu dan lain-lain. Yang menarik dari daerah Galonggong Tasikmalaya yaitu bentuk simeut meuting berbentuk cecak dan kujang. Ketika ditanyakan kepada Pak Yoyo, pengrajin bedog di Galonggong, katanya bentuk itu sudah ada sejak dulu. Dalam kepercayaan lama cecak dilambangkan sebagai kewaspadaan, biasanya dikombinasikan dengan bentuk tumbuhan atau lukisan cecak digambarkan menempel pada pohon. Mungkin cecak sebagai simeut meuting yang menempel pada sarangka sebagai pohon.. Sedangkan kujang adalah senjata tradisonal orang Sunda.

Benda Budaya.

Bedog merupakan benda budaya warisan karuhun yang patut dihargai, hasil dari perenungan ide yang mengalir menjadi sebuah bentuk bernilai seni, filosofi dan teknologi, disitu ada unsur simbolis yang bisa dikuak, disamping sebagai benda pajangan. Dan itupun bisa menjadi bahan penelitian, menjadi objek keilmuan dan kebudayaan. Mungkin disana bisa dilacak tapak karuhun dalam mengarungi kearifan lokal, bukankah seperti dikatakan oleh Jakob Sumardjo (Khazanah Pantun Sunda, 2006) bahwa alam pikiran yang mengendap menjadi pengetahuan nilai-nilai sekarang bukan hanya terdiri dari perolehan pengetahuan nilai sekarang, melainkan juga dari masa lampau masyarakatnya. Nilai-nilai arkeologis ini ia peroleh melalui tradisi masyarakatnya. Bobot pangayon timbang taraju, mangga nyanggakeun.


Mamat Sasmita
Penggiat Rumah Baca Buku Sunda
(Dimuat didalam Majalah Bapeda Jawa Barat Volume 13 No.3 Juli-September 2008)

Carpon : KANG SABRI LEUNGITEUN KALANGKANGKu : MAMAT SASMITA

Poe Saptu isuk isuk Kang Sabri geus saged, ti mimiti meresihan motor, meresihan jeket, jeung bebekelan, enya mawa timbel.
Poe ieu poe Saptu, biasana sok marema, da pagawe pabrik sok loba nu baralik ka lemburna.
“Akang kahade anteurkeun heula si Sujang ka sakola…”
“Heug….geus mandi encan si Sujangna..?”
“Enggeus,….keur dibaju heula…!”
Satengah tujuh, Kang Sabri geus ngadius, bari ngabonceng anakna, rek dianteur heula ka sakola.
“Balikna mah leumpang we Sujang, tong hayang dijemput sagala, pan ieu teh pos Saptu sok marema ojeg teh.”
Si Sujang unggeuk.

