31 August 2007

NGAPRAK KA BAJAWA

Ku : MAMAT SASMITA

Anggangna Bajawa ti Éndé kurang leuwih 125 km, ka beulah kulon, patukang tonggong jeung tujuan ka Kelimutu atawa ka Maumere.
Antara Bajawa jeung Ende geus béda kabupatén, Bajawa mah geus asup kabupatén Ngada, ari Éndé asupna kabupatén Éndé. Jalan ka Bajawa leuwih alus batan ka jalan ka Mauméré. Harita ge miang ka Bajawa téh tabuh dalapan peuting, ba’da Isya. Miang ti kantor kana mobil disupiran ku Pa Udrus, karyawan anu geus senior, asli urang Éndé. Bajawa kotana tiris da ayana di tengah tengah pulo Flores, kira kira 1100 meter luhureun beungeut laut, dilingkung ku gunung, lain deui jeung kota Ende anu di basisir.
Indit téh malem Jumaah, da isukna isuk-isuk kudu geus aya di Bajawa, aya kagiatan mun teu salah mah rék audiénsi jeung bupati rék matotoskeun hal pangwangunan stasiun GMD (Gelombang Mikro Digital). Pamajikan ge ngilu, biasa sakalian aya pertemuan jeung Darma Wanita di Bajawa. Jaman harita mah “istri” kalan kalan leuwih “kawasa” batan salaki, kagiatanna ogé sok leuwih euyeub. Di Bajawa rencana téh nepi ka poe Minggu, da karyawan ti Éndé rék piknik ka Bajawa, piknik taunan, ti Saptu nepi ka Minggu, acarana rék olah raga bareng jeung karyawan ti Bajawa, paling maén voly, pingpong jeung sépak bola.

Pa Udrus mah nyupiran téh tara gurung gusuh, padu maju, lalaunan. Kacida ati-atina, keur mah ongkoh jalan tipeuting kaduana jalanna ogé lain jalan mulus siga di kota, aya kénéh anu taringgul ku batu, atuh kenca katuhu jungkrang ngalungkawing.
Ti imah bebekelan mawa kadaharan da tangtu di jalan mah moal aya warung nu buka komo kapeutingnakeun, dalah tibeurang oge ngan aya di tempat anu geus tangtu. Teu loba bebekelan téh cukup keur tiluan wé, eta gé lain ngahaja mawa sangu tapi leupeut, jeung pindang endog ditambah we ku keur gayemeun sapanjang jalan. Pa Udrus sorangan mawa termos cikopi, ari kuring onaman da tara ngopi, mawa téh ukur cai hérang wé.
Kaluar ti kota Ende mimiti karasa beuki moékan, mimitina mapay mapay basisir, waas da harita keur caang bulang sanajan teu keur caang bulan tanggal opat belas. Ombak laut kaciri tingborelak katojo ku cahaya bulan.
Di daerah Nangaba aya jambatan gedé, walungan lega, ngan mimindengna mah caina saat, ngoletrak. Ti dinya laju ka Nangakeo tah di daerah ieu mah pikapaureun, sabab di sisi katuhu gawir nangtawing méh sapanjang jalan sedengkeun sisi beulah kenca laut rada gurawés, matak teu ngabibisani ka Pa Udrus lamun nyupiran mobil lalaunan gé.
Nepi ka Nangapanda terus ka daérah Nangaroro, lamun tibeurang didaérah ieu téh alus kacida, sisi laut plung plong, ngan lautna laut anu jero, rada ahéng di daerah ieu mah lantaran disebutna daérah Batu Hijau, batu hejo, disebut kitu téh ti laut bet loba batu koral baruleud méh sagedé-gedé endog hayam, rupa-rupa kelirna, ceuk cenah mah batu ti dieu téh di kirim ka Jepang keur hiasan. Ahéng da di laut bet aya batu modél kitu siga di walungan, apan biasana di laut mah batu karang téa. Ningali pamandangan sisi laut tipeuting keur kuring mah matak pogot, atuda kuring mah hirup di Bandung ti leuleutik arang langka ningali laut. Sora séahna lambak laut awor jeung sora mobil katambah angin ngahiuk, keur kuring mawa kana rasa nu leuwih jero, aya gerentes dina haté nganuhunkeun ka Alloh Swt, réhna geus dibéré kasempetan ningali alam di lembur batur, anu sakitu jauhna ti lembur sorangan. Kalan kalan ngabanding-banding jeung kaayaan lembur sorangan, mungguhing Gusti mah welas asih ka sadaya mahlukna, kuring bet jadi teu wasa lamun kuring kudu nyebutkeun yén lembur sorangan leuwih alus batan lembur batur atawa sabalikna da diditu didieu ge sarua aya leuwihna aya kurangna, sarua dadamelan Gusti Alloh.

Mimiti asup ka daerah Aégela kira kira tabuh sapuluh, jalan heureut, lamun pasarandog jeung mobil séjén ti hareup téh kudu néangan heula jalan nu lega pikeun mipir méré jalan ka mobil nu séjén. Ngan untungna pasarandog jeung mobil séjén teh langka. Pas ngaliwatan hiji tegalan, kacirina mayakpak, gunung ngarunggunuk, tatangkalan anu jangkung jadi siluét, cul cel diditu didieu, kuring ngajak eureun heula ka Pa Udrus. Mobil diparkirkeun anu merenah, jalan kahareup mimiti rada nanjak, angin tiis ngagelebug, pamajikan diguyahkeun bisi hayang ningali kaayaan alam anu simpé, anu éndah, ngahaja kuring ménta mobil dipaéhan heula sakeudeung, hayang ngararasakeun simpéna alam Flores tengah peuting di pasisian, malah bisa disebut di leuweung eurih.
Pikiran bet jadi cus cos, ngawawaas diri lamun téa didieu daérah henteu aman, moal wani kikituan, da lamun seug aya nu nyulik beu moal bisa ngagorowok ménta tulung, malah aya pikiran rada mahiwal lamun téa nu nyulik téh mahluk angkasa luar, beu maol aya nu nganyahoankeun, mangkaning di lembur batur.
Pamajikan muka bebekelan, Pa Udrus gé nyuruput cikopi panas tina termos, kuring nyerebung udud dina panto mobil anu dibuka. Dina kaayaan kitu kuring bet asa jadi betah, asa hayang miceunan sagala pikiran anu sapopoena pinuh ku rupa-rupa pasoalan. Pakepukna hirup lir euweuh waktu keur kontemplasi, ngaragap diri, sabenerna urang teu bisa misah ti alam, hawa anu diseuseup unggal waktu saréatna mah apan paméré ti alam.
Jadi lamun ngaruksak alam téh sarua wé jeung ngaruksak diri, ngaruksak kana kahirupan anak incu jaganing geto.
Sabenerna di Aégela téh aya tempat reureuh, beus transflorés gé sok eureun didinya, panumpangna ngadon dahar heula, atawa ngan sakadar turun ngalempengkeun cangkéng. Kuring mah harita teu eureun heula da enggeus tadi bari nyawang simpéna alam. Palebah ngaliwatan Boawae di daerah Mataloko, katingali aya gedong sigrong badag pisan, sababaraha tingkat, sihoréng éta téh Seminari Mataloko, tempat diajarna urang dinya bagbagna agama Katolik, atuh basa ngaliwat ka Kelindora didinya aya sakola pertanian tingkat atas, ieu sakola gé dikokolakeun ku pastoran didinya, cocog pisan keur méré pangaweruh hal tatanén ka masyarakat didinya.
Di daérah Wolobobo aya simpangan ka katuhu anu terusna ka Bajawa, sedengkeun lamun lempeng mah terusna ka Ruteng, Pa Udrus apal pisan luak léokna jalan. Asup ka Bajawa, karasa jalan téh lega jeung leucir ku aspal, alus wé kasebutna. Hawa di Bajawa karasa tiris, malah ngahodhod, nepi ka Bajawa téh kira-kira tabuh duawelas tengah peuting. Meuting mah poho deui di hotel naon harita téh, hudang isuk-isuk teu wani gebrus mandi, tapi menta heula cai haneut, inget wé dianteuran saémbér gedé, harita mah di hotél téh euweuh paranti manaskeun cai, jadi ménta ti dapur.
Lain teu hayang ngagojod terus saré pédah karasa kénéh pegelna urut perjalanan tadi peutingna, tapi kumaha da kudu nepungan bupati téa, ceuk jangji mah kudu tabuh salapan isuk-isuk. Tabuh tujuh ngaronghéap balad kepala cabang Telkom Bajawa, ngajemput, tapi kuring rada hémeng na geuning can saged, siga nu teu make baju keur ka kantor, sihoreng bupati ngadadak kudu ka Kupang ka propinsi, jadi audiénsi téh teu jadi. Pangna kuring kudu audiénsi jeung bupati Ngada téh pédah wé harita mah kuring keur jeneng jadi Kakandatél Éndé anu ngabawah kantor Telkom sa-Flores.
Keur kuring mah nampa béja kitu teh aya genahna, bisa neruskeun saré, tapi kalah di ajak ka Wolobobo ningali stasiun GMD nu keur dibangun, saméméh jumaahan gé geus balik deui cenah.
Sabenerna rada horéam rék ningali ka Wolobobo téh, atuda can aya tingalieun, kakara keur ngabaladah jalan aksés, tapi karunya ka anu nyampeur, harita kénéh gé léos wé ka Wolobobo, pamajikan mah teu ngilu, keun wé sina reureuh heula da pertemuan jeung Dharma Wanita bada jumaahan, kuring teu openan teuing, lantaran lamun aya hal nu rada hese mah lumpatna sok menta tulung ka dharma lalaki, enya ka salaki hayang dipakaitkeun jeung kadinesan ambih logor ku biaya.

Di Wolobobo rék dibangun stasiun repeater GMD, didinya aya leuwihna dibandingkeun jeung stasiun repeater séjén, lantaran di Wolobobo mah ditambahan ku drop and insert, aya jalur simpang pikeun ka kota Bajawa. Hartina drop and insert téh nyaéta méré jalur akses transmisi keur pembicaraan telepon ti jeung ka hiji tempat, didieu mah keur Bajawa.
Enya wé kaayaan di Wolobobo keur ngali taneuh pikeun jalan, ningali téh ukur ningali alat berat ngagusuran taneuh. Diantarana anu rék diomongkeun jeung bupati téh pagawéan di Wolobobo ieu, intina mah ménta dukungan sangkan ulah aya halangan harungan, utamana masyarakat didinya kudu ngarti maksud dijieun stasiun GMD da keur kamajuan masyarakat didinya kénéh. Ceuk panalungtikan hadirna alat telekomunikasi (telepon) di hiji daérah mawa dampak undakna ekonomi masyarakat anu disababkeun ku gampilna akses informasi.

Kota Bajawa téh kota leutik sok sanajan ibu kota kabupatén, ngaran kabupaténna Ngada, leutik tapi beresih, teu ramé, jalan di kota laleucir jeung rubak, kendaraan teu loba teuing.
Di kotana kuring ngaprak ka pasar, ka pertokoan, di pasar lolobana anu didagangkeun téh beubeutian sabangsaning hui boléd, taleus jeung sampeu, jagong ogé loba, bubuahan wé loba. Ari toko onaman méh sarua wé jeung di urang, asa ningali pasar Kiaracondong mun di Bandung mah.
Di kabupaten Ngada aya tilu etnis anu kawilang gedé nyaeta Riung, Nagakéo jeung Bajawa, ngabogaan basa jeung adat séwang-séwangan, mangsa harita populasina ngan dua ratus rebu, legana daérah Ngada kurang leuwih tilu rebu km pasagi, Daerah Riung asalna karajaan, agamana lolobana Islam, ari daerah séjén lolobana agamana Katolik. Daerah wisata bisa ka Riung di beulah kaler, di basisir kalér, atawa ka Soa ka kampung Bena nu aya titinggal karuhun urang dinya kampung megalitik. Atuh di désa Boa Waé aya sumber cai panas, bisa mandi didinya, caina lamun kakara brus mah karasa panas pisan, teu béda jeung di Cipanas Garut anu nu disebut cipanas si éngang téa.

Rombongan pagawe ti Éndé nepi ka Bajawa méh tengah poé, dina poe Saptu. Atuh pasosoréna ngamimitian pertandingan olah raga, kuring mah ngilu pingpong jeung sépak bola, lain kubisa tapi sakadar ngilu ngareuah-reuah, jeung ngeunah seuri, eta wé nyépak bal teh tujuan mah supaya ngabelenyeng ka hareup ari ieu kalah murintil katukang atuh kiper nu ripuh, da posisi kuring jadi bék tengah. Nu ripuh waktu ngahéden bal, sugan téh moal lendeng, na atuh ari bek bal kana sirah ari leng téh méhméh katuralengan, tadina ambih katangar, ambih disebut gaya jeung bisaan, tapi kalah sosolontodan, sirah asa koclak lir katinggang kalapa. Ramé olah raga antar pagawé mah, loba seuri, kuring gé waktu ngilu pertandingan pingpong, ari teu katepak ku lawan téh sok kikiplik lir hayam jago ngudag danten, sanajan tungtungna kuring éléh.
Minggu isuk-isuk ngaleut ka daérah Soa, ngadon mandi cipanas. Tempat mandi téh lain di kamar kamar, ieu mah brus we asup kana kulah babarengan, da caina ngageledeg gedé.
Ngareunah ngadon ngoyok, kana awak karasa seger.
Hanjakal harita teu kungsi ulin ka Bena, padahal di Bena téh aya kampung adat megailitik téa, lain teu inget ngan waktuna teu méréan.
Pabeubeurang balik ka Éndé, kuring jeung pamajikan ngilu kana beus, dahar beurang di Aégela, didinya geus aya beus transflorés anu anu keur reureuh, panumpangna paburisat néangan kadaharan, jeung ngalempengkeun cangkeng. Anu disebut beus téh lain beus gedé siga di urang, tapi beus anu rada leutik tapi saluhureun elf, lolongkrang keur diuk dukdek pisan, hayang ngalempengkeun tuur téh hésé. Aya deui anu disebut beus terbuka, mobil treuk tapi didangdanan keur panumpang, maké tempat diuk, dihateupan tapi kenca katuhuna tetep muka. Tempat diukna tina kai papan, diuk sakeudeung oge bujur geus karasa panas. Dina beus treuk mah sagala asup, barang dagangan ti jagong nepi ka bangsa beubeutian, atuh teu kaliwat lambréta gé sok aya ngilu ngadakom, istilah lambréta téh keur ingon-ingon urang dinya, nyaéta babi téa. Disebut lambréta téh ceuk kuring wé ka balad balad, pédah lambréta (motor siga vespa ayana taun tujuhpuluhan di Bandung harita mah loba) mah lamun méngkol téh ban teu kaciri ngagilekna da kahalangan ku spakbor hareup, apan siga babi lamun keur ngungkug, siga nu teu bisa ngalieuk.

