17 June 2007

LISUNG JEUNG HELER

Ku MAMAT SASMITA

Lisung teh hiji alat pikeun nutu pare, lisung sok dipapasangankeun jeung halu. Lisung dijieunna tina tangkal kai gede anu kuat, saterusna dipapras meh ampir jadi masagi tur manjang bari dijieun hiji rohang pikeun tempat pare ditutu, ditilik mah wangunna siga parahu. Ukuran panjangna teu tangtu aya nu nepika 2,5 m ti tungtung ka tungtung, aya oge nu ngan 1,5 m, lebarna kurang leuwih 40 cm.
Sakapeung dina tungtungna sok aya paranti nyosoh beas, wanguna liang meh siga aseupan, atuh dina tungtung lisung sok dihias ku gegelungan.

Di masyarakat Baduy, ngujurna imah nyanghareup ka kidul sabab di kiduleunana aya anu disebut Arca Domas, tempat ayana Arca Domas dianggap tempat anu karamat, tempat anu suci. Saung lisung ngujurna wetan ngulon, jadi tujuanana bisa bae pikeun anu nutu kudu nyanghareup ka kidul, lain ka kaler sabab lamun nutu nyangharup ka kaler hartina nukangan ka beulah kidul, hal ieu dipahing pisan ulah nepi ka nukangan tempat karamat.

Di masarakat sejen diluareun Baduy, lisung sarua dipake, sarua ngabogaan saung lisung. Nu bogana saung lisung lain sosoranganan tapi biasana masyarakat kampung, lobana saung lisung gumantung kana legana kampung jeung lobana anu dumuk didinya. Ngujurna saung lisung euweuh patokanana, kamana bae disaluyukeun jeung kaayaan patempatanana. Unggal warga kampung eta bisa make lisung. Saung lisung lain bae tempat nutu pare tapi jadi tempat sosialisasi, tempat hirup kumbuh papada tatangga. Ngobrol bari jeung silih pikawanoh, boh lanjang boh anu geus kulawargaan, nyaritakeun gosip-gosip sakampung anu gampang nerekab. Papanggihna papada warga kampung diantarana nya disaung lisung. Anu nutu biasana lain lalaki tapi awewe, teu kahalangan sok sanajan bari ngais budak, atawa sakalian mawa ulin budak anu laleutik keneh.
Tempatna saung lisung biasana di sisi kampung, di sisi sawah atawa di sisi balong. Saung lisung sok jadi tempat pangulinan barudak, biasana barudak nu geus hideng tapi encan rumaja, arulin bari nyieun cocooan tina bahan anu aya sabudeureunana, utamana tina tangkal pare sesa dibuat saperti nyieun empet-empetan.
Saung lisung kalan-kalan jadi tempat papanggihna kaum rumaja lalaki jeung awewe nu keur sengserang panon, anu kakara beger, gogonjakan jeung silih keletan, aya kacapangan “moal sieun beakeun pipamajikaneun salila masih keneh trang-tring-trung lisung mah”.

Lisung hiji alat pangahirna (end position) tina siklus hadirna pare tina lalakon panjang anu dimimitian ti tebar binih di pabinihan dina melak pare nyawah saterusna tandur, ngarambet, tunggu, dibuat, nepi ka nyimpen pare dina leuit atawa nyimpen pare dina peti di goah. Kaluarna pare tina lisung geus jadi beas.
Dina prosesi ngalaksanakeun nutu atawa nyosoh alatna lain bae ngan sakadar lisung jeung halu, tapi oge aya nyiru pikeun napi misahkeun antara huut jeung beas, saterusna ngesoh (ngagesoh), misahkeun serah (pare keneh ngan jumhlahna hiji dua) jeung beas. Nyikcrik misahkeun antara beas jeung beunyeur (beas anu bubuk akibat tina ditutu). Prosesi nutu kabiasaannana sakabehna dilaksanakeun ku awewe. Sakali nutu tara loba paling oge keur nyadiakeun beas supaya kapake sapoe atawa dua poe
Jadi lolobana anu datang ka saung lisung teh awewe, saung lisung tempat pikeun sosialisasi awewe, obrolan di saung lisung leuwih nyoko kana obrolan dunya awewe..

Aya tafsiran dina kosmologi Sunda anu nyebutkeun posisi leuit teh dunya awewe sabab sifatna anu leuwih “tertutup”, sedengkeun saung lisung teh dunya lalaki kulantaran leuwih “terbuka”. Dina prakprakan kanyataannana leuit leuwih didominasi ku lalaki, ti mimiti ngunjal pare ti sawah tug nepi ka nyimpen pare dina leuit, malah aya anu nyebutkeun awewe dipantrang pisan asup kana leuit.
Sedengkeun awewe leuwih loba aya di saung lisung, prosesi nutu leuwih didominasi ku awewe, malah asa teu pantes lamun aya lalaki nutu. Nya didieu meureun anu disebut paradok pikeun ngahasilkeun harmoni antara dunya lalaki jeung dunya awewe salaku simbol kasuburan. Hal ieu teu leupas tina sikep primordial urang Sunda anu nganggap pare teh janggelekna Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Dewi Sri).
Lamun nilik kadinya sakabeh prakprakan ti mimiti melak pare boh ngahuma atawa nyawah nepi ka nyimpen pare teu leupas tina upacara panghormatan ka Dewi Sri anu dianggap Dewi Pare. Geura we urang tataan hiji-hiji ngaran ngaran Pohaci anu ngaping dina mangsa pare keur dipelak :
Pohaci Terus Rarang nu ngaping pare keur sumihung
Pohaci Rambat Rarang nu ngaping pare keur bijil akar
Pohaci Lencop Herang nu ngaping pare keur jumarum
Pohaci Lenggang Herang nu ngaping pare keur cumanggah
Pohaci Pencar Hurip nu ngaping pare memeh reuneuh
Pohaci Jayang Gini nu ngaping pare keur tungkul ngeusi
Pohaci Tenjo Maya nu ngaping pare keur beuneur hejo
Pohaci Lenggok Kuning nu ngaping pare keur konengna.
Kitu deui dina prakna rek dibuat aya upacarana (Jakob Sumardjo, Simbol-simbol Artefak Budaya Sunda,2003)

Dina mangsa kiwari lisung geus ampir teu dipake, diganti ku mesin heler. Mesin heler nyaeta alat pikeun mesek pare sangkan jadi beas anu digerakeun ku mesin motor make bahan bakar minyak solar atawa bengsin. Pagawean nutu pare ku ayana mesin heler jadi gampang, teu kudu cape luut leet kesang, waktuna singget ngan ukur memenitan. Awewe ninggalkeun imah teu kudu lila, ngan lamun nutu mah teu kudu mayar, ari ka heler kudu mayar, boh ku duit boh ku beas deui. Teknologi ngaganti alat tradisional. Hadirna teknologi tangtu mawa akibat kana kahirupan masyarakatna. Teknologi teu bisa dipungkir tujuanana keur ngagampangkeun pagawean, ngabantuan ngungkulan kahengher fisik manusa, tapi kalan kalan akibat sosialna hese diteguh bakal kamana loyogna.
Ku ayana mesin heler (pagawe mesin heler lolobana lalaki) anu geus ngaganti lisung, kaum awewe anu tadina biasa kumpul tur ngobrol di saung lisung bari jeung teu ngarasa kaganggu ku kaum lalaki, di heleran (tempat heler) kudu pagilinggisik jeung lalaki, ngobrol papada awewe jadi teu laluasa, gosip dunya awewe lir kapendet sungapanana. Saung lisung anu tadina tempat pangulinan barudak jadi di-lurjeun-keun. Barudak leutik leuwih loba cicing diimah dibaturan ku indungna, lahan pikeun hirup sasama barudak geus ilang dangiang, Kaulinan barudak ( Inggris : Games ) anu dilakukeun ku lobaan bari jeung aya sifat kompetisi, diganti ku cocooan ( Inggris : Toys ) anu sifatna leuwih individual.
Teknologi kalawan teu sadar geus ngarobah pola tatanan hirup kumbuh komunitas, ngarobah beungkeutan sosial kultural anu tadina kuat.
Saung lisung anu tadina rame ngelentrung, ayeuna jadi tiiseun. Lisungna ukur cinutrung nungguan waktu, ngantos dawuh iraha bakal burakrak. Halu ukur pasolengkrah arang langka dampal leungeun lanjang nu ngusapan. Nyiru ngalumbruk dijuru arang langka aya nu ngajak cikcrik ngageang sawirahma gitekna cangkeng awewe. Dewi Sri geus tara ngalongokan deui.
Lisung jeung halu ayeuna ngan ukur aya dina kasenian Gondang atawa Tutunggulan, dipakena can tangtu sataun sakali, lisung jeung halu geus robah fungsi ngan ukur jadi tongtonan. Sakapeung ngabagug di gedong sigrong, lisung geus robah fungsi ngan ukur jadi papaes patamanan.

Carita lisung jeung heler, carita parabel modernitas anu mere tangara robahna hiji tatanan sosial ku ayana intervensi teknologi. Ana kitu ari babasan “urang kampung bau lisung”, naha ayeuna dipake keneh..?
Cag.Mamat Sasmita
email : matsasmita@telkom.net
Nganjrek di Bandung, pamilon Kursus Kabudayaan Sunda I
nu diayakeun ku Majalah Mangle jeung Pusat Kebudayaan Sunda Unpad.
(Dimuat dina Majalah Mangle No.2124, 28 Juni-4 Juli 2007 dina rubrik Dangiang.)


==============================================

Mamat Sasmita
RUMAH BACA BUKU SUNDA
Perumahan Margawangi
JL Margawangi VII No.5
Margacinta Bandung 40287
Tlp 022-7511914
email : matsasmita@telkom.net

05 June 2007

HASIL WAWANCARA 7

Cinta Bahasa Sunda Lewat Dongeng

INGAT dongeng sebelum tidur yang pernah dibacakan orang tua kita saat kita kecil dahulu? Dan, bagaimana pengaruh dongeng itu terhadap jalan hidup kita? Mungkin tidak semua orang jalan hidupnya terpengaruh dongeng.

Namun, bagi Mamat Sasmita (55), sebuah dongeng di masa kecil, berperan besar dalam kisahnya hidupnya. Melalui dongeng, pensiunan PT Telkom itu sangat perhatian terhadap bahasa Sunda, dan semua yang terkait dengan budaya Sunda.

”Dongeng yang pertama kali saya dengar dari bapak saya ialah wawacan ‘Purnama Alam’. Di dalamnya ada pupuh. Bahasanya indah, saya sangat terkesan,” tutur Mamat, ketika ditemui ”PR” di kios bukunya di Pasar Cihaurgeulis, pekan lalu. Kini, koleksi buku berbahasa Sunda dan segala hal terkait kesundaan yang dimiliki Mamat mencapai lebih 4.000 buku, dari berbagai bahasa, mulai bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, hingga Belanda.