Enyaan we marema ojeg teh, nepi ka jam 10 teh Kang Sabri geus narik opat balikan, malah aya nu rada onjoy sagala da menta di tarik ka Sawah Gede, teu wudu mayarna rada gede.
Kira kira keur poe manceran, aya budak awewe nu menta dianteurkeun, teu loba tatanya deui Kang Sabri langsung nyanggupan, motor dihirupan, budak awewe diuk di tukang, geuleuyeung motor indit.
Palebah jalan anu lenglang, budak awewe ngagerewek, hayang eureun.
“Eureun Kang,…kuring mah rek turun didieu we,….”
Puguh we Kang Sabri kaget, motor dierem disakalikeun, motor meh mehan ngagaleong.
“Kunaon Nyai….kapan jauh keneh….”
“Embung ….kuring mah kajeun leumpang we….”
“Naha Nyai…?”
Si Nyai bibirigidigan, bari nunjuk kana motor.
“Eta…motor…jeung awak akang euweuh kalangkangan…”
Astagfirullah……Kang Sabri sababaraha kali istigfar, bari jeung rurat reret kana motor jeung awakna, enya geuning dirina teh euweuh kalangkangan, padahal harita panas poe ereng erengan.
Sajongjongan Kang Sabri ukur ngahuleng, bareuheudeun, teu ucap salemek lemek acan.
Si Nyai anu tadi di bonceng geus leumpang miheulaan, malah siga nu lumpat duka teuing sieuneun duka teuing kumaha pikiranana.
Awak Kang Sabri asa leuleus lir di pupul bayu, teu kuat nangtung, manehna ngalungsar sisi jalan, atuh motor tetep ngabagug, pikiran baluweng naha bet kieu.
Geus rada leler tina kareuwasna, jung nangtung, bari tetep alak ilik kana dirina, teu poho nyabakan motor, enya euweuh kalangkangan.
Lahlahan motor dihirupkeun deui, hirup saperti biasa, euweuh kakuranganana, terus ditumpakan, ngadius balik deui, bari nyemprung tumpak motor pikiran uleng naha, kunaon ieu teh….., leong motor dipengkolkeun ka sakola si Sujang, sugan geus bubar sakolana, sakalian rek dijemput.
Enya barang nepi ka buruan sakola si Sujang keur leumpang, bari cacamuilan ngadahar cilok,…” Sujang…buru buru naek, urang balik…”
Si Sujang atoheun nu aya, atuh buru buru ngajleng kana pangboncengan, motor ngadius balik ka imah, sajajalan Kang Sabri teu weleh rurat reret ka jalan ningalian kalangkang, heueuh nu kaciri teh ngan kalangkang awak si Sujang siga nu ngadaplok teu puguh , dina hatena Kang Sabri sababaraha kali istigfar, paingan si Nyai nu tadi dianteurkeun ngajleng embung dibonceng, da enya ningali kitu mah bet asa ningnang.

Sanepina ka imah, kang Sabri neundeun motor dinu iuh, dipipir imah, atuh manehna langsung asup ka enggon, ngabebengkang awak nangkarak bari panon ngaherang. Ti pipir imah kadenge pamajikanana ngagorowok…” Naha Sujang wayah kieu geus balik..?”,
“Har …kapan tereh da di jemput ku bapa…!”
“Kutan, maneh di jemput ku bapa, na bapa na kamana ayeuna..?”
“Aya di jero…”

Ningali Kang Sabri nu ngabebengkang kitu, puguh we pamajikanana reuwaseun.
“Kunaon kang…gering..?”
“Hemh..” ukur kitu kang Sabri ngawarona.
Teu lila ti harita Kang Sabri nguniang hudang “ Nyi..Akang deuk ka Pa Mantri heula…”
“Deuk ka Pa Mantri wayah kieu….wayah kieu mah di Puskesmas keneh atuh…., ku naon kang gering..?”, bari ngomong kitu teh leungeuna ngaragamang kana tarang kang Sabri, nyampa bisi panas.
“Ah henteu,…ngan ieu awak asa lalungse..!” bari dug ngedeng deui.
“ Ngopi atuh…!”
“ Heueuh pang nyieunkeun atuh….”
Pamajikanana ngaleos kadapur…” make gula kawung atawa gula bodas kang…?”
“Gula bodas we….ambih nyerep amisna..!”

Bari ngararasakeun ngeunahna cikopi, Kang Sabri uleng mikiran naha bet aing teu boga kalangkang, da rarasaanana mah euweuh nu karasa, boh rieut, boh pegel linu atawa naon we nu kasebutna gering, awak jagjag waringkas atuh pipikiran teu teu owah, ieu ge yeuh cai kopi rasana sarua jeung cai kopi nu karasa kamari, atuh sora budak, sora si Sujang sarua siga kamari teu beda dedengean, hiliwirna angin tina jandela karasana sarua matak seger kana awak, atuh tetenjoan kitu keneh.
Beak cikopi sagelas karasa awak leuwih seger, Kang Sabri cengkat, alak ilik kana beker, leuh lohor meh ahir, gura giru ka cai, teu ka pancuran siga biasana, wudu ukur dupipir caina tina kele, karasa tiis nyecep.
Sholat kalawan husu, ati gembleng pasrah ka Mantena, teu daya teu upaya anging Allah nu kawasa, nyanggakeun kana kersaNa.