Bérés dahar di Aégela perjalanan diteruskeun, beus nyemprung ka Éndé, hawa dina beus karasa nyongkab , da beusna lain beus maké AC, beus biasa we satiis-tiisna ku angin ngagelebug.
Tadina hayang bari rurat rérét kumaha alam Flores kacirina pabeubeurang, tapi kalah baringsang, eta ge rurat rérét ngan teu pati telek, nu puguh mah kalah nundutan, anu kasawang teh lamun Tatar Priangan diciptakeun keur Tuhan tersenyum ceuk Ramadhan KH, duka teuing keur kumaha tah ari Florés mah.
Pasosoré méh magrib geus nepi ka Éndé, Alhamdulillah kuring kungsi ngaprak ka Bajawa. Indonesia téh lega geuning, beunghar ku alam jeung budaya.

Mamat Sasmita
Pangsiunan pagawe Telkom, kungsi dines di Flores ti taun 1992 nepi ka 1994.
(Dimuat di Majalah Basa Sunda Cupumanik No.52 Nopember 2007)

28 August 2007

KESALEHAN SOSIAL , Antara Nyi Omoh Koret dan Nini Arum Sekarwangi.

Oleh : MAMAT SASMITA

“Nyi Omoh Koret” itulah judul sebuah cerita dari buku bacaan UPI, sebuah buku bacaan untuk anak SD pada tahun 1958. Diceritakan Nyi Omoh (nama seorang anak perempuan kira-kira berumur 7 tahun) lagi makan pisang, makannya sedikit-sedikit sambil berjalan menemui teman-temannya yang sedang bermain di pekarangan rumah, kelakuannya seolah-olah “ngabibita” (mengiming-iming), ada beberapa orang anak yang meminta tetapi Omoh selalu bilang “meunyi”. Setiap Nyi Omoh bilang meunyi, pisang yang dibawanya disembunyikan kebelakang badannya, celaka ketika pisang dikebelakangkan disana ada seekor kambing, langsung saja pisang Nyi Omoh disambarnya. Nyi Omoh menangis “lolongseran” kata temannya yang lain “tah kitu wawales ka anu koret teh…” ( Nah itulah balasan kepada orang pelit..)
Koret adalah sebuah kata dalam bahasa Sunda padanannya dalam bahasa Indonesia adalah pelit. Kata pelit apabila dilihat didalam kamus bahasa Indonesia artinya kikir, terlampau hemat, didalam kamus itu dicontohkan dengan sebuah kalimat pendek “ orang pelit tidak suka memberi sedekah”.

Bercermin kepada cerita tersebut, disitu ada cerminan kehidupan sekaligus ada unsur sosial. Pada dasarnya membicarakan masalah sosial adalah membicarakan hubungan antar manusia.
Kata sosial diartikan sebagai lawan kata individual, dalam hal ini kata sosial memiliki pengertian sebagai kelompok atau kolektifitas seperti komunitas. Kata sosial sebagai istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binantang. Pembangunan sosial berkaitan dengan pembangunan kualitas manuisa berbeda dengan pembanguna fisik seperti pembangunan jalan, jembatan atau gedung. Kata sosial sebagai lawan kata ekonomi, dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi aktivitas masyarakat atau organisasi yang bersifat sukarela (volunter), swadaya atau organisasi yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, seperti kesamaan hak untuk mendapat pendidikan, pekerjaan, perumahan dan berpartisipasi dalam pembangunan (Edi Suhartono, Pembangunan Kebijakan Sosial, STKS tanpa tahun).

Sebelum istilah kesalehan sosial populer sudah ada istilah lain yaitu kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial, nampaknya hampir sama artinya, mengungkit dan menjentik hati seseorang untuk memunculkan nilai kesadaran sosial, walaupun terasa istilah kesalehan sosial lebih sengaja dimunculkan dari arah kesadaran keberagamaan.
Saleh (ada juga yang mengeja shaleh) tentunya berasal dari bahasa Arab yang artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kesalehan adalah ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah atau kesungguhan menjalankan agama. Jadi kesalehan sosial adalah ketaatan yang berdimensi sosial, ketaatan atau memposisikan diri sangat peduli akan hubungan antar manusia, bukan saja dalam hal etika tetapi juga diharapkan ada didalam tataran saling berbagi akan kelebihan apa yang dipunyainya. Disamping kesalehan sosial ada juga yang disebut kesalehan ritual, yang lebih mengarah kepada hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Pada saat Nyi Omoh memamerkan apa yang dia punya kepada teman-temannya berupa sebuah pisang, dan ketika teman-temannya ingin mencicipi dia langsung berreaksi dengan berkata “meunyi” (asal katanya dari meuli, membeli, ari hayang mah meuli we, kalau mau ya membeli) sambil menyembunyikan pisangnya, saat itulah temannya menghukum Nyi Omoh dengan sebutan koret (pelit).
Sikap demonstratif dari Nyi Omoh memamerkan apa yang dipunyai terhadap lingkungannya yang tidak mempunyai seperti apa yang dia punya, menimbulkan friksi, masih mending kalau hanya menghujat dengan mengatakan pelit, tetapi akan berbahaya apabila Nyi Omoh dianggap lawan kelompok.
Ketika mall bermunculan di kota-kota besar untuk menawarkan beribu macam dagangan yang gemerlap berkonotasi mewah, sedangkan sisi lain kondisi ekonomi dianggap masih terpuruk, PHK dimana-mana, pengangguran bertambah banyak, kemiskinan semakin menggejala. Disitu yang dikhawatirkan seperti sikap kelompok terhadap Nyi Omoh. Memang mall terbuka untuk siapa saja, mall bukan saja tempat segala macam barang dagangan, tetapi juga sebagai “ruang publik”, siapapun dapat masuk walaupun dimana setiap pengunjung belum tentu menjadi seorang pembeli, belum tentu terjadi transaksi ekonomi. Pengunjung bisa saja hanya sekedar mengisi waktu luang dengan keluyuran di mall atau hanya sekedar nongkrong bareng dengan teman-teman, paling tidak disana akan menatap berbagai barang sebagai sarana melambungkan mimpi atau pengunjung menonton pengunjung “to see or to be seen”. Bukankah di mall “ngabibita” itu telah “dilegalkan” dan sang penjual akan berkata meunyi bagi yang menghendaki barang tapi tak punya uang.
Ngabibita yang dilegalkan juga terjadi di kompleks perumahan (real estate), coba saja lihat antara rumah penduduk biasa yang sudah lama ada, dengan penghuni real estate, dibatasi dengan pagar tembok, seolah-olah ada batas antara penghuni lama dan penghuni baru, antara yang punya gedung dan rumah biasa. Pagar disana bukan hanya sekedar batas tapi juga untuk keamanan, kalau tidak ada pagar dianggap tidak aman. Belum lagi pagar rumah masing-masing penghuni estate, semakin kokoh dan semakin tinggi dirasa semakin aman. Harga keamanan seolah-olah ada pada pagar itu, bukan menjalin hubungan baik dengan setiap penghuni entah antar penghuni di estate atau dengan penghuni diluar estate. Pagar sepertinya adalah batas yang kaya dan yang miskin, ada kontras antara golongan the have dan the havenot (Setiawan Sabana, PR Khazanah Sabtu, 17 Juni 2006). Batas seperti ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, satu sama lain saling berhadapan sebagai lawan.