Salah satu koleksi buku tertua soal Sunda yang Mamat miliki ialah Kamus Bahasa Sunda-Inggris cetakan tahun 1862. Buku itu karya seorang juragan teh asal Inggris, Jonathan Rigg, yang kala itu bermukim di Bogor. Kamus yang sangat langka itu diperolehnya di sebuah kios buku di Pasar Cihaurgeulis, tak jauh dari kiosnya sekarang. Ia yakin kamus 400 halaman itu, merupakan kamus pertama bahasa Sunda. ”Kamus Sunda-Melayu saja baru ada dekade 1940-an,” ucapnya.

Dongeng dan seni

Dari buku-buku koleksinya itulah, rasa cintanya terhadap bahasa Sunda dan kesundaan, kian tebal. Rasa cinta itulah yang berusaha ia tebar ke berbagai kalangan. Salah satunya dengan membuka taman bacaan di rumahnya, Jln. Margawangi. ”Semua koleksi buku saya bisa dibaca di sana. Dipinjam juga boleh. Semuanya gratis,” kata Mamat.

Diakuinya, sangat sedikit orang yang datang ke taman bacaannya. ”Belum tentu tiap hari ada pengunjung. Mereka yang datang biasanya untuk menyelesaikan tugas dari guru atau dosennya,” ucapnya.

Kurangnya minat terhadap bacaan Sunda, khususnya dari kawula muda, disebabkan adanya kesalahan dalam sistem pengajaran bahasa Sunda di sekolah-sekolah. ”Selama ini, yang diajarkan di sekolah ialah ilmu bahasa Sunda. Karenanya, para murid tidak suka. Jadi cukup asal lulus saja,” katanya.

Ia menganjurkan, mempelajari bahasa Sunda dimulai dari bercerita. ”Ya seperti mendongeng atau lainnya. Murid tidak perlu pakai bahasa Sunda yang halus dulu. Biar mereka mengeksplorasi dirinya. Dengan begitu, akan muncul rasa ketertarikan. Setelah itu, baru diarahkan dengan memakai bahasa Sunda yang baik dan benar,” kata pria beranak satu ini.

Selain dari dongeng, rasa ketertarikan bisa dibuka dari seni. “Budaya Sunda kan punya banyak kesenian seperti angklung, tarling, dan lainnya. Coba dimulai dari sana, mungkin murid lebih tertarik terhadap kesundaan. Bukan sekadar ingin mendapat nilai bagus dan lulus,” ucapnya. (Satrya/”PR”)***

PR Jumat, 02 Juni 2006 ( http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/062006/02/0209.htm )

HASIL WAWANCARA 6

Kamus Basa Sunda-Inggris Terbitan 1862 pun Ada...

SING sasaha wae anu geus manggih karaharjaan tapi nineung ka basa Sunda, cingcirining eta jalma alus pisan (Barangsiapa yang sudah menemukan kesuksesan namun merindukan bahasa Sunda, itu adalah ciri-ciri orang baik). Hal itu, disebut sebagai getih gaib oleh pemilik Rumah Baca Buku Sunda jeung Sajabana, Mamat Sasmita, di rumahnya sekaligus rumah baca di Jln. Margawangi VII No. 5 Margacinta, Kota Bandung.

MAMAT Sasmita (55), pemilik "Rumah Buku Basa Sunda jeung Sajabana". Niatnya melestarikan bahasa Sunda memotivasinya untuk membuka perpustakaan bahasa Sunda di rumahnya di Kompleks Margawangi, Kota Bandung.*LINA NURSANTY/"PR"

Mamat menaruh hormat pada orang Sunda yang telah meraih sukses namun tidak lupa kepada Bahasa Sunda. Selama apa pun seseorang tidak bersentuhan dengan Bahasa Sunda, jika sudah memiliki getih gaib, suatu saat ia pasti akan mencari lagi buku-buku Bahasa Sunda untuk pengobat rindu.

Selama ditugaskan berpindah-pindah di berbagai pulau di Indonesia, kerinduan pria kelahiran 15 Mei 1951 ini, terhadap Bahasa Sunda kian dalam. Dan, setelah koleksinya mencapai sekira 4.500 buku, tiga tahun lalu, ia mempersilakan masyarakat umum untuk ikut menimba ilmu dari buku-buku yang dimilikinya. Ruang tamu berukuran sekira 4 x 3 m2 disulap perpustakaan yang dipadati ribuan buku yang tertata rapi di dalam lemari.

Dari ribuan koleksinya, yang paling kuno dan dijaga ketat adalah Buku Kamus Basa Sunda-Inggris yang disusun Jonathan Rigg dan diterbitkan Batavia Lange & Co tahun 1862. Kamus cetakan asli itu ia peroleh dari kios buku loak di Pasar Suci, Bandung. Koleksi lainnya yang cukup unik adalah Atlas Hindia-Nederland dalam Basa Sunda karangan J. Van Reijen cetakan kedua tahun 1932. Selain itu, pria yang Juni mendatang memasuki usia pensiun dari Telkom itu memiliki seri cerita rakyat yang ditulis J.J. Ochse terbitan Volkslectuur tahun 1927 dan 1931.

Meski ditujukan bagi kaum muda, rumah baca yang dikelolanya ini agak jarang dikunjungi generasi muda. ”Kebanyakan anak usia sekolah atau anak kuliahan ke sini kalau ada tugas dari guru atau dosennya,” ujar Mamat.

Hal itu menimbulkan keprihatinan dalam benak Mamat. Namun, ia tetap optimisitis. ”Pada tahun 1950-an, orang tua mengkhawatirkan Bahasa Sunda akan punah pada 2000. Tapi kenyataannya tidak,” katanya. (Lina Nursanty/”PR”)

PR Senin, 15 Januari 2007 ( http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/15/0207.htm )

04 June 2007

MATEAKEUN MEDIA ELEKTRONIK JEUNG INTERNET PIKEUN DA’WAH ISLAM DINA BASA SUNDA


Ku : Mamat Sasmita
(Moderator Kusnet – Komunitas Urang Sunda di Internet)


Bismillahirohmanirrohim
Assalamualaikum Wr Wb

BUBUKA


Da’wah teh hiji kagiatan umajak boh ka sorangan boh ka anu sejen bisa bae ngan ka saurang atawa ka lobaan,
Tujuan Da’wah nyaeta umajak kana kahadean (amar ma’ruf) jeung supaya ngajauhan kagorengan (pagawean munkar) sangkan meunang barokah dunya akherat.
Dina nepikeun da’wah kudu make basa( bahasa) anu dipikaharti ku pamilonna (mustami), supaya naon-naon anu ditepikeun ku juru da’wah kudu nepi ka para mustami kalawan sagemblengna, ulah aya salah persepsi, komo deui salah harti
Dina ieu makalah disebutkeun da’wah dina basa Sunda, basa Sunda nyaeta basa anu digunakeun ku urang Sunda sedengkeun urang Sunda nyaeta jalma anu ngaku dirina urang Sunda turta diaku sabage urang Sunda ku nu sejena.
Hiji jalma can bisa disebut urang Sunda lamun sakadar dijurukeun di tanah Sunda, inyana kudu boga ciri-ciri anu leuwih , sahenteuna kudu bisa basa Sunda, kudu ngarti kana adat istiadat urang Sunda, nyaho sajarah Sunda, seni Sunda, folklore Sunda, ageman (pandangan hidup) urang Sunda, pondokna kudu nyaho Sunda sapuratina.


“ Jeung kami henteu ngutus Rasul saurang oge anging kalayan make basa kaomna, supaya ngajelaskeun ka maranehna. Jeung Alloh nyasarkeun sing saha anu dikersakeun ku Anjeuna sarta maparin pituduh ka sing saha anu dikersakeun ku Anjeuna, jeung Anjeuna Nu Maha Gagah, Nu Maha Wijaksana “
(Ibrahim-04)


Kukituna pantes pisan lamun da’wah make basa Sunda da keur urang Sunda, kapan basa Sunda teh basa rasa, tangtu kadengena ku urang Sunda lamun da’wah ditepikeun ku basa Sunda bakal leuwih nyerep tur bakal leuwih pageuh cumantel dina ati sanubari, atuh sabalikna pikeun da’i ngagunakeun basa Sunda teh bakal leuwih euyeub dina nyurahan bahan keur da’wah-na, da tangtu bakal dibeungharan ku adat budaya lokal nu jembar ku siloka, nu jembar ku ka-arifan lokal.


MEDIA DA’WAH


Dawah dina media elektronik, urang watesanana bae media elektronik teh ku Radio jeung Televisi, sok sanajan aya keneh media elektronik anu sejen, kayaning telepon keupeul (hp, telepon genggam), da bisa bae telepon keupeul dijadikeun media da’wah ngaliwatan sms, aya deui saperti intelegensi network (IN).


RADIO.


Taun tujuh puluhan, kacida ramena siaran radio di Bandung ku dongeng enteng pasosore, biasana dongeng teh dimimitian bada ashar asana lilana ngan sa-jam, caritana aya Si Buntung Jago Tutugan, Neng Elah, Nurelah, Kapincut ku Bandar Buntut jste, eta dongeng teh make basa Sunda, meh unggal imah nu boga radio ngadepong ngadepong we ngadarengekeun.
Sok sanajan caritana make kasang tukang carita silat, jeung stereotype deuih nu jahat mah tangtu eleh ku anu bener tapi da ari dilenyepan kalawan gemet mah aya nilai da’wahna.
Kaom dangu bisa mapantes (ngahudang imajinasi) kumaha hut hetna dina adegan nu keur adu jajaten, jeung ongkoh deuih juru dongeng teh ku bisa mawa suasana, ngagilek-gilek sora boh sora nu keur ambek atawa ku ngadegdeg bakat ku sieun, kacida imajinatifna, nepi ka kaom dangu teh asa kabawa lamun carita keur ambek asa kabawa ambek atuh sabalikna lamun keur tunggara asa kabawa tunggara.
Ayeuna geus sabaraha puluh taun ti harita, studio radio beuki nambahan boh anu tetep di AM atawa FM (taun tujuhpuluhan mah radio FM teh carang keneh pisan), atuh acarana beuki euyeub, ngan hanjakal mangsa kiwari carita dongeng siga taun tujuh puluhan, geus tara kadenge, sigana kasilih ku acara sejen atawa kasilih ku acara televisi.
Pikeun lumangsungna hiji siaran radio sabenerna mah secara teknik teu hese hese teuing tinggal boga pemancar, audio set jeung rohangan anu nyukupan keur penyiarna, sakitu ge geus cukup, ngan dina palebah ngagunakeun frekuensi eta kudu ngabogaan ijin ti pamarentah, henteu sagawayah bisa ngagunakeun frekuensi, jeung dina mangsa kiwari siaran radio teh kudu ku badan usaha anu resmi.