“Kang geura dahar atuh….bisi geringna katutuluyan….” ceuk pamajikanana ti dapur.
Di dapur dahareun geus nyampak, indungna si Sujang kaprak keprek keur ngakeul sangu, dina piring kaciri aya pais lele kaambeu melenghir seungit surawungna, dahar teu pati mirasa, biasana mah ari aya pais lele teh meh mehan parebut jeung si Sujang, da pangabeuki nurun ka bapa, sarua segutna kana pais lele teh.
“Geuning ancin kang…?”
Kang Sabri teu ngajawab, sanggeus kokocok leungeun anggur melenyun udud.
“Tuh timbel nu tadi ge aya keneh dina motor, can kacabak…”
Ceuk gerentes hatena …naha aing mending ngomong ka indungna si Sujang kitu, naha rek percayaeun manehna, ma enya ku aing kudu dituyun ka hareupeun imah ngadon papanasan, naha moal matak ear….beu…….
Beak roko sabatang manehna ngagoledag deui.
“Ari si Sujang kamana…?”
“Cikeneh mah aya…!”
“Cik geroan sina kadieu pang meulikeun roko kituh…”
“Sujang…kadieu, ieu bapa pang meulikeun roko…”
Sabenerna mah lain hayang hayang teuing dipangmeulikeun roko, nu puguh mah hayang nyaho naha si Sujang nyahoeun atawa henteu yen awak jeung motor manehna euweuh kalangkangan.
“Roko naon bapa jeung kaman meulina..?”
“Roko keretek, ka warung Ua maneh..”
“Sujang…ari maneh geus bisa kana motor…?”
Ditanya kitu teh si Sujang ukur ngaheheh.
“Eta tuda tadi waktu di bonceng mani sakitu tipepereketna, ke geus gede maneh kudu bisa, sahenteuna bisa nalangan bapa, bisi bapa gering, ari tadi basa dibonceng teh genah…?”
“ Nya genah atuh Pa….ngararasakeun angin kana ceuli..ngahiuk,….”
“Eta sugan teu rarat reret kana taneuh, titincakeun ban…”
“Henteu..peureum we da…”
“Heueuh atuh…ngan lamun geus gede heug mawa motor, kahade kudu ningali jalan titincakan, jeung ulah peureum…bisi ngagaleong.”
Alhamdulillah, si Sujang teu nyahoeun, gerentes hatena.

Sholat asar jeung sholat magrib teh husu pisan, make jeung ngaberebey cimata sagala, atuh ngadoa ge mani lila, anu biasana mah cong cong leos tea, harita mah kabeh sagala doa nu apal digerenteskeun.

Bada magrib leos indit ka imahna Pa Mantri, niat teh hayang dipariksa we bisi aya nu aneh dina awak, sugan ari ku mantri kasehatan mah kapanggih sabab sababna, rek balaka we, tibatan jadi bangbaluh, da geus puguh ari ukur dipikiran ku sorangan mah euweuh hasilna.
Jrut turun ti imah teh make ngucap bismilah heula nu kacida tartibna, atuh sapanajang jalan anu geus mimiti poek babacaan sabisa bisa.

Kabeneran Pa Mantri keur aya, malah kacirina mah kakara jol, da siga can ucul ucul, masih keneh make pakean saragem.
“Aya naon Jang Sabri,…asa sisinarieun ieu teh…” kitu teh bari sur sor silih asongkeun leungeun sasalaman, dina korsi sareretan Kang Sobri ningali kalangkang leungeun sorangan, ngan can pati bleg kalangkang aya riak riak siga kalangkang kaca, ter hatena ngageter, degdegan.
“Nu mawi ieu teh hoyong diparios, ieu awak asa lalungse, sareng…ieu dada asa gegeberan…”
Pa Mantri mariksa kalawan taliti.
“Ah teu nanaon geuning,…..ari mawa ojeg teh kudu make jeket anu kandel, komo mun jalan peuting mah, bisi asup angin, jeung bisi dada karancang…naon geuning disebutna teh paru paru basah….”
Kang Sabri unggut unggutan, dijero hatena mulek, naha kudu balaka, atawa entong,…ah teu, teu kudu balaka, kapan bieu ge geus kaciri kalangkang aing teh geus aya sok sanajan kakara kelemengna, siga kalangkang kaca.
“Tah bawa we obat ieu..” ceuk Pa Mantri bari mere sababaraha siki pel.
“Obat naon Bapa ieu teh,..?”
“Vitamin eta mah, ambih awak jagjag…!”
Sanggeus babayar Kang Sabri amitan, teu poho uluk salam bari sasalaman, panona ngareret kana kalangkang, enya aya ngan tetep siga kalangkang kaca.
Sigana Pa Mantri teu nelek nelek kalangkang, da teu openan, anggur kalahka kaprak keprek mereskeun tas wadah obat.

Palebah pengkolan jalan muru balik ka imah, kadenge adzan isya, Kang Sabri teu terus mulang tapi mengkol ka masjid, dina hatena bari sakalian rek manggihan Mama Jarkasih, geus lila tara munjungan.
Datang ka masjid pas keur komat, ngahaja asup teh dina sap kadua, salila sholat, ati manteng ka Mantena, surat Alfatihah nu dibaca ku Mama Jarkasih, karasa nyerep, dina sujud ka dua dina rakaat ahir, rada lila manteng ngadu’a.

Sanggeus nu sejen nungtutan baralik ka imahna sewang sewangan, Kang Sabri ngadeukeutan Mama Jarkasih, bari nyolongkrong ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman, kang Sabri ngareret kalangkang leungeunna geus sabihari deui, bakating ku atoh langsung nubruk ka Mama Jarkasih, ngeukeuweuk pananganana, bari jeung reumbay cimata, ceurik ngagukguk. Puguh we Mama Jarkasih siga nu reuwaseun ningali kalakuan Kang Sabri kitu teh
“ Ke ke…kunaon Jang Sabri teh…Mama mah asa rareuwas ieu teh..!?”
Kang Sabri teu balaka, naon nu sabenerna nu jadi bangbaluh hate, harita nu kedal rumasa lur jeun ka kasepuhan, geus puguh ari ka kolot sorangan mah da geus teu aya dikieuna duanana.

Sare teh peuting ieu mah teu tibra, Kang Sabri guling gasahan, lamun seug kabeh salembur nyarahoeun, yen kalangkangna euweuh, beu pimanaeun earna, pimanaeun matak helokna, sok sanajan sabenerna ngarasa teu kaganggu, da awak mah cageur, beleger, atuh pipikiran asana teh sarua teu kaganggu.
Isuk isuk, satutas solat subuh, Kang Sabri ngahaja neger negerkeun awak ngadon kikiplik siga nu olah raga ngabatek awak, nu puguh mah ngadagoan panon poe, hayang geura jentre ningali kalangkang. Panon poe meletek ti beulah wetan ngempur cahayana, ting buricak tina sela sela daun nu keur reumisan keneh, Kang Sabri muru kanu lega bari tetep ulak ilik ningalian kalangkang….”Alhamdulillah…aya geuning kalangkang teh jeung jentre ayeuna mah…”
Ti lebak kadenge motor ngadudud, sihoreng baturna sasama tukang ojeg.
“Bri…kamari teh basa kuring nganteur panumpang ka lembur peuntas, di ditu aya budak awewe keur hariweusweus majarkeun aya tukang ojeg euweuh kalangkangan, waktu ditanya saha sahana, eta budak teh ngan teu nyahoeun ngaranna ngan lamun disaruakeun jeung dedeg pangadegna mah sigana didinya…”
Kang Sabri nempas…” Lah…lahuta teuing moal enya aya jalma euweuh kalangkangan sagala,…tuh tingali apan sakitu jentrena, panjang deuih, engke lamun tengah poe keur ereng erengan kalangkang kuring jadi mondokan…” kitu teh bari nunjuk kana kalangkangna sorangan.