Barangkali ada baiknya membaca cerita Nini Arum Sekarwangi di dalam Gandasari jilid 5, sebuah buku bacaan untuk anak SD sekitar tahun 1940, seorang nenek yang “masakat” (miskin sekali) namanya Nini Arum Sekarwangi, dijuluki sekarwangi karena menjual bunga melati, sehari-harinya hidup selain menjual bunga melati juga menjual “daun kole” (daun pisang), “bongborosan”(bakal batang yang belum berdaun dari tanaman seperti honje, laja, kunci, kuning) dan umbi-umbian, karena tekun dan kasih sayang bukan saja kepada sesama manusia tetapi juga kepada binatang, kepada lingkungan. Hidupna menjadi lebih ajeg, hasil dari penjualan daun pisang dan umbi-umbian mencukupi untuk hidupnya. Dipihak lain ada tetangganya bernama Ambu Juma, awalnya hidupnya lebih baik tetapi mempunyai sifat kebalikan dari Nini Arum, iri, dengki dan pelit, sering menteror Nini Arum, lama-lama hidupnya semakin susah akibat kelakuannya sendiri. Dalam keadaan Ambu Juma kritis karena kecelakaan, Nini Arum menjadi penyelamatnya. Nini Arum melihat Ambu Juma sebagai sesama manusia yang perlu ditolong, walaupun mungkin pernah menyakiti hatinya. Nini Arum membagikan sebagian rizkinya untuk sesama, memberi makan, memberi keteduhan, memberikan ketenangan hidup.
Posisi Nini Arum adalah orang kaya dimata Ambu Juma yang mengaku orang miskin, walaupun Ambu Juma menyadari kesalahannya, kemiskinan yang ia dapat akibat kesalahan dirinya dalam menyikapi hidup.

Kemiskinan dapat dilawan dengan ketekunan belajar, ketekunan kerja (mempunyai etos kerja yang tinggi), dan yang lebih penting bagaimana sikap penguasa (pemerintah) memposisikan kemiskinan, jangan sampai terjadi dengan apa yang disebut kemiskinan struktural (dampak kebijakan pemerintah yang tidak kondusif terhadap akses ekonomi produktif berupa permodalan, teknologi, infrastruktur, akses pasar, dan informasi situasi harga, dan sebagainya).

Sekat sekat antara miskin dan kaya dapat dikikis melalui sikap Nini Arum Sekarwangi, itulah kesalehan sosial.

Tampaknya selain kesalehan ritual dan kesalehan sosial, kita juga harus menyetujui adanya istilah kesalehan profesional.. Pada awalnya kesalehan profesional adalah kesalehan sosial juga, kesalehan sosial menyangkut kegiatan sosial secara umum, sedang kesalehan profesional terkait dengan kegiatan pekerjaan atau profesi kita. Kesalehan profesional sebenarnya adalah profesionalisme atau kemampuan bekerja dengan baik sesuai aturan dan hukum yang berlaku serta etika kerja universal. Hal itu ditentukan oleh kemampuan (teknis plus manajerial) dan integritas (Salahuddin Wahid, Kompas Jumat, 23 November 2001). Seorang tukang ojeg jadilah tukang ojeg yang baik, mematuhi aturan lalu lintas, penumpang merasa aman, tidak ngebut, tidak berlaku genit terhadap penumpang, meminta ongkos proporsional. Seorang PNS jadilah PNS yang baik, sesuai aturan-aturan ke-pns-an, seorang pedagang jadilah pedagang yang baik, begitupun yang lainnya. Berlaku curang, korupsi, tidak disiplin waktu, itulah penghianat kesalehan profesional, itulah kelakuan Ambu Juma.

Bagaimana dengan kita, apakah sebagai Nyi Omoh Koret atau sebagai Nini Arum Sekarwangi atau sebagai Ambu Juma….?. Nah..!Margawangi 22 Juli 2007.
Mamat Sasmita, pensiunan pegawai TELKOM, penggiat Rumah Baca Buku Sunda, tinggal di Bandung.
(Dimuat di Majalah Warta Bapeda Propinsi Jabar Volume 12 No.2 April-Juni 2007)

11 August 2007

ULIN KA KELIMUTU

Ku Mamat Sasmita

Kelimutu perenahna aya di Pulo Flores Nusa Tenggara Timur, ari Pulo Flores dibagi jadi lima kabupaten (ieu teh dina taun 1994 awal) nyaeta Kab Manggarai, Kab Ngada, Kab Ende, Kab Sikka jeung Kab Flores Timur, aya beja cenah ayeuna mah geus aya pemekaran jadi genep kabupaten nyaeta Kab manggarai dibagi dua jadi kabupaten Manggarai Barat jeung Manggarai Timur.
Kelimutu asupna di kabupaten Ende, ibu kota kabupatenna nyaeta kota Ende, lamun di urang mah meh sarua jeung Majalaya. Ti kota Ende ka Kelimutu kira-kira 60 km kabeulah wetan. Dihandapeun Kelimutu aya kota leutik nyaeta Moni. Gunung Kelimutu teh jangkungna 1690 meter diluhureun beungeut laut. Hawana seger, mun keur usum halodo mah sok karasa leuwih tiris. Tempat meuting ayana di Moni, aya cotage laleutik tapi merenah jeung kaasup beresih, sahenteuna sabab Gunung Kelimutu tujuan wisata andelan keur kabupaten Ende mah.