Watek (karakter) Radio teh auditif nyaeta kaom dangu ngan bisa ngadenge sora, teu aya tulisan (text) komo deui gambar, akibatna sora penyiar nu kadenge teh kudu langsung kaharti ku kaom dangu, artikulasi kudu alus, ancad laer-na (intonasi) kudu merenah jeung eusina ulah ngayayay, ulah matak bosen nu ngadenge, vibrasi wanda sora ge kacida mangaruhanana, nu halimpu matak ngeunah kadengena.
Aya deui watek radio anu sejenna nyaeta sakoteap (selintas) dina harti lamun tea mah panyiarna salah maca berita atawa salah persepsi, tangtu nu kadenge ku kaom dangu oge salah, bakal kacida fatal-na lamun eta kasalahan teu eungeuh ku penyiarna, hese dibalikan deui.
Anu jadi kaunggulan tina radio nyaeta bisa siaran langsung “real time”, bisa nepikeun beja saharita bareng jeung kajadianana hiji perkara, upamana siaran langsung kacilakaan atawa siaran langsung laporan pandangan mata maen bal.


Acara siaran radio rupa-rupa, ti lagu nepi ka ngabahas masalah panyakit atawa korupsi, kitu deui da’wah geus jadi hiji mata acara anu maneuh dina siaran radio. Nya ieu pisan anu jadi daya tarik keur kaom dangu sagemblengna, sok sanajan aya nu sejenna kayaning kakuatan pancar jeung modulasi (FM/AM, anu mangaruhan kualitas sora)

Acara Da’wah.


Data sababaraha radio nu aya di kota Bandung, mere lolongkrang waktu keur siaran acara kaagamaan/da’wah paling gede 30 % nu pangleutikna 4.5%.


NO Studio Radio Siaran Agama ( %)
1 Paksi ( AM 1602 KHz Kota Bandung) 30 %
2 Mutiara (AM 1314 KHz Kota Bandung) 20 %
3 Lita (FM 90.75 MHz Kota Bandung) 20 %
4 Maestro (FM 92.50 MHz Kota Bandung ) 20 %
5 Antasalam (FM 106.5 MHz Kota Bandung ) 15 %
6 Garuda (FM 105.45 MHz Kota Bandung) 10 %
7 Mara (FM 106.85 MHz Kota Bandung ) 10 %
8 Oz (FM 103 MHz Kota Bandung) 5 %
9 Ardan (FM 105.8 MHz Kota Bandung ) 5 %
10 KLCBS (FM 100.55 MHz Kota Bandung ) 4.5 %
(Sumber data : PRSSNI Jabar http://www.prssnijabar.or.id/pd.php , dikunjal 20 Nop 05)


Da’wah dina radio anu make basa Sunda keur di kota Bandung mah ceuk rarasaan geus aya di baheula mula, geura lamun di monitor sabada subuh meh unggal radio raeng da’wah boh make basa Indonesia boh basa Sunda, atuh wandana rupa-rupa aya anu interaktif aya bae nu ngan ngajarkeun maca Al-Qur’an, aya oge anu ngajelaskeun langsung ka kaom dangu bab hiji perkara jste.


TELEVISI


Tanggal 24 Agustus taun 1962 , pasosore TVRI munggaran ngayakeun siaran dina pembukaan Asian Games, nya mimiti ti harita Indonesia boga studio Televisi, mun teu salah siaranana ge masih hideung bodas, can aya keliran siga ayeuna
Lamun diitung nepi ka mangsa kiwari, Indonesia teh geus ngawasa media televisi salila opat puluh taun leuwih, jeung deuih dina mangsa kiwari nu disebut TV Swasta teh geus kaitung loba, boh anu skala nasional boh lokal, atuh lega ambahanana ampir sakuliah Indonesia da geus make satelit komunikasi (Palapa atawa Telkom)
Mangsa kiwari TV lokal teh geus loba, di Bandung we geus aya dua nu geus operasi atuh cenah nu keur tatahar aya keneh, kitu deui di kota sejen geus aya, siga di Bogor aya Megaswara TV.
TV lokal mah tangtu rada beda jeung nasional, tv lokal eusina bakal leuwih loba muatan lokalna, sabudeureun kota-na, geura tongton acara tv lokal nu aya di kota Bandung, kapan leuwih euyeub ku acara basa Sunda.
Ngan acara da’wah dina basa Sunda boh di tv lokal atawa nasional asa can kawenehan nangenan, leuwih nyindekel kana budaya, tapi kapan anu disebut da’wah teh lain bae ngan dina wangun ceramah bisa bae di kemas dina wanda sejen, bisa jadi jeung kasenian.
Didieu dipentes kaparigelan anu nyuguhkeunana, lamun urang bisa nimbus ka tv, entong waka tv nasional, tv lokal we heulaanan, tangtu bakal leuwih nyugemakeun hasilna sabab watek tv beda jeung radio.


Watek TV nyaeta audiovisual, dina praktekna leuwih nyindekel kana visualisasi tibatan audio, audio diusahakeun dijieun singget, padet, pemirsa disina nyaksian bari jeung disina nafsirkeun kajadian tina layar kaca, gambar ngabogaan kakuatan berita tibatan omongan.
Sudut gambar anu dipake ku kameraman, kudu ngawakilan mata para penongton, sok sanajan alusna hiji berita tapi salah nyokot sudut gambar (angel) tangtu bakal beda hasilna.

INTERNET.


Tamba kawaranan teuing urang sabit sauetik istilah-istilah anu mindeng dipake dina internet, internet singkatan tina interconnection networking bisa dihartikeun jaringan komputer sajagat, nu bisa silih sambungkeun antara computer nepi ka bisa aya komunikasi.
Website sok disebut situs, hiji alamat minangka jalan atawa konci pikeun ngambah eusi internet, contona www.urang-sunda.or.id , www singkatan tina world wide web nuduhkeun alamat internet, urang-sunda nuduhkeun ngaran website-na, ari or.id nuduhkeun wewengkon atawa domain, aya nu disebat co, com (commercial), go (government, pamarentahan), or (organization), edu (education), atuh id (Indonesia) nuduhkeun nagara asal padumukan misalna jp (Jepang), nl (Nederland, Walanda) jrrd.
E-Mail, serat elektronik (serelek), nyaeta hiji alamat anu unik (ngan hiji-hijina sadunya, ngan dipake ku saurang), lamun dibandingkeun jeung nomer telepon keupeul mah fungsina ampir sarua, bisa silih kirim pesen (message) dina wangun teks, gambar, sora atawa videoa. Contona matsasmita@telkom.net , matsasmita@yahoo.com
Juru Susud (search engine), nyaeta hiji alat anu disadiakeun ku hiji website pikeun nyusud hiji perkara anu kungsi ditulis/disimpen dina internet. Juru susud ieu kacida ngabantuna pikeun neangan bahan bacaeun atawa referensi keur perkara anu diguar, contona lamun urang neangan kecap sunda, bakal murudul nuduhkeun alamat eta website anu ngandung kecap sunda.Nu pangmindengna dipake juru susud teh nyaeta www.google.com .
Milis (Mailing List), ngarupakeun kumpulan alamat serelek nu bisa silih kirim secara broadcast, biasana sok ngarupakeun komunitas anu anggotana satujuan, eusina bisa ngarupakeun diskusi atawa hal-hal sejen anu keur jadi bahan obrolan, saterusna bisa silih pairan sasama anggotana.


Sangkan komputer urang bisa asup kana internet saheunteuna (nu pang saderhanana) urang kudu nambahan alat nu disebut modem (modulator demodulator) jeung bisa make saluran telepon (dial up) pikeun asup ka ISP (Internet Services Provider).


NU NGAGUNAKEUN INTERNET


Nurutkeun statistik anu kungsi kabaca anu ngagunakeun internet sajagat teh ampir kana 964 juta, eta diwincik unggal benua lamun dibandingkeun jeung jumlah penduduk sadunya penetrasina 15% hartina kurang leuwih tina 6 jalma salah saurang kungsi make internet.
Di Asia anu panggedena penetrasina nyaeta Korea Selatan (65,2%) disusul ku Jepang (60,9%) di Asean panggedena Malaysia nyaeta 37,9 %, sedengkeun Indonesia ngan 7% (tina 14 jalma, saurang kungsi make internet), hanjakal teu aya data per propinsi.
Nilik tina data eta, internet geus jadi media anu kacida majuna, geus jadi trend setter malah bisa jadi indikator keur kamajuan hiji bangsa.


APJII Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia

Ngahaja ieu bukti nu digambarkeun dina table diluhur diberendelkeun didieu sangkan urang bisa ningali kumaha kamajuan sarana komunikasi nu disebut internet geus sakitu ngabajuna, geus ampir disebut kabutuhan sapopoe.

Sarana internet geus ngabantu pikeun urang dina widang widang sejena kayaning atikan, gawe, bisa bae keur kaulinan, atuh ngajadikeun diri urang lir aya dina komunitas global sok sanajan sifatna virtual (maya) anu tangtu bakal mawa parobahan dina sikep (kapribadian) kontak sosial jeung jalma anu lian, budaya, etika atawa moral.

Ieu media teh bakal kacida gede mangfaatna lamun urang bisa makena tur ngarti watek-na komo lamun didukung ku kanyaho kalawan parigel dina widang teknologina, lantaran internet (new media) boga kaunggulan diantarana :

1. Interaktif antar individu, bisa duaan atawa leuwih
2. Hubungan pribadi jeung media masa bisa babarengan jeung sawaktu
3. Inisiatif jeung waktuna ngayakeun komunikasi ditangtukeun ku sorangan teu gumantung ka batur
4. Sumber informasi anu bisa kapanggih teu kawatesanan kitu deui keur nyimpenna.

5. Global, bisa maca nu batur, bisa dibaca batur, jeung kabaca ku jalma sakuliah dunya, batas budaya batas nagara teu relevan.


Basa anu digunakan dina Website lolobana make basa Inggris nepi ka ampir sapertiluna tina sakabeh website anu aya sadunya ( dina waktu ayeuna jumlah kaca website teh kurang leuwih 8 milyar ), jadi lamun nilik kadinya basa Inggris kacida dominan, geus jadi basa internasional (tingali table dihandap), akibatna urang ge kudu kabawa bisa basa Inggris supaya ngarti kana eusi website, anu tangtu eusina bisa sagala rupa aya ti mimiti keur kaperluan usaha nepi ka anu sifatna pribadi, ti anu pang alusna nepi ka anu pang gorengna.
Basa Indonesia bae teu katingali aya dina urutan rangking kasabaraha, atuh komo deui basa Sunda, boa aya dimana.