KUSNet Surabaya 6 Juni 2002
(Dimuat dina Majalah Basa Sunda Mangle No. 2196 Nopember 2008)

21 November 2008

POLITIK URANG SUNDA

Laporan : MAMAT SASMITA

Kecap politik sabenerna geus kacida deukeutna jeung masarakat Sunda. Kalan-kalan nu diparake teh pulitik, nu sok dipakaitkeun kana taktik atawa strategi. Orokaya, kecap pulitik mah mindeng dipake pikeun nuduhkeun paripolah nu sipatna ngangles. Paribasa ari pulitik teh "nipu nu leutik".
Nu ancrub kana widang politik sok disebut politikus atawa politisi. Ka beh dieunakeun kecap politikus teh siga ngahaja dileungitkeun. Eta meureun pedah kadengena deukeut ka tikus alias beurit. Nu mindeng kapireng teh ayeuna mah politisi, bangun nu ngindung ka kecap basa Inggris politician. Politisi leuwih pas disebutkeun ka nu ancrub dina widang politik praktis, nyaeta nu arasup ka partey politik. Ari nu ngarti bubuk leutikna politik mah can tangtu disebut politisi: bisa bae dosen elmu politik atawa paniten politik.
Kuma patalina kana kahirupan urang Sunda?. Cek sawareh, urang Sunda teh baheulana tukang ngahuma. Ari budaya huma mere watek nu cenah individual, dependen-independen (resiprokal), produktif tapi konsumtif, tur dina hubungan horisontal leuwih deukeut ka kulawedetna, jeung teu pati openan kana perkara lokalitasna.
Di sagigireun eta urang Sunda teh mindeng disebut handap asor, someah hade ka semah, tur teu resep debat. Padahal ari dina widang politik, hususna nu jaradi politisi, mah pan kudu vokal, kudu daek aduregeng siga nu parearea omong pikeun ngabela program partey tur ngabela ideologi partey. Babakuna mah kudu daek ngabela rahayat nu jadi konstituenna, ngabela kapentingan daerah nu jadi sarakanana.
Tah, pikeun ngaguar eta kabeh, sawala bulanan Pusat Sludi Sunda (PSS) anyar-anyar ieu ngangkat jejer "Politik Urang Sunda". Panyaturna Setia Permana nu kungsi jadi Ketua KPU Jabar jeung Cecep Burdansyah nu sapopoena jadi Wakil Pamingpin Redaksi Tribun Jabar. Sawala teh lumangsung poe Juma'ah, 17 Oktober 2008, di sekretariat PSS, Jl. Taman Kliningan II/5, Bandung.