Miang ti Ende teh isuk-isuk, nya kira-kira tabuh dalapan. Nganbring jeung sasama pagawe ti kantor Telkom, bareng jeung kulawargana. Anggangna ka Kelimutu ti Ende teh teu jauh teuing kira-kira 60 km, tapi jalanna harita mah masih keneh can alus, aya sababaraha ruas jalan anu keur dihadean. Jeung ongkoh deui rek nyimpang heula ka Detosuko, didinya aya kulawarga pagawe nu rek ngilu.
Kaluar ti kota Ende ka beulah wetan, poho deui daerah naon eta teh, ngan anu moal poho teh nyaeta jalan anu dijieun teh siga anu nembus kana sela-sela batu. Da enya atuh sisi kenca katuhu teh nangtawing gunung batu, tapi anu aheng dina sela-sela batu teh loba tatangkalan anu jadi, lain tangkal anu leutik tapi anu gede, akarna kaciri mubus kana sela sela batu.
Liwat daerah eta, terus ngaliwatan jalan sisi jungkrang, rada paur, di peuntaseun jungkrang aya dingding batu cadas anu nangtawing, nangreu meh tegak lurus, bet asa inget ka daerah Padalarang palebah gunung kapur anu nangtawing.
Kurang leuwih jam satengah sapuluh geus nepi ka Detosuko kota kacamatan, nu rek ngilu geus ngadagoan sisi jalan, asana mah kulawarga Pa Stevanus, anggota Satpam di kantor.
Di Detosuko teu lila, terus we ngabius ka Moni. Moni teh kota leutik sisi suku gunung Kelimutu, nya di kota ieu sok loba turis ti mancanagara, ngadon reureuh memeh nanjak ka puncak Kelimutu. Anggangna antara Detosuko jeung Moni kurang leuwih 19 km, sarua meureun jeung Bandung-Padalarang, ngan jalanna teu alus siga di Bandung, ma’lum jalan di pasisian jeung loba jungkrang tea.
Di Moni reureuh heula, bari neangan nu ngajual beuleum jagong jeung cau.
Ka puncak Kelimutu rada jauh keneh aya kana 13 km deui, anu bisa disorang ku mobil ngan ukur 12 km, lamun ka puncakna mah kudu leumpang, alesanana sisi puncak Kelimutu ulah kajorag ku mobil, bisi lingkungan ekologi ruksak.
Sanggeus reureuh sakedapan, lalampahan diteruskeun, mengkol ka beulah katuhu, lamun lempeng brasna ka Maumere. Mobil ngagerung, keur mah muatan pinuh, jalan nanjak, rada netek jeung mayat. Sawareh mah tarurun tina mobil, pangpangna lalaki, majarkeun teh urang pakuat kuat tuur. Kuring ge ngilu turun, da era atuh digeuhgeuykeun ku awewe ngilu dina mobil mah.

Kelimutu…Kelimutu ieu kuring datang, lain datang ngajorag tapi datang munjungan, hayang leuwih deukeut, hayang leuwih wawuh.
Harita puncak Kelimutu teu rame loba nu ngajugjug, sababna mah lain usum pere. Ceuk urang dinya kakara rame lamun keur usum pere sakola atawa aya kariaan Paskah, Natal atawa Lebaran. Harita ge nu aya bareng teh turis asing ngan ukur opatan katambah ku guide-na saurang. Asli urang dinya aya sababaraha urang barudak ngora.