Ngan teu kudu leutik hate da usaha kadinya mah geus aya, ngawanohkeun basa Sunda dina internet, da geus aya website anu make basa Sunda saperti Majalah Basa Sunda Cupumani, Majalah Mingguan Basa Sunda Mangle, Tabloid Basa Sunda Galura, Sundanet, Urang-Sunda, encan anu ayeuna keur jadi trend nyaeta webblog tea sok sanajan sifat pribadi, sosoranganan.
Atuh upaya sejen ge aya diantarana Kompuetrisasi Aksara Sunda Kaganga, ngeusian Wikipedia, Game (kaulinan) Basa Sunda, malah aya beja hawar hawar rek babarengan Nyundakeun Google, Nyundakeun program anu Opensources, jadi teu bisa dileuleungit anu haat kana basa Sunda dina internet teh aya.
Aya deui anu sifatna milis, anu husus make basa Sunda, nulis emailna kudu ku basa Sunda geus jadi aturan milis, sanajan masih aya keneh anu direumbeuy ku basa Indonesia, teu nanaon kapan maksudna ge babarengan diajar basa Sunda, asal ditepikeun bae alesanana.
Atuh upaya sejenna aya nyaeta hayang nyieun kecap istilah dina basa Sunda dina widang IT, keur dibaladah sanajan leuleutikan.

DA’WAH BASA SUNDA DINA INTERNET.


Ceuk cenah watek internet nyaeta ngagabungkeun antara media citak (tulis), radio (sora) jeung tv (gambar/sora), sok sanajan masih aya halanganana diantarana kudu boga tempat keur nyimpen data anu kawilang gede, bisa diakses make saluran anu cukup lebar keur liliwatan data anu dipiharep, anu jigna mah kana biaya anu mahal.
Samemeh bisa nyimpen data dina internet, sakuduna urang miboga heula alamat anu unik (euweuh nu miboga kunu sejen), jeung kudu netepkeun heula naha domain teh rek make org atawa anu sejena.

Webdesigner
Nyieun rarancang kira-kira model kumaha website anu pantes, saluyu jeung visi misi anu rek ditepikeun, webdesigner leuwih nyoko kana tehnis nyieuna website anu tangtu kudu ngawasa basa anu pakait jeung nyieun website ti html,php jeung nu sejenna, dina ngararancang website kulantaran basa anu dipake nyaeta basa Sunda tangtu kudu ningalikeun wanda kasundaan jeung eusina da’wah atuh merenah lamun wanda kaislaman kaciri didinya, Web Designer bisa bae gawena ngan sakali sabab lamun geus jadi mah website-na tinggal nuluykeun, da wanda website mah teu kudu robah unggal waktu malah kudu rada tetep supaya jadi cirri anu mandiri.

Webmaster
Anu tugasna ngokolakeun website sapopoena, kasangtukangna leuwih hade ngarti kana tehnis nyieun website, bisi aya gangguan bakal bisa ngungkulanana
Jeung anu pangpentingna tugas webmaster nyaeta naha naskah/tulisan teh bakal lolos keur ditayangkeun dina website atawa sabalikna, ngawengku eusi tur tehnisna.

Editor Naskah
Samemeh naskah diasupkeun kana website teh sakuduna diedit heula boh wanda-na (html, atawa program teks lainna) boh eusina, atawa naha panjang teuing nepi ka kudu dimuat dua kali jeung hal lain anu kira kira bisa saluyu jeung kaayaan website.

Website dianggap sukses lamun loba anu ngajugjug (biasana sok aya alat ngitung jumlah anu kungsi nengetan), diluhur aya gambar siklus keur hirupna website, hiji website dianggap populer lamun loba anu ngajujug, alesan loba nu ngajugjug tangtu kulantaran alus eusina, alus wandana, alus ngokolakeunana, loba informasi anu ngahudang inspirasi jste, lamun geus kitu tangtu bakal hirup kalawan hurip, teu ngabibisani lamun bakal loba sponsor anu ngabayuan.
Tangtu aya tugas-tugas sejen kayaning : editor naskah, editor web jeung penulis-na., ieu tugas teh lain enteng enteng sabab kudu aya jadwal anu maneuh sangkan eusina web anyar tur langgeng (up to date), leuwih alus jeung sakuduna interaktif, supaya lamun aya pertanyaan ti anu ngajugjug bisa dijawab sok sanajan teu sapada harita.

TANTANGAN JEUNG PELUANG.


Da’wah dina basa Sunda ngaliwatan media Radio atawa Televisi, rada beda jeung dina Internet, upamana dina Radio jeung Televisi aya nu disebut durasi, prime time, dina internet mah teu kawengku teuing ku waktu.
Kulantaran aya durasi (lilana siaran) tea, tangtu materi da’wah geus disiapkeun ti anggalna mula, malah lamun perlu mah direkam heula komo lamun ditepikeun dina wanda sejen, upamana dina wangun drama radio, drama TV (TV Play) dina waktu anu geus ditetepkeun kudu kahontal tujuanana, didieu tantanganana manajemen anu dipake teu beda jeung manajemen Rumah Produksi.
Komo ieu rek ditepikeun dina basa Sunda, penetrasi basa Sunda keur masyarakat kota sigana beuki dieu beuki ngaleutikan, aya tantangan anu husus dina nyiptakeun (kretifitas) materi siaran.
Masih leuheung keur media Radio lantaran lamun ningali data diluhur aya nu ngalokasikeun waktu keur da’wah anu nyukupan, sok sanajan teu togmol make basa Sunda, tapi aya harepan keur digarapna, lain deui dina media TV, asa leutik harepan lamun ditepikeun dina TV Swasta Nasional, sigana lamun TV local mah masih bakal mere lolongkrang, sok sanajan wandana kudu leuwih kreatif.
Mun leukeun lalajo TV local mimindengna tayangan basa Sunda teu jauh tina bobodoran, naha teu bisa masalah daria nu digarap ku TV local make basa Sunda, upamana da’wah dina wanda siga anu digarap ku Dedy Mizwar (Kiamat Sudah Dekat), atawa nyieun film dokumenter ngeunaan Kawah Tangkuban Parahu, dikaitkeun jeung da’wah saperti film anu dijieun ku Harun Yahya, make basa Sunda kalawan daria gunung ditilik tina jihad geologi jeung agama jste.
Aya garapan film indie ngeunaan Danau Bandung Purba, nu dijieun ku barudak ngora, kacida alusna lamun ditepikeun dina basa Sunda jeung dikaitkeun kana da’wah, kumaha lingkungan hidup ditilik tina bagbagan agama Islam. Didieu tangtu kudu boga kolsultan dina widangna, lamun ngabahas gunung atuh konsultanna geolog, lamun kasehatan konsultanna dokter.
Ieu ngarupakeun hiji peluang disagigireun da’wah aya udagan sejen nyaeta mere kasempetan pikeun ngamekarkeun basa Sunda anu aya hubunganana jeung paelmuan, sabab tangtu kudu aya istilah paelmuan anu ditarjamahkeun kana basa Sunda sok sanajan teu sakabeh istilah paelmuan kudu di Sunda-keun.


Prime time atawa waktu nu utama, bareto waktu televisi ngan aya hiji nyaeta TVRI anu disebut prime time teh antara jam salapan peuting nepi ka jam sapuluhan, dina waktu eta dianggap waktu anu panglobana lalajo TV, mangsa reureuh tapi can sarare, nya disuguhan ku warta berita, sigana kaayeunakeun anu disebut prime time teh geus loba ngageserna, aya sababaraha alesan diantarana jam gawe geus ngageser, bareto mah gawe teh ti jam tujuh isuk-isuk nepi ka jam dua beurang, komo poe Jumaah mah ngan ukur nepi ka jam sabelas, ayeuna waktu gawe ti jam dalapan isuk-isuk nepi ka jam lima sore ngan poe Saptu pere.
Jadi nu disebut prime time teh geus rada ngalogoran, acara da’wah mun nalingakeun dina televisi leuwih loba loba jam lima sabada subuh.

Keur media radio dina mangsa kiwari aya anu disebut Radio Komunitas, nyaeta studio radio anu ngabogaan ciri-ciri husus, diantarana nirlaba (lain radio komersial), materi siaran kudu husus, frekwensi geus ditangtukeun, daya pancar teu meunang gede (kira-kira radius 3 km), asa merenah lamun da’wah basa Sunda ge dijadikeun hiji tema husus keur nyieun radio komunitas.


Media Internet, lebar temen lamun ieu media anu unggal jalma secara pribadi bisa ngabogaan website kalawan haratis nepi ka teu dimangfaatkeun keur kamekaran da’wah dina basa Sunda, jeung deuih lamun oge kudu mayar asana teu mahal teuing pikeun boga tempat dina hiji server ti ISP, gumantung kana gedena anu dipikahayang, keur leuleutikan mah nyobaan we heula 40 MB, sataun waragadna teu leuwih ti lima ratus rebu rupiah.
Aya nu kudu jadi perhatian pisan nyaeta ngabarukeunana (update) naon-naon anu ditayangkeun, hal ieu jadi kalemahan anu lumrah, rea situs internet ti mimiti dijieun nepi ka lila angger bae siga kitu. Pagawean update, kudu jadi pagawean tim anu bisa diandelkeun.

Salian ti website, aya deui anu kudu dimangafaatkeun teh nyaeta milis (mailing list), geus disebutkeun harti jeung tujuanana milis di luhur, media ieu cukup ampuh keur ngumpulkeun jalma anu satujuan, lantaran sifat milis terbuka, saha bae bisa asup jadi anggota, didieu nu diandelkeun teh moderator sangkan lalu lintasna serelek (email) bisa ka monitor tur eusi tulisan unggal serelek bisa disensor bisi eusina papalingpang jeung misi anu geus ditetepkeun.
Lamun geus loba anggotana, moderator teu cukup saurang, bisa bae dua, tilu atawa leuwih, biasana dipilih ti anggota anu kira-kira kapercaya tur mampuh, utamana kudu rada nyaho widang teknisna.
Paguneman biasana leuwih nyoko kana diskusi hiji masalah anu keur haneut di masyarakat, atawa hal-hal poko lainna.
Loba mangfaat anu bisa dipetik tina obrolan dina milis, jeung anu geus tangtu kudu make basa Sunda sabage basa panganteur atawa tulisan anu ditepikeun, atuh eusina tangtu kudu nyoko kana masalah da’wah.
Anu jadi halangan keur akses kana internet atawa milis nyaeta masih kaitung mahal, sok sanajan ayeuna geus loba warnet (warung internet) anu mere pangaji sa-jam-na tilu rebu rupiah, tapi meureun ka warnet mah kudu bari ngingkig, sedengkeun di imah can tangtu bisa, lamun bisa ge upamana make system dial-up ka Telkomnet Instan, sa-jam-na kurang leuwih sapuluh rebu rupiah, kaitung mahal sanajan aya rasa nyaman sabab bisa dilakukeun ti imah sorangan.

PANUTUP


Pangalaman kuring jadi moderator hiji milis nyaeta urangsunda@yahoogroups.com salila kurang leuwih lima taun, loba hal hal anu pikaresepeun, jeung loba mulungan elmu, sabab anu ngiluan kana milis teh rupa rupa profesi, aya seniman, pangarang, pagawe nagri, pagawe swasta, guru, dosen, murid sakola, mahasiswa, ti budak ngora dugi ka anu tos cetuk huis, atuh padumukanana lain we sakuliah Indonesia tapi loba deuih nu di luar nagri, hal ieu ngajadikeun euyeubna tulisan.


Anngota milis urangsunda@yahoogroups.com ayeuna geus aya kana 1700 anggota, produktipitas email sapoena aya kana saratus email leuwih, jadi kaitung loba. Keur jadi anggota teu hese ngan saukur ngirim email kosong ka urangsunda-subscribe@yahoogroups.com , aturanana anu utama kudu nulis ku basa Sunda, aya aturan sejen anu umum nyaeta tetep ngajaga sopan santun, kapan urang Sunda mah kawentar jalma anu boga etika. Kulantaran anggotana geus kaitung loba nya moderatorna ge aya 7 an, tugas moderator salian ti sangkan ulah aya pacogregan nya keur ngaping sangkan anggotana bisi aya nu nyiliwuri rek rek ngaruksak ieu milis. Anggota anu kakara asup kapaksa dimoderatoran heula, tulisanana anu asup kudu disatujuan heula ku moderator (approved), lamun geus kaciri tulisanana lain rek ngabalukarkeun pacogregan nya satuluyna mah sok dibebaskeun teu dimoderatoran deui.
Mangfaatna salian ti anu ditulis diluhur nyaeta leuwih ngaraketkeun silaturahmi papada urang Sunda, unggal taun aya acara rutin papanggih antar anggota nyaeta dina acara Halal Bi Halal Kusnet, taun 2004 di Cimalati Sukabumi, taun 2005 di Cipanas Puncak, atuh lamun ayah al anu perlu dibadamikeun sok aya Kongres (ngawangkong teu beres beres) madungdengkeun hal hal anu perlu digarap di “darat” .
Ku kahayang anggota milis dina taun 2003 nyieun hiji website alamatna di www.urang-sunda.or.id , ieu website teh gunana keur nyimpen tulisan tulisan anu kawilang alus tur keur ngawadahan hasil karya ti anggotana, anu geus diwadahan saperti digitalisasi Pusaka Sunda (majalah Sunda anu terbit ti taun 1922-1927), komputerisasi aksara Sunda (aksara Ngalagena) jste.


Sakali deui ieu media anu disebut internet, kacida perluna dimangfaatkeun keur da’wah dina basa Sunda, sahenteuna urang Sunda kaciri ngilu icikibung dina kamajuan teknologi internet. Basa Sunda kudu tetep dipake ku urang Sunda, naha rek kusaha deui dimumulena lamun lain ku urang Sunda sorangan.
Peupeujeuh ka barudak ngora basa Sunda ulah dianggap hese, kapan basa Sunda teh basa indung, basa anu pangheulana kadenge ku urang ti mimiti brol dijurukeun nepi ka urang kolot.
Basa Sunda bisa dipake keur naon bae, keur da’wah, keur teknologi, keur ekonomi jeung keur nu sejena, tinggal urang kudu mateakeun kalawan daria.
Prak.

Wassalamualaikum Wr Wb

Bandung Margawangi 13 Desember 2005

(Ieu tulisan ditepikeun dina acara : Lokakarya Da'wah Islam Napak kana Budaya Sunda nu diayakeun ku KB-PII Jawa Barat antara tanggal 17-19 Januari 2006, dimuat dina buku Ngamumule Budaya Sunda, Nanjeurkeun Komara Agama/ Perhimpunan KB-PII Jawa Barat / November 2006)Daftar Pustaka :

1. Syaikh Abdurrahman A Khaliq, Methode dan Startegi Da’wah Islam, Pustaka Al Kautsar 1996
2. Prof Dr Suwarsih Warnaen, Pandangan Hidup Orang Sunda Seperti Tercermin Dalam Tardisi Lisan dan Satra Sunda, P dan K Bandung 1987
3. Saini KM, Pelik-pelik Kebudayaan Sunda dalam Jurnal Keb Dangiang No.1 Th 1, 1999.
4. Choiruddin Hadhiri SP, Klasifikasi Kandungan Al-Qur’an, Gema Insani Press,1994.
5. KH Qomaruddin Shaleh dkk, Al Amin Al-Qur’an Terjamah Sunda, Diponegoro Bandung,2003
6. Jack Febrian, Menggunakan Internet, Informatika Bandung,2003
7. Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer, Buku Obor,2005
8. Ward Hanson, Pemasaran Internet, Salemba Empat,2000
9. Asep Syamsul M Romli, Broadcast Journalism,Nuansa, 2004
10. Jack Febrian dkk, Kamus Komputer dan Istilah IT, Informatika Bandung,2002
11. Data lainna di kunjal tina Internet.

HASIL WAWANCARA 5

Mamat B Sasmita dan Kecintaan pada Bahasa Ibu

Pada saat buku berbahan kertas mulai digantikan "buku digital", Mamat B Sasmita (54) justru membuka perpustakaan. Upaya itu semakin tak populer mengingat buku-buku koleksinya banyak yang berupa buku-buku kuno, berbahasa Sunda pula.

Ia terpanggil untuk membagikan pengetahuan tentang kesundaan karena ada kecenderungan penurunan penggunaan bahasa Sunda oleh kalangan generasi muda kota-kota besar di Jawa Barat. Pada Februari 2004, lelaki kelahiran Tasikmalaya 15 Mei 1951 itu membuka rumah baca di kediamannya di Jalan Margawangi VII Nomor 5, Bandung, Jawa Barat.

Di halaman rumahnya terpampang sebuah papan bertuliskan "Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana" (Rumah Baca Buku Sunda dan Sebagainya), seakan menyambut siapa pun yang datang. Sasmita berkisah, sesuai dengan konsep rumah baca, awalnya pengunjung hanya boleh membaca di tempat. Rupanya, metode itu kurang disukai peminjam. Akhirnya, ia pun mengizinkan buku-bukunya dibawa pulang.

Saat ini terdapat sekitar 1.000 buku yang menghuni rak-rak di dinding rumahnya. Sasmita mengatakan, lebih kurang 500 buku ditulis dalam bahasa Sunda, sedangkan buku-buku lainnya berbahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman.

Dari 500-an buku berbahasa non-Sunda itu, sekitar 200-an buku bercerita tentang Sunda. Ia mencontohkan buku berjudul Priangan de Preanger Regentscappen order het Nederlandsch Bestuur tot 1811 yang berbahasa Belanda. Buku terbitan tahun 1911 itu bercerita tentang perjalanan seorang Belanda di Tanah Priangan pada abad ke-18. Oleh karena keragaman bahasa dan tema itulah, kata jeung sajabana ditambahkan di belakang nama Rumah Baca Buku Sunda.

Dalam bahasa Sunda, kata itu berarti "dan sebagainya". Selain buku-buku sejarah dan cerita (fiksi), Sasmita juga mengoleksi kamus-kamus kuno yang berisi terjemahan bahasa Sunda ke berbagai bahasa. Salah satu kamus yang dimilikinya adalah kamus Sunda-Inggris yang terbit tahun 1912.

Mengumpulkan buku

Buku-buku kuno dan langka itu tidak turun dari langit. Sejak masih di bangku sekolah menengah, Sasmita mulai senang berburu buku. Khusus buku kuno dan langka, obyek pencarian adalah pasar-pasar buku loak. Kalau carinya di toko-toko buku baru ya sulit ketemu", ujar suami Siti Syalsiah (48) ini.

Tempat berburu buku yang paling sering ia datangi adalah Pasar Palasari, Bandung. Di pasar buku itu Sasmita punya kontak khusus yang akan menghubunginya jika ada buku-buku kuno. Namun, ayah dari Rachmah Firstriani (8) itu tidak berburu buku di Bandung saja. "Ketika ke Jakarta tempo hari, saya cari buku di Taman Ismail Marzuki dan Pasar Senen"

Kecintaannya pada cerita-cerita Sunda sudah terpupuk sejak kecil. Pada masa itu, pesawat radio dan televisi masih sangat jarang. Jika sore tiba, ayahnya yang bernama Sasmita, bisa leluasa membacakan cerita bungsu dari lima bersaudara itu. Sasmita masih ingat judul buku yang sering dibaca ayahnya, yakni Wawatjan Poernama Alam. Ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika tahun 1990 ia menemukan buku itu di Pasar Palasari, Bandung. Sebagai pencinta buku bertema humaniora, profesi Sasmita justru tidak terkait dengan hal itu.

Sekarang ia tengah menikmati masa persiapan pensiun setelah bekerja puluhan tahun di PT Telkom. Spesialisasi yang ia kerjakan adalah transmisi satelit. Pekerjaan itu sempat membuatnya berkeliling Nusantara. Sebelum kembali menetap di Bandung tahun 2003, Sasmita sempat tinggal kota-kota lain, seperti Jambi, Papua, Denpasar, Ende, (Nusa Tenggara Timur), dan Surabaya. Bahkan, karena profesi, ia juga sempat tinggal dan belajar di California, Amerika Serikat, pada tahun 1990.

Meski telah tinggal di berbagai kota dan bertemu dengan berbagai manusia yang berlainan adat dan budaya, kecintaan Sasmita pada bahasa Sunda tidak pernah luntur. "Sunda itu kan bahasa ibu saya" kata Sasmita tertawa ketika ditanya alasannya. Bahasa ibu, menurut dia, lebih meresap jika digunakan untuk mengajarkan suatu hal.

Hingga bulan Mei 2005, pengunjung rumah bacanya mencapai 114 orang. "Kebanyakan teman-teman dan mahasiswa yang cari referensi" ujar Sasmita yang memprakarsai lomba pidato bahasa Sunda di kampungnya itu. Bahkan, para tetangga Sasmita pun tak ketinggalan. "Apalagi kalau anaknya kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah pelajaran Bahasa Sunda" kata Sasmita sembari tersenyum.(D06/D11)

Kompas Senin, 11 Juli 2005

HASIL WAWANCARA 4

Mamat B. Sasmita,
Membuka Rumah Baca Untuk Masa Pensiun

Berbeda dengan umumnya para calon pensiunan yang mencari kegiatan lain yang berciri bisnis, menjelang pensiun dua tahun lagi, Mamat B. Sasmita, karyawan Telkom pusat kelahiran Tasikmalaya tahun 1951 ini, membuka Rumah Baca. Bermula dari kesukaannya sejak kecil terhadap buku membuatnya rajin mengoleksi berbagai buku berbahasa Sunda, Indonesia dan Inggris. Salah satu alasan ia mengumpulkan buku-buku berbahasa Sunda adalah karena ketika waktu ia kecil dulu, satu-satunya hiburan adalah dongeng atau cerita yang disampaikan oleh kedua orangtuanya dalam bahasa Sunda. Waktu berusia tiga tahun dibawa ayahnya hijrah ke Bandung. Sepulang kantor, sang ayah yang bekerja di Dinas P & K Bandung, sering mendongeng yang ia hapal atau membacakan cerita dari buku-buku berbahasa Sunda seperti Wawacan Purnama Alam -buku klasik bahasa Sunda- yang membacanya sambil dinyanyikan. Sedangkan ibunya, sering bercerita setelah magrib menjelang isya.

Umumnya cerita nabi yang beberapa dibaca dari buku berhuruf Arab tapi dalam bahasa Sunda.Tugasnya di Telkom membuat ia sering berpindah-pindah. Ketika bertugas di Mataram, kecintaannya pada buku selain terus ia pupuk, ia juga bagi kepada lingkungannya tinggal. Ia titipkan buku-buku koleksinya pada tetangganya untuk dibaca siapa saja terutama anak-anak. Setelah kembali ke Bandung, kegemarannya terhadap buku juga ia bagi ke masyarakat di pedesaan Jawa Barat melalui salah satu program Yayasan Perceka, yayasan yang ia dirikan bersama rekannya di milis KUSnet (Komunitas Urang Sunda di Internet, milis urangsunda@yahoogroups.com). Program itu bernama Pabukon Simpay Katresna (Perpustakaan Tali Asih) yang baru tersebar di 15 tempat bekerja sama dengan jaringan 1001buku. Caranya seperti yang ia lakukan dulu di Mataram, menitipkan buku-buku di sebuah rumah untuk dibaca anak-anak di sekitarnya.

Rumah Baca

Karena koleksi buku-buku di rumah lumayan banyak, Ua Sasmita -demikian ia biasa dipanggil- merasa sayang kalau koleksinya itu hanya dibaca oleh keluarganya saja. Pada bulan Pebruari 2004 ia memasang papan nama "Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana" di depan rumahnya. Kata jeung sajabana artinya 'dan sebagainya'. Ia pilih nama itu mengingat koleksi bukunya tidak hanya dalam bahasa Sunda tetapi banyak juga yang dalam bahasa Indonesia -yang membahas mengenai kebudayaan Sunda maupun tidak, sedikit Inggris dan buku antik berbahasa Belanda yang ia dapatkan di Pasar Suci Bandung. Buku berbahasa Belanda terutama yang berhubungan dengan Jawa Barat masa lalu termasuk tanaman dan lingkungan. Koleksi bukunya terdiri dari kumpulan cerita pendek, novel, puisi, wawacan, biografi, cerita pantun, bacaan anak-anak, dan buku non-fiksi.

Ada tetangganya yang memberi komentar kenapa menggunakan dua bahasa: Rumah Baca Buku Sunda bahasa Indonesia, Jeung Sajabana bahasa Sunda. Ua Sas menjawab dengan nada bercanda, Jeung Sajabana itu adalah nama rumah baca itu! Baginya, konsep Rumah Baca agak berbeda dengan Taman Bacaan. Rumah Baca ia maksudkan untuk membaca bersama-sama di tempat itu, gratis tapi tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Tapi bila memang perlu sekali Ua Sasmita bersedia meminjamkan tapi tentunya tidak kepada sembarang orang. Sedangkan Taman Bacaan -istilah yang sudah lebih dulu ada, menurutnya, buku-bukunya memang dipinjamkan dengan cara sewa, jadi Taman Bacaan sebenarnya adalah tempat menyewa buku, tidak benar-benar atau jarang sekali jadi tempat untuk membaca dan gratis.

Umur rumah baca ini telah satu tahun. Bertempat di ruang tamu rumah tinggalnya yang dirubah jadi perpustakaan dengan beberapa rak buku di tepi dinding di komplek perumahan Margawangi, hanya terpaut seratus meteran dari rumah Kang Ibing 'Si Kabayan' Kusmayatna. Umumnya yang datang sengaja ingin mencari buku-buku Sunda termasuk murid-murid sekolah yang mencari sajak dalam bahasa Sunda (sepertinya ditugaskan gurunya di sekolah). Kadang-kadang pengunjung jenis ini sampai luber ke teras rumah. Pengunjung yang berusia di atas 50 tahunan yang datang umumnya untuk mencari buku berbahasa Sunda klasik atau yang pernah mereka baca ketika duduk di SD dulu. Ya, untuk keperluan nostalgia pada masa awal pendidikan mereka di sekolah dasar dulu. Menurut Ua Sasmita yang memiliki satu putri kelas 2 SD ini, pengunjung senior itu bila dilihat dari buku bacaan bahasa Sunda yang dulu mereka baca di SD, dapat digolongkan dengan angkatan Rusdi jeung Misnem (Rusdi dan Misnem), angkatan Gandasari dan angkatan Taman Pamekar. Ketiga buku pelajaran bahasa Sunda itu dalam tiga kurun waktu yang berbeda, beredar luas di sekolah dasar di Jawa Barat (termasuk Banten). Rusdi jeung Misnem adalah buku bacaan yang boleh dibilang paling awal di SD dahulu. Pernah ada seseorang yang telah lanjut usia berkeliling dengan sepeda di komplek perumahan Margawangi sambil melirik-lirik papan nama Rumah Baca. Mamat B. Sasmita menyapanya. Ternyata sang Bapak Tua itu ingin melihat buku dan tentu saja langsung dipersilahkan masuk. Yang pertama ia tanyakan ternyata buku Rusdi jeung Misnem yang langsung Ua Sas cari di rak dan diserahkan fotokopinya -yang asli sudah tidak ada. Si Bapa Tua langsung membacanya dengan antusias, beberapa bagian masih ia ingat dan hapal!

Koleksi terbanyak Rumah Baca ini adalah buku-buku berbahasa Sunda yang Ua Sasmita koleksi sejak lama untuk mengobati kerinduannya ke kampung halaman ketika bertugas di berbagai tempat di Nusantara. Salah satu alasannya adalah bahwa buku-buku Sunda klasik sudah mulai sulit mencarinya. Ia menilai toko buku yang menjual buku bahasa Sunda seperti kurang serius. Di toko buku besar seperti Gramedia, buku-buku bahasa Sunda juga dijual, hanya mencarinya harus teliti karena bila tidak hapal tempatnya kadang-kadang tidak dtemukan.

Buku berbahasa Sunda yang sering dipinjam diantaranya adalah tiga buku klasik di atas, sedang buku cerita/novel adalah Carmad, Sri Panggung, Rusiah nu Goreng Patut (Rahasia yang Bertampak Jelek, cerita Garnadi Bandar Kodok yang pernah sangat terkenal di masyarakat Sunda, malah sempat dibuat lagunya). Ada juga yang meminjam buku kumpulan sajak, bacaan anak-anak seperti Nyaba Ka Leuweung Sancang (Mengembara ke Hutan Sancang), Guha Karang Legok Pari (Goa Karang Legok Pari) dan beberapa yang lain. Buku berbahasa Indonesia yang laku dibaca pengunjung adalah novel, biografi, sejarah serta filsafat. Sementara novel Salman Rushdie jarang yang menjamah, mungkin karena tebal dan sempat menghebohkan dunia.

Buku Antik

Selain buku-buku terbitan ulang yang relatif baru, Rumah Baca ini juga mengoleksi buku antik. Koleksi buku tertua yang dimiliki Rumah Baca ini adalah Dictionary of Sundanese Language of Java karya Jonathan Rigg yang terbit tahun 1862 atau…143 tahun lalu! Di sampulnya tertera penerbitan kamus ini didukung oleh Batavia Society of Science, mungkin semacam himpunan ilmuwan Jakarta waktu itu. Selain itu tiga jilid buku -seluruhnya empat jilid dalam bahasa Belanda tentang catatan perjalanan orang Belanda karya De Hans. Koleksi lain yang tergolong antik adalah Kamus Belanda-Sunda karya Colsma dan satu buku karya Pleyte, orang Belanda yang meneliti sejarah Sunda.

Cita-cita Ua Sasmita membuka Rumah Baca menjelang pensiun ini tidaklah muluk-muluk, selain untuk mengisi waktu luang nanti di kala pensiun, ia juga ingin sekedar mengajak tetangga atau lingkungannya membaca buku-buku yang ada dan berharap sedikit banyak ada manfaatnya.

Alamat Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana
Komp. Perumahan Margawangi, Jl. Margawangi VII no 5 Bandung
Telp. 022 7511914, e-mail: matsasmita@yahoo.com
(MJ)

MAJALAH MATABACA Volume 3 No.9 Mei 2005.

HASIL WAWANCARA 3

Tempat Berbagi Kesenangan Membaca
Rumah Baca

Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana atau Rumah Baca Buku Sunda dan sebagainya. Tulisan itulah yang akan menyambut kita jika bertandang ke sebuah rumah di Jalan Margawangi VII Nomor 5, Kelurahan Margasenang, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung.

Sebagaimana namanya, rumah yang terletak di tengah Perumahan Margawangi tersebut adalah sebuah perpustakaan yang berfungsi juga sebagai rumah baca. Rumah baca yang didirikan Februari 2004 tersebut memiliki koleksi buku berbahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Belanda, dan Jerman sebanyak 4.000 buah. Separuh dari buku itu berbahasa Sunda.

Memang sepintas rumah tersebut tidak terlihat seperti perpustakaan karena bangunan itu merupakan rumah seorang pensiunan pegawai PT Telkom, Mamat B Sasmita. Namun jika kita memasukinya, akan tampak sedikitnya tiga lemari berisi deretan buku disusun berdiri.

Menurut Uwa Sas, begitu orang-orang memanggil Mamat B Sasmita, buku- buku tersebut merupakan hasil perburuannya ke toko-toko buku sejak ia masih duduk di bangku sekolah menengah.

Siapa pun bisa datang ke rumah baca yang dikelolanya. Ia juga tidak mengikat tamu di rumah bacanya dalam keanggotaan tertentu. "Siapa saja boleh datang dan baca buku kapan saja. Kadang ada juga yang sedang lari pagi lewat di depan rumah saya lalu baca papan nama rumah baca, tiba-tiba mampir, tanya-tanya terus baca beberapa buku. Setelah itu, ya pergi lagi," kata Uwa Sas.

Tamu yang datang ke rumah baca milik Uwa Sas beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dia mengatakan,"kalau anak-anak banyak mencari buku peribahasa Sunda untuk pelajaran di sekolah, sementara yang kuliah untuk bahan skripsi. Beda lagi dengan orang tua, misalnya ibu-ibu, biasanya mereka suka meminjam buku tentang upacara adat Sunda. Mungkin saja mereka ingin tahu tata cara pernikahan memakai adat Sunda."

Selain itu, orang tua kebanyakan cenderung mencari buku-buku cerita yang dulu pernah dibacakan oleh ayah ibunya saat masih kecil. Uwa Sas bercerita,"dulu sempat ada ibu-ibu yang mencari satu buku ke sini karena disuruh neneknya yang sedang sakit. Neneknya itu ingin dibacakan buku tersebut karena ternyata dulu ia sering membaca buku itu."

Berbagi

Uwa Sas bercerita, ia sudah sangat cinta dengan buku, terutama buku kuno dan langka yang berbahasa Sunda. Koleksi bukunya kian hari terus bertambah. Sampai pada satu saat ia merasa sayang jika koleksi bukunya itu hanya dinikmati dirinya dan keluarganya saja. Akhirnya, ia mulai memfungsikan sebagian ruangan di rumahnya sebagai rumah baca.

Sesuai dengan konsep rumah baca, awalnya pengunjung hanya boleh membaca di tempat. Rupanya, metode itu kurang disukai peminjam. Akhirnya, ia pun mengizinkan buku-bukunya dipinjam.

Namun, Uwa Sas mengaku sangat selektif memberi izin meminjam buku kepada tamunya. Saat ditanya bagaimana ia menilai orang yang bisa diberi kepercayaan meminjam bukunya, Uwa Sas hanya menjawab, "setidaknya meninggalkan alamat dan nomor telepon. Kalau menilai orangnya, seringnya sih saya cuma pakai perasaan saja."

Tiga bulan setelah memasuki masa pensiun pada bulan Juni 2005, ia akhirnya membuka kios buku di Pasar Cihaurgeulis. "Langkah membuka kios ini tidak murni bisnis. Selain untuk menambah pemasukan belanja buku, sebenarnya saya membuka kios agar punya akses yang mudah kepada komunitas tukang buku," ungkap pria kelahiran Tasikmalaya 15 Mei 1951.

Untuk mempromosikan rumah bacanya, selama ini Uwa Sas hanya mengandalkan internet, cerita dari mulut ke mulut, dan kartu nama. Melalui milis Komunitas Urang Sunda di Internet (KUSnet), ia mulai memperkenalkan rumah bacanya kepada khalayak yang hilir mudik di dunia maya. Bertukar kartu nama setiap kali bertemu dengan kenalan baru pun menjadi salah satu cara.

Uwa Sas mengajak para tokoh Sunda menjadikan rumahnya masing-masing menjadi rumah baca. "Risikonya, rumah kita jadi ramai." (d11)

Kompas Senin, 27 Maret 2006

HASIL WAWANCARA 2

Basa Sunda (Jangan) Termarginalkan

Tina (29), mengaku kesulitan setiap anaknya, Resya, yang duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar di Bandung meminta pertolongannya untuk mengerjakan PR (pekerjaan rumah) mata pelajaran Bahasa Sunda. "Anak saya tidak bisa bicara bahasa Sunda karena sedari kecil tidak dibiasakan," ujarnya.

Meski Tina sendiri pituin urang Bandung asli yang bahasa ibunya adalah bahasa Sunda, tetapi lingkungan masyarakatnya jarang menggunakan bahasa Sunda. Selain itu, bagi keluarga muda seperti Tina, ada sebuah prestise tersendiri jika menggunakan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampaknya sudah menjadi tren di lingkungan keluarga muda yang tumbuh di tanah Sunda sendiri.

Menurut salah seorang pemerhati bahasa Sunda, Gugun Gunardi, fenomena ini terjadi karena kalangan generasi muda saat ini menganggap basa Sunda itu kurang elite. "Karena mungkin pengajaran basa Sunda di rumah baik di sekolah kurang," ujarnya.

Selain itu, generasi muda saat ini banyak yang menganggap bahwa bahasa Sunda hanya digunakan oleh kalangan grass root (masyarakat kelas bawah-Red.). Gugun menilai anggapan seperti itu adalah salah, akan tetapi itulah yang terjadi karena gerusan zaman.

Berbeda dengan Gugun, fenomena ini tidak terlalu ditakutkan oleh salah seorang pengasuh perpustakaan basa Sunda, Mamat Sasmita. Dibandingkan dengan bahasa daerah lain, menurut dia, bahasa Sunda masih terhitung banyak digunakan oleh masyarakatnya. Prediksi orang tua dahulu akan punahnya bahasa Sunda pada tahun 2000-an tidak terbukti hingga saat ini.

Yang paling penting, lanjut Mamat, bagaimana cara kita menyebarkan dan menggunakan bahasa Sunda secara arif kepada masyarakat. Di perpustakaan yang ia kelola sejak tahun 2004 di rumahnya itu, Mamat banyak dikunjungi oleh kalangan akademisi. Ia tidak memungkiri, yang berminat untuk mempelajari kaidah bahasa Sunda memang masih didominasi oleh para akademisi itu, di antaranya beberapa mahasiswa S-3 yang sedang menyelesaikan disertasinya.

Gugun menegaskan budaya daerah bisa berfungsi sebagai benteng dari pengaruh budaya luar yang tidak atau kurang cocok. “Untuk itu, harus kembali ke budaya daerah yang dasarnya adalah dengan penguasaan bahasa daerah,”katanya.

Kiprah nyata Gugun antara lain dilakukan dengan ikut dalam tim editor Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata. Alasannya, kamus adalah salah satu indikator lestarinya sebuah bahasa. Sedangkan Mamat, memang belum sampai pada penyusunan kamus. Melainkan, berburu kamus dan buku-buku Sunda untuk melengkapi koleksi perpustakaannya.

Berburu kamus Rigg

Siapa yang tidak tahu kamus Sunda-Inggris pertama karya Jonathan Rigg yang diterbitkan pada tahun 1862? Dalam sejarah perburuannya, Mamat beruntung karena mendapat cetakan asli kamus karya monumental Rigg itu.

Kini, di Rumah Baca Buku Sunda jeung Sajabana yang dikelolanya di rumahnya di Jln. Margawangi VII No. 5 Margacinta, Bandung, kamus setebal 537 halaman itu menjadi daya tarik tertentu. Warna kertasnya sudah kian menguning termakan usia. Meski begitu, tak sehelai pun kertasnya hilang, alias masih lengkap. Jumlah kata yang tercantum dalam kamus yang disusun selama Rigg tinggal di Jasinga, Bogor itu, ada 9.308 kata.

Dalam kata pendahuluannya, Rigg yang pada waktu itu menjadi anggota Batavian Society of Arts and Sciences, menuliskan padanan kata dalam bahasa Sunda untuk bilangan. Contohnya, 175 dibaca saratus tujuh puluh lima atau lebak satak. Lebak samas adalah padanan untuk 375. Kata bilangan lainnya yang sekarang cukup jarang digunakan adalah salaksa yang berarti 10.000, saketi untuk 100.000 dan saratus laksa atau sayuta untuk pelafalan 1.000.000.

Yang menarik, Rigg berhasil menampilkan 150 kata khusus dari kata pare (padi- Red.). Kata-kata khusus itu dibedakan melalui tanda-tanda fisik dan tahap pertumbuhannya, baik padi sawah maupun padi huma. Contohnya, angsana baheula, angsana leutik, banteng, benteng, beureum gede, beureum huis, beureum loyor, beureum seksek, dan lain-lain.

Pertengahan tahun 2003, Mamat yang gemar mengoleksi buku-buku berbahasa Sunda itu, mendapat kamus babon itu di salah satu kios buku bekas di Pasar Suci, Bandung. Ketika sang pemilik toko menawarkan kamus yang menjadi acuan tetap penelusuran sejarah bahasa Sunda itu, Mamat berlaku biasa saja.

“Setelah ditawar-tawar, saya beli kamus itu seharga Rp 125.000,00,” ujarnya mengenang. Bagi dia, hal itu adalah rezeki yang amat luar biasa. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun memburu kamus karya Rigg, Mamat pernah ditawari dari sebuah situs penjualan buku online dari Belanda. “Waktu itu harganya yang ditawarkan 500 euro atau sekira Rp 4 juta-an,” katanya. Kini, kamus asli karya Rigg itu bisa dipinjam kalangan umum di Rumah Baca Buku Sunda jeung Sajabana yang dikelola Mamat di rumahnya.

Berbeda dengan perpustakaan atau rumah baca pada umumnya, Mamat tidak mengenakan tarif pinjam buku. Begitu pula, waktu peminjaman, tidak diatur. Ia mengaku, semuanya diatur berdasarkan feeling. Meski begitu, ia tetap mengharuskan para peminjam untuk menyerahkan nama, alamat, dan nomor telefon yang jelas. (Lina Nursanty/”PR”)***

Pikiran Rakyat Kamis, 18 Januari 2007 ( http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/18/lapsus01.htm )

HASIL WAWANCARA 1

Mamat Sasmita
”Sunda, Buku, jeung Sajabana”

BERBEKAL buku koleksinya, Mamat Sasmita membuka ruang baca bernama "Rumah Baca Buku Sunda Jeung Sajabana" di rumahnya sendiri di Jln. Margawangi VII No. 5, Bandung. Koleksi bukunya sekira seribu buah. Lima ratus di antaranya berbahasa Sunda. Sisanya berbahasa non-Sunda, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda.

Ada sekira dua ratus buku berbahasa non-Sunda yang isinya mengenai Sunda. Lainnya terdiri dari berbagai tema. Pada penanda di rak terlihat jenis buku-buku itu, seperti novel, carita pantun, sajak Sunda, wawatjan, bacaeun barudak, musik Sunda, carpon, inohong Sunda, dan sejarah Sunda. Keragaman bahasa dan tema inilah yang membuat Mamat mencantumkan frase "jeung sajabana" (dan lain sebagainya) pada nama rumah bacanya.

Semasa masa aktifnya sebagai karyawan PT Telkom, Mamat kerap berpindah-pindah antara lain ke Jambi, Papua, Denpasar, Ende, (Nusa Tenggara Timur), Surabaya, dan California, Amerika Serikat. Toh, itu tidak menyurutkan kegemarannya membaca dan berburu buku berbahasa Sunda dan mengenai Sunda. Mamat menggambarkan daerah perburuannya dengan singkat: di mana ada buku-buku terhampar, di situ ia mencari. Koleksinya pun makin bertumpuk sehingga pada suatu saat terbersit keinginan untuk membagikan pengetahuan kesundaan pada orang lain. Rumah baca pun dibuka.