Sora jeung Etika

Cecep teu ngeceskeun, naha enya budaya ngahuma mangaruhan politik urang Sunda. Nu sidik mah, cenah, unggal politisi nyindekel kana kapentingan, boh kapentingan parteyna boh kapentingan pribadina. Loba politisi urang Sunda nu guyub lain bae jeung dulur saseler tapi deuih jeung seler sejen satungtung kapentinganana sarua.
Ngan memang aya kesan umum tina talajak politisi Sunda salila ieu. Ieu kesan awam teh babakuna timbul upama dunya politik disawang tina rupekna layar televisi, atawa dipakaitkeun kana saha wae nu jareneng menteri. Nu remen katingali teh bet lain urang Sunda. Nu jol deui jol deui teh ti lembur sejen wae, cara nu katara tina ngaran jeung lentongna.
Cecep manghanjakalkeun kana langkana politisi urang Sunda nu makalangan dina televisi. Sasat tara kapeto manggung, najan aya anggapan yen politisi Sunda man leuwih hade teu makalangan batan kajiret dina debat kusir nu kurang-kurangna mah matak nimbulkeun antipati ti nu lalajo.
Kilang kitu, cek Cecep, dunya politik teh lain ukur nu kapidangkeun dina televisi. Atuh perkara aya henteuna urang Sunda nu diangkat jadi menteri, sacara politis eta mah hal sejen lian ti geus jadi hak prerogratif presiden.
Teu pamohalan deuih aya kasang tukang sejen, utamana nu tumali kana kaahlianana atawa kapinteranana.
Enya, kahayang mah loba politisi Sunda nu jadi menteri. Da kapan pangeusi Indonesia nu darumuk di Tatar Sunda teh panglobana kadua sanggeus urang Jawa. Nu sidik, cek Cecep, politisi Sunda teh kudu jadi jelema pinter, nyakola, tur boga kawani. Ari geus pinter mah piraku sugan teu diarambeuan ku nu sejen.
Ti antara hadirin, aya nu nyebutkeun yen urang Sunda mah dina sagala widang deukut-deukeut kana sikep individual, sasat teu pati inget ka sarakan atawa kulawedetna. Mun urang Sunda jadi pejabat atawa menteri, biasana tara ieuh "bedol desa" ngaganti staf ku nu kalandep. Estu nyekel pageuh profesionalisme. Paling copelna lir nu sieun dituding milampah nepotisme.
Naha sikep kawas kitu teh alus atawa goreng? Cek sakaol, kacida alusna sabab nu dipentingkeun kabisana, lain selerna.
Aya nu ngengklokan bari jeung ngaheueuhkeun yen politisi Sun-da mah biasana tara vokal. Komo cenah mun negosiasi jeung eksekutif (di tingkat propinsi Jawa Barat, upamana) make basa Sunda, geus we sok tara loba omong. Jajauheun kana paaduregeng. Paribasa "heurin ku letah". Ari cek Cecep, mere idealna mah teu kudu kitu. Teu kudu letah kahalangan ku basa. Kapan demokrasi tea ayeuna mah. Politisi kudu tetep kritis bari teu leupas tina etika.