Kuring sabatur batur mengkol ka beulah kenca, aya tanah lega, ngablak, ka sisi dano aya wates pager beusi, supaya nu ningali ka kawah teh ulah deukeut teuing. Ceuk beja kawah eta teh kawah kahiji, siga aya magnet-na, majarkeun lamun teu ati-ati sok kasedot nepi ka bisa tigebrus kana kawah. beuki deukeut ka puncak beuki kaangseu bau walirang.
Ieu kawah kahiji disebutna Tiwu Ata Mbupu (dano para arwah ), kelirna duka teuing da disebut bodas lain, disebut kulawu ngora ge henteu, rada rada deukeut kana kelir bodas susu.
Kawah kadua disebutna Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (dano arwah muda-mudi), kelirna hejo ngora, ti kajauhan siga aya nu ngaberekbek. Anu katilu disebutna Tiwu Ata Polo (dano arwah para tukang tenung), kelirna semu hideung. Ceuk carita urang dinya, lamun aya nu maot arwahna bakal ka Kelimutu, ditempatkeun dina dano anu mana eta gumantung kana umur tur kalakuanana salila keur hirup. Eta carita teu pati eces kumaha jujutanana.
Dano Kelimutu sok disebut Dano Tiluwarna, da enya aya tilu dano anu kelirna beda-beda. Kelimutu mimiti kapanggih ku Van Suchtelen, pagawe Pamarentah Hindia Belanda taun 1915. Anu aheng wates antara dano kahiji jeung dano anu kadua ngan ukur ku wates taneuh alam jeung deuih kacirina saeutik. Lamun tea mah caina ngalobaan wates teh bakal limpas, atawa urug. Tapi da teu kitu, caina tara limpas jeung tara urug. Aya kapercayaan urang dinya lamun kajadian campur antara dano ka hiji jeung ka dua, eta hartina bakal aya mamala ka urang dinya. Kajadian kelir dano anu teu sarua masih keneh dianggap kaajaiban alam, sabab can aya panalungtikan anu bisa mere katerangan anu ilmiah, aya eta ge teori cenah ku sabab ayana bahan mineral dina dasar dano, tapi naha bet kelirna sakapeung sok robah-robah.
Ceuk carita urang dinya deui, waktu ngobrol jeung tukang warung di Moni, kelirna teh sok robah-robah, tapi teu tangtu naha sabaraha taun sakali robahna teh jeung tara aya nu ngawenehankeun kumaha kajadian parobahanana. Ceuk carita urang dinya deui, robahna kelir dano teh lamun tas aya lini, meureun pedah eta bahan mineral anu aya di dasar dano kagedogkeun.

Ku ayana peraturan mobil teu meunang asup deukeut teuing ka sisi dano, aya alusna, palataran teh leuwih kajaga, teu dirobah ku palataran parkir, teu dirobah ku kapentingan nu ngadeugdeug. Palataran karasa nu aya estuning asli siga kitu, loba tatangkalan, tapi beuki deukeut ka biwir dano tatangkalan teh kacirina beuki motetet, beuki laleutik, malah dina hate asa hayang nyabut hiji tangkal da alus lamun dijieun bonsai. Ngan teu meunang da dina plang aya tulisan anu unina kieu :
Ma’e medi mairewo tamenga gambar/foto (Teu meunang barang cokot iwal ti gambar/ foto)
Ma’e tau mata rewo ta menga nala/hibu (Teu meunang maehan nanaon bae iwal ti waktu)
Ma’e welutau rewota menga la’e/ola (Teu meunang ninggalkeun nanaon iwal ti tapak).
Alus eta tulisan teh, ngarupakeun hiji larangan tapi teu togmol, larangan anu leuwih ngobet eusi hate jeung deuih karasana aya ajen filosofi-na.
Sanggeus balakecrakan, murak bebekelan di tempat parkir mobil, kasorenakeun kuring jeung sabalad-balad mulang bari mawa rupa-rupa kahelok dina pikiran, alam mere tangara ku kabeungharanana, pikiraneun jeung teuleumaneun keur nu wacis, keur urang sarerea. Ieu pangalaman teh dina mangsa keur meunang tugas di Ende salila dua taun. Aeh enya di Kantor Telkom Ende teh kungsi dines Kang Apip Mustopa almarhum nu ngarang Anak Agung Sagung Putri (nominasi Hadiah Rancage 1994), ngan duka teuing taun sabaraha tugas di Ende-na teh.
Di Ende ge aya titinggal sajarah nyaeta imah anu dipake ku Bung Karno keur waktu diasingkeun ku Belanda samemeh merdeka. Imahna teu gede, ukur aya dua kamar jeung rohang tamu, imahna sederhana, asa ningali imah panggung di urang.
Ukuranana kira kira 8 x 12 meter, ayana di jalan Prawira, lamun ti airport Arubusman mah ngulon ngaler perenahna teh. Bung Karno di buang ka Ende teh sanggeus pidato di Landraad Bandung anu judulna “Indonesie Klaagt aan" (Indonesia Menggugat)”. Salila di Ende ti taun 1934 nepi ka taun 1938 Bung Karno bareng jeung istrina nyaeta Ibu Inggit Ganarsih, Ibu Amsih mertua Bung Karno jeung Ratna Juami anak angkat Bung Karno sarta Asamara Hadi guru Ratna Juami.
Titinggal Bung Karno nu aya di eta imah diantarana tongkat komando, kopeah, lukisan jeung foto-foto, asana mah aya sababaraha siki buku, piring sendok nu kungsi dipake ku Bung Karno.


Mamat Sasmita
Pangsiunan Pagawe Telkom, kungsi dines di Ende ti taun 1992 nepi ka taun 1994.
(Dimuat dina Majalah Cupumanik No.50 September 2007)