Mamat juga aktif di Komunitas Urang Sunda di Internet (KUSnet) dengan milis urangsunda@yahoogroups.com dan duduk sebagai pembina di Yayasan Perceka. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan partisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya nasional khususnya Sunda. Sejumlah perpustakaan telah dibangun di duapuluh lokasi, antara lain di daerah Cianjur, Purwakarta, Subang, Tasikmalaya, dan Sukabumi

Setelah menjadi editor Sajak Banyol Jeung Sajabana (2002) dan Sura Seuri Siga Sero (2004), pria kelahiran Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, 15 Mei 1951 ini ingin menyusun sebuah toponimi mengenai asal-usul nama daerah-daerah di Jawa Barat. Pekerjaan yang diakuinya berat, sudah mulai dilakukannya dengan pergi ke sana-sini dengan menyandang ransel. Projek itu dilakukannya di sela-sela waktunya menunggui kios buku Kaseundeuhan di pasar buku Cihaurgeulis Jln. Surapati, Bandung.

KAMPUS datang menemui Mamat Sasmita ke rumahnya untuk berbicara mengenai kesundaan sembari melihat koleksi bukunya yang mengagumkan. Pembicaraan yang menarik terjadi disertai hujan deras di luar. Tentunya kue-kue buatan istri tercinta, Siti Syalsiah, tak lupa tersaji. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat organisasi mahasiswa yang peduli pada budaya Sunda?

Bagus. Bagus pisan. Tapi kalau saya lihat mereka lebih resep pada kesenian, entah itu tari atau apa gitu.

Itu belum cukup?

Belum. Maksudnya begini. Saya mau berangkat dari buku Sunda dulu. Buku itu hasil karya orang Sunda atau bukan orang Sunda untuk orang Sunda dan itu dianggap sebagai salah satu kekayaan batin orang Sunda. Buku itu akan ada manfaatnya lamun dibaca, tahu persis apa isinya. Kumaha kalau ada kesempatan, didiskusikan dan bukan hanya sekadar dibaca. Itu pasti akan menambah kaya batin kita, memberikan wawasan-wawasan baru, termasuk juga pengembangan bahasa bagi yang membacanya. Oleh lingkung seni di kampus-kampus itu agak jarang dilakukan.

Menurut Anda kenapa?

Kesenian itu kan biasanya ramai. Ada musik. Ramainya itu yang mungkin lebih menarik. Baca buku kan tenang. Sementara diskusi mesti mikir. Tapi, harus dicoba. Saya tidak tahu pasti apakah kegiatan lingkung seni itu hanya seni saja atau ada lainnya. Seharusnya tidak sebatas itu. Aangkah baiknya memperbanyak literatur berbahasa Sunda, entah mengenai musik, sastra, atau makanan sehingga menambah wawasan mengenai Sunda. Saya sendiri ingin bikin pameran buku Sunda di kampus, mulai dari buku tua yang berbahasa Sunda atau mengenai Sunda. Tapi, ada kesulitan karena saya tidak punya buku-buku lengkap. Fotokopian ada. Mungkin bisa pinjam dari mereka-mereka yang memiliki buku-buku untuk diperlihatkan. Oh, aya buku kieu.... Itu bisa menimbulkan rasa reueus sebagai orang Sunda.

Siapa sih yang disebut orang Sunda?

Seseorang disebut orang Sunda apabila mengaku sebagai orang Sunda dan diakui sebagai orang Sunda oleh orang lain. Kalau mau disebut tidak hanya lahir di Sunda tapi juga bisa Bahasa Sunda, tahu adat dan folklore Sunda, itu akan panjang sekali. Namun, apakah yang panjang itu akan memenuhi? Belum tentu juga. Harus dibedakan juga orang seperti Nikihiro (Moriyama Nikihiro, indonesianis berkebangsaan Jepang yang mendalami kebudayaan Sunda-red). Dia tahu bahasa, adat, folklore, dan segala macam tentang Sunda. Tapi, dia orang Sunda atau bukan? Bukan. Karena dia tahunya secara akademis, bukan intuisi.

Ada tantangan tertentu yang dihadapi bahasa Sunda?

Ada satu tantangan. Bahasa Sunda itu kayanya berkutatnya pada tataran sastra atau seni. Harusnya bahasa Sunda itu bisa dipakai dalam berbagai segi kehidupan seperti dalam ilmu pengetahuan --misalnya dalam membicarakan masalah ekonomi, teknologi-- sehingga memang ada keperluannya. Ada juga saran agar Bahasa Sunda menjadi bahasa pengantar seperti di pengadilan, sidang-sidang DPRD, rapat-rapat resmi sehingga ada kepentingannya bagi bahasa itu sendiri.

Bagaimana soal sumbangan Bahasa Sunda untuk bahasa Indonesia?

Kontribusinya sudah banyak. Pas bulan puasa lalu. Istilah ngabuburit sudah mulai dipakai secara luas, termasuk di media. Dan sebenarnya bukan sekadar kata-kata tapi juga nilai-nilai falsafah. Banyak peribahasa Sunda yang masuk ke perbendaharaan bahasa Indonesia. Di sisi lain, bahasa Sunda juga dipengaruhi bahasa Jawa dan Melayu.

Anda sependapat dengan pernyataan generasi muda masa kini yang mulai melupakan budaya dan bahasa Sunda?

Saya rasa bukan dilupakan. Mungkin tidak terlalu dikenal. Yang bisa memperkenalkan dengan cepat itu artis. Kalau diomongin oleh mereka kan, seolah-olah jadi tren buat generasi muda walau kebanyakan masih dalam guyonan, humor atau yang bloon-bloon. Kuncinya dari keluarga dulu. Misalnya istilah "punten". Seperti apa sih mengucapkan punten? Cara jalannya seperti apa? Kalau dideskripsikan dengan kata-kata, agak susah. Tapi, kalau dipakai sehari-hari, pemahaman itu akan muncul denagn sendirinya. Yang seperti itu kalau tidak dari keluarga darimana? Kita tidak bisa belajar sendiri. Ada yang mengatakan bahasa Sunda itu bahasa rasa. Mungkin setiap bahasa daerah buat pemakainya adalah bahasa rasa karena ketika ia lahir bahasa itulah yang ia kenal. Misalnya saya ditegur oleh ibu dengan bahasa Indonesia. Saya tidak merasa kena, tapi kalau dengan Bahasa Sunda terasa sekali. Seterusnya diperbanyaklah literatur Sunda dan dibaca. Selain lisan, juga tulisan karena katanya kalo kita mau maju segala macam harus ditulis. Punya utang pun harus ditulis supaya kita jangan lupa. Oya, kalau tidak salah, di Cianjur hari Rabu jadi hari berbahasa Sunda.

Orang asing mungkin mempelajari bahasa Sunda sebagai bahasa eksotis, bagaimana dengan orang Sunda sendiri?

Orang Sunda kalau kehilangan bahasanya pasti akan kehilangan identitas. Nah, kalau bahasa Sunda sebagai sekadar pelajaran itu mungkin disebut eksotis. Namun, bagi orang Sunda seharusnya ada kedalaman. Ada yang ngomong justru sekarang banyak korupsi di Jawa Barat itu karena orang tak bisa bahasa Sunda. mereka yang disebut melakukan korupsi itu biasa wae. Coba kalau disebut basilat, itu pasti akan lebih kena ke hatinya.

Kenapa Anda sangat menaruh perhatian pada Bahasa Sunda?

Ya. Segala unsur budaya Sunda pasti menggunakan bahasa Sunda. Makanya saya konsentrasi pada bagaimana bahasa Sunda itu dipakai. Buat saya itu yang paling pokok. Harus dijaga benar. Kalau itu hilang kumaha atuh? Bahasa kan pikiran bangsa. Kalau bahasanya sudah tidak ada, bangsanya tidak ada atuh. Bahasa Sunda mesti dijaga, dikembangkan, malah kalo bisa mengikuti perkembangan zaman walaupun kita menyadari sebagian kata-kata Bahasa Sunda akan hilang karena tidak dipakai. Sebaliknya dapat muncul istilah-istilah baru yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Kini ada usaha-usaha pengembangan bahasa Sunda. Ada yang bikin istilah-istilah bahasa Sunda untuk teknologi atau IT--misalnya untuk program open sources-- sehingga bahasa Sunda lebih dikenal. Makin disadari bahwa itu perlu. Bukan sekadar pendokumentasian yang setelah jadi lantas disimpan. Kalau dari semua segi dalam kehidupan sehari-hari digiatkan--bukan sekadar seni atau sastra--akan lebih bagus untuk pengembangan bukan hanya bahasa sebetulnya, tapi budaya Sunda.

Nah, bagaimana lantas dengan pertemuan budaya di zaman kontemporer ini?

Menurut saya kita mesti fleksibel dengan pertemuan budaya itu. Bisa jadi ada semacam akulturasi. Mungkin saja ada unsur budaya yang tergerus tetapi juga selalu ada perkembangan. Misalnya dulu pertautan antara Sunda dengan Mataram atau dengan Islam. bagi saya itu hal wajar bagi suatu budaya yang ingin ada kemajuan.

Dari sekian banyak buku Anda ini, mana koleksi favorit Anda?

Kamus Bahasa Sunda-Inggris tahun 1862 karya Jonathan Rigg. Soalnya itu koleksi yang paling tua. (Mamat mengambil kamus tebal dari raknya dan menunjukkannya. Dengan hati-hati, Kampus membuka halaman demi halaman. Impresif!). Ada juga buku yang saya koleksi karena keunikannya. Buku tentang Pemda Jabar. Halaman Sambutan yang seharusnya ditulis gubernur dikosongkan. Gubernur sibuk. Tidak sempat menulis (Mamat kembali meraih sebuah buku dari rak kemudian membukanya pada halaman 21. Pada akhir halaman 21 buku Djawa Barat Membangun susunan K.H. Azhary Soelaiman yang diterbitkan Penerbit Negara pada 1956 itu ada 'tjatatan' yang bisa membuat pembaca tersenyum geli: 'halaman ini sudah kami sediakan bagi Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat, R. Moh. Sanusi Hardjadinata. Dan bila ini tidak terisi, adalah karena sampai pada waktu buku ini siap naik untuk ditjetak sambutan jang dimaksudkan tidak kundjung sampai di tangan kami. Mungkin Sdr. Gubernur sedang sibuk. Sajang!'). Kalau sekarang, ada yang berani kaya gini? Hahaha....***

ricky yudhistira
kampus_pr@yahoo.com
(Hasil wawancara ini dimuat di PR Kampus Kamis 29 Desember 2005) bisa diakses di http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/kampus/2005/291205/lainnya2.htm