Modal Politik

Setia mah beda deui sawanganana. Cenah, teu pati kacirina politisi Sunda teh balukar tina budaya dominan nu feodalistis. Sasat sadaya-daya, teu langkung nu janten pagagung.
Padahal Tatar Sunda teh beunghar kacida. Kaayaan alamna, geus puguh deui. Industrina strategis pisan. Tacan milang pusat militer, bisnis, atikan tepi ka gudangna ahli mikir. Tegesna, kaperluan nasional bisa ditedunan ku kabeungharan Tatar Sunda.
Tah, numutkeun Setia, kuduna mah ieu kanyataan teh jadi kakuatan keur ngawedelan "posisi tawar" politisi Sunda.
Hanjakal, cenah, eta sakabeh potensi teh mindeng dielehkeun ku kaperluan "poros Jakarta-Yogyakarta". Eta "poros Jakarta-Yogya" teh kalawan nyata jadi ciri budaya dominan tadi. Mun tina budaya dominan teh aya gejala feodalistis nya di dinya nyokona halangan harungan kana lumangsungna demokratisasi politik nasional.
Geus puguh dina jaman Orde Baru budaya dominan teh dipupujuhkeun pisan dina wangun politik sentralistis. Urang Sunda nu sering disebut egaliter, malah deukeut-deukeut kana sikep individualistis, mun teu bisa ngengklokanana tangtu ukur aya dina orbit nu pangsisina.
Dina kaayaan politik kawas kitu, urang Sunda antukna ukur jadi kalangkang. Tapi kiwari, dina jaman reformasi, tata politik nasional geus robah. Jargon politik Orde Baru geus diganti ku jargon politik reformasi jeung demokrasi. Tangtu, ieu kaayaan teh mawa pangaruh kana peta politik urang Sunda. Geus mangsana politisi Sunda ngarobah sikep, paling copelna ulah daek. jadi kalangkang, tapi kudu bisa jadi sumber kalangkang. Kuma carana? Cek Setia, nu kudu dipilampah teh antarana reueus kana jatidiri kasundaan. Kudu aya kasadaran sajarah yen urang Sunda teh kungsi jadi tipologi manusa unggul. Uga nu sok kabaca dina tradisi lisan Sunda kudu mere sumanget pikeun ngarobah diri, lain ngan dibaca. Aya uga atawa euweuh uga, nu penting mah komara Sunda kudu tetep hurung.
Lian ti eta, proses politik lokal, boh kuantitasna boh kualitasna, babakuna dina badan legislatif, kudu ngawakilan sikep kultural kanstituen. Munasabah mun masarakat Sunda salaku nu boga hak pilih kawakilan sagemblengna.
Politisi Sunda teh deuih kudu ngaleungitkeun, paling copelna ngurangan, intervensi atawa dominasi nu euweuh hubunganana jeung potensi tur harepan kultural urang Sunda. Memang rada hese, tapi kudu. Sabab, etnis sejen mah geus ngalengkah jauh pisan, malah geus leuwih nyosok jero.
Urang Sunda ulah daek terus-terusan dieksploitasi pikeun kapentingan nu teu napak jeung euweuh pakaitna kana ajen inajen atawa martabat kasundaan. Lain hartina kudu ngaleungitkeun kaindonesiaan. Tong sieun, da urang Sunda mah ti baheula ge teu kungsi hianat ka Indonesia. Sakur gerakan nu ngeleketek wibawa Indonesia teu ditarima ku urang Sunda.
Nu teu kurang pentingna, kudu aya lembaga nu representatif pikeun ngajaga konsistensi bari negeskeun target politik urang Sunda. Ieu lembaga teh teu kudu formal struktural. Nu penting mah diaku sacara sosio kultural ku saha bae nu kaasup unsur kasundaan.
Eta lembaga teh ulah kagadabah ku kapentingan politik atawa ideologi nu parsial tur saharita. Ieu lembaga kudu mere kontribusi kana hubungan "lintas generasi", kapentingan kultural. Babakuna mah kudu bisa jadi tempat mikirna nu orientasina ka hareup.
Ari cek ti antara hadirin, eta lembaga teh alusna winangun Kaukus Jawa Barat atawa Kaukus Tatar Sunda. Setia pohara satujuna. Kaukus nu dimaksud teh lain pikeun ngayakeun penetrasi ka pamarentah pusat sangkan ngagulkeun sakabeh kahayang masarakat Jawa Barat, tapi paling copelna bakal mere asupan, tur ngawangun kasapukan ti antara para anggota badan legislatif nu asalna ti daerah pemilihan Jawa Barat.
Aya deuih nu ngelingan sangkan para politisi Sunda teu silih salahkeun, tapi kudu silih geuing. Perlu aya kaderisasi deuih. Engkena rek aktif di mana di manana mah teu jadi masalah. Pek teh teuing rek asup ka partey naon bae ge. Nu penting mah dina dirina aya kasadar yen bajoang keur sarakan atawa ajen inajen kultural Sunda teh lain ukur lalambe.

Kacindekanana

Politisi Sunda geus waktuna nguniang, mere warna kana kahi-rupan politik nasional. Kekecapan "mangga ti payun" atawa "sawios abdi mah di dieu", geus kudu disieuhkeun. Politisi Sunda kudu tandang makalangan.
Perlu aya Kaukus Jawa Barat atawa Kaukus Tatar Sunda, pikeun matotoskeun kasapukan antara politisi Sunda jeung masarakat Sunda minangka konstituenna.
Kaderisasi ge perlu deuih, najan can puguh kudu kumaha prakna. Kudu aya sawala nu leuwih daria keur ngabahas hal eta.
Eta sakabeh lain wae penting keur lokalitas wungkul tapi deuih keur ngajaga kaindonesiaan nu tetep renggenekna dina nagara kesatuan Republik Indonesia.

Nu nulis, panumbu catur matuh sawala PSS
(Dimuat dina Majalah Basa Sunda Cupumanik No. 64 bulan Nopember 2008)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Majalah Basa Sunda Cupumanik medal sasasih sakali, kaetang teu awis da sasihan pangaosna mung Rp 12.000,- kitu ge upami ngalanggan satauneun cekap mayar sapuluh sasiheun. Bilih bade ngalanggan tiasa ngintun serat ka Redaksi Cupumanik Jl. Taman Kliningan II No.5 Bandung Tlp 022-7310625 atanapi ngintun email ka yuliantoagung17@yahoo.com atanapi ka kuringmsas@gmail.com