29 October 2010

TRANSPARAN


Ku : MAMAT SASMITA

Ngaranna Amung, méh sarua jeung ngaran dalang wayang golék. Bareng digawé sababaraha taun, lain bareng kétah da béda bagian ngan sakantor, ari kuring mah di bagian transmisi satelit, ari manéhna di bagian jaringan kabel. Urang Garut manéhna téh. Wekel pisan kana gawé, tara kadéngé baha kana paréntah dunungan. Istuning paréntah dunungan téh lir tugas suci nu kudu dilakonan najan sakumaha héséna. Teu béda jeung Ua Léngsér dina carita pantun. Naon paréntah raja kudu dilaksanakeun najan kudu nandonkeun nyawa. Sarua deuih hirupna teu weléh jigrah, rada orongoh, optimis cék istilah jaman ayeuna mah. „Gawé mah ulah diwawaas héséna, sok ngarasula“ kitu pokna téh.
Ari papakéan teu weléh nécis, matak sieup kacirina, awakna rada pendék jeung rada mongkoy. Mun leumpang leungeun teu weléh ngajérébébéng, siga binaragawan nu teu bisa ngarapetkeun puhu leungeun. Aya deui kabiasaan séjén nu jadi ciri dirina, sapopoé sok maké kacamata ribén, kacamata nu semu hideung téa. Kungsi ditanya perkara kacamata mah, cenah mah panonna sok babari beueus mun langsung keuna ku cahaya. Sapopoéna kuring sok ngaakangkeun ka manéhna, da boh umur boh dina kapangkatan inyana leuwih senior batan kuring.

Dasar Kang Amung, aya wé pulunganeunana dina kahirupanana, ka kantor téh teu weléh mekel sangu keur dahar beurang, nimbel istilah manéhna mah. „Mekel sangu téh sarua jeung ngahargaan pamajikan, naon nu didahar ku urang sarua jeung nu didahar ku anak pamajikan. Dahareun téh pan nu méré getih ka awak urang, sedengkeun getih téh hirup urang. Tah ieu nu jadi runtut raut dina kulawarga, sareundeuk saigel, sabobot sapihanéan, sabata sarimbagan, jeung deuih dahareun téh kudu halal“.
„Geuning akang sok kapendak tuang di restoran“ cek kuring nempas. Méméh ngajawab manéhna ngagakgak heula seuri bari ngajawab :“Harita mah euceuna kabeurangan hudang, teu kaburu nyangu isuk-isuk“.
Jadi dina mangsa istirahat gawé téh, antara tabuh 12.00 nepi ka tabuh 13,00, sabada solat lohor téh manéhna mah tetep wé di rohangan kantor murak timbel siga nu ni’mat. Kana udud dipahing pisan, makruh éta téh, cék manéhna deui pangpangna mah duit keur meuli roko téh kawilang gedé, mending dipaké ongkos budak ka sakola.

Hiji poé manéhna ngajak kuring dahar di luar, kitu lah di réstoran leutik, najan leutik réstoran téh kajojo pisan, pédah murah jeung ngeunah tur sagala aya. Néangan méja persis hareupeun lawang. Cék kuring mah diuk didinya téh asa teu merenah, keur mah deukeut ka lawang jeung kaganggu deuih ku nu lalar liwat, tapi da keukeuh manéhna hayang diuk didinya. Sugan téh manéhna rék diuk nukangan lawang, ieu mah ngahaja nyanghareup ka lawang, majarkeun strategis diuk didinya mah.

Sor dahareun, anteng ngahenggoy, teu lila cék manéhna semu ngaharéwos „Transparaaan...“. Ngomong kitu téh bari rada ngasorkeun kacamata ribén kana cukang irungna, jeung teu riuk-riuk, siga nu angger wé ngahénggoy dahareun.
Mimitina kuring teu ngarti kana maksudna, leuh sihoréng nu disebut transparan téh ngalangkang. Enya ngalangkang, geura lamun pabeubeurang keur panas poé mentrang, urang aya di jero rohangan, ningali ka luar tina panto, tangtu bakal rada sérab da aya béda intensitas cahaya. Tah lamun kabeneran dina lawang panto aya nu nangtung bakal kaciri ngalangkang, komo lamun nu nangtungna ukur maké baju atawa erok rada ipis, pan matak kaciri sabeuleugeunjeur.
Ningali kitu téh kuring mah rada ngabalieur bari rada kéom. Ari cék Kang Amung mah bisa ningali nu kitu téh kulantaran urang aya dina posisi nu strategis, sedengkeun posisi strategis téh kudu dirarancang jeung diupayakeun. „Voyeurism éta téh kang, béhna make ribén téh keur kitu wé nyah...“ cek kuring ngaharéwos, manéhna ukur ngahéhéh..

Bérés dahar, tuluy balik ka kantor, leumpang wé da deukeut ieuh. Kuring nanya ka manéhna „Kang ari tuang ka réstoran sareng euceuna sok milari tempat nu startegis kitu?, manéhna ngagakgak seuri bari ngajawab „Tara atuh,...akang mah jadi lalaki idéal keur euceuna“. Terus manéhna ngabamblam soal transparansi. Nyeueung transparansi téh ulah ngan ukur ningali nu ngalangkang siga tadi, tapi kudu leuwih lega ngama’naanana. Transparansi téh hartina méré lolongkrang sangkan bisa diaksés ku batur kana pagawéan urang nu aya pakaitna jeung kapentingan publik. Lain hartina pacorok kokod tapi leuwih nyoko kana nalingakeun pagawéan, cék basa ayeuna mah pengawasan téa, bisi aya kakurangan atawa kasalahan tuluy bisa digeuing sangkan bener.
Contona mun urang nyieun imah di kota Bandung, kapan kudu boga ijin ngadegkeun bangunan (IMB), éta hartina urang anut kana aturan tata ruang kota. Ngajukeun ijin téh apan kudu aya rencana anggaran biaya, gambar rencana bangunan jeung sajabana ti éta. Dina derna digawé urang téh kudu badami jeung kulawarga, boh biayana boh rarancang imahna, ambih silih geuing bisi aya kasalahan, éta hartina tranparan, euweuh nu disebut sumput salindung téh. Kitu deui pamaréntah, mun rék nyieun bangunan atawa ngoméan sarana publik kudu transparan, boh biaya boh kualitas bahan atawa rarancang gawé. Komo keur pamaréntah mah kudu pisan transparan téh da nu dikokolakeunana lain duit pribadi, tapi duit ti rahayat, duit tina pajeg gegedéna mah, duit tina késang rahayat. Carana, nu panggampangna, maké plang nu nyebutkeun sabaraha biayana, sabaraha lila pagawéanana, saha nu migawéna, saha nu tanggung jawabna jeung sajabana ti éta. Jadi lamun rahayat hayang apal gedéna biaya jeung saha nu migawéna kari ningali plang éta, meureun rahayat bisa ngajudi kana kualitas pagawéan.
Hanjakal ngawangkong téh teu kebat, kaburu nepi ka kantor.
*
Pasosoré, waktuna balik ka imah, hujan ngagebrét, rék balik téh mandeg mayong, tapi mun ngadagoan raat pisan mah sieun kaburu macét di jalan. Ngabelesur maké sapédah motor, kapaksa maké jas hujan. Di jalan cileuncang ngageledeg, jalan aspal nu kuduna leucir ku aspal jadi walungan dadakan, ngajalankeun motor téh lalaunan, lantaran loba jalan garékgok, gorowakna jero, galedé deuih jeung teu kaciri da kalimpudan ku cileuncang, matak jadi bahla mun teu ati-ati. Numpak motor téh bari ngawawaas omongan kang Amung, naha ieu cileuncang sakieu gedéna, mustahil pamaréntah kota teu nyahoeun mah, naha gorong-gorong tara diberesihan, boa boa geus katutupan ku leutak. Kitu deui garékgokna jalan, naha teu buru-buru dioméan, atawa boa boa kualitas ngoméanana teu luyu jeung spésipikasi téhnis. Mun unggal pagawéan keur kapentingan publik tranparan dina biaya, kualitas bahan jeung pagawéanana, meureun moal kieu-kieu teuing. Padahal rék transparan mah teu hésé, asal aya niat wé ti nu boga hadas.

(Dimuat dina majalah Cupumanik No.87 bulan Oktober 2010)


23 October 2010

PNS, PEKERJA MULIA


Oleh : MAMAT SASMITA

Menak menurut kamus bahasa Sunda Danadibrata berarti ngeunah-ngeunah. Kata tersebut berasal dari bahasa Kawi, mainak, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi enak. Arti lain adalah orang yang mempunyai pangkat tinggi di zaman kolonial. Namanya juga zaman kolonial setiap pegawai pemerintah dianggap menak, serendah apapun itu. Kemana pergi pasti dihormat, apalagi kalau turni ke desa-desa. Mereka biasa disebut ambtenaar. Mungkin saking terkenalnya, bisa jadi kata tenar asalnya dari ambtenaar itu. Pendapat menjadi pegawai pemerintah itu enak, nampaknya masih melekat sampai sekarang.
Menjadi pegawai pemerintah dalam hal ini pegawai negri sipil (PNS) itu bukan saja enak, melainkan juga mulia. Coba saja simak teks sumpah atau janji yang diucapkan oleh seseorang yang diangkat menjadi PNS. Bagi yang beragama Islam dimulai dengan kata-kata “Demi Allah saya bersumpah”. Itu adalah setinggi-tingginya sumpah. Bila melanggar sumpah itu, dia harus siap menerima laknat.
Pasti setiap PNS hafal diluar kepala akan sumpahnya, mereka bukan saja hafal tetapi betul-betul melaksanakannya dalam keseharian. Umpamanya setia kepada negara, menjungjung tinggi kehormatan negara, bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Hanya orang mulialah yang bisa melaksanakan sumpah atau janji semacam itu. Kemuliaan lain adalah karena tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Sekarang setelah 65 tahun merdeka, rakyatlah yang harus dilayani oleh PNS, sebagai pengabdian dengan ketulusan hati. Itulah kemuliaan. Mulia menurut kamus bahasa Indonesia berarti tinggi kedudukan atau martabatnya, luhur budinya dan bermutu tinggi.
Jumlah PNS pada tahun 2008 sekitar 4,1 juta orang. Mereka memberikan pelayanan kepada seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 230 juta orang. Itu pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng. Coba bayangkan apabila semua PNS sakit secara serentak dan bersamaan selama seminggu, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan, pasti negara ini akan kalang kabut.
Karena begitu mulianya, setiap PNS diberi penghargaan naik pangkat reguler setiap 4 tahun, asal dinilai baik (yang disebut orang mulia mana ada yang tidak baik). Pintar tidak pintar atau rajin tidak rajin tetap naik pangkat.
Untuk mendapatkan nilai baik, dengan guyon, muncul istilah filsafat tangan. Pertama cium tangan. Artinya memberi penghormatan kepada yang lebih senior atau atasan. Kedua buah tangan. Jangan disebut upeti karena jelek tetapi lebih kepada rasa penghargaan dan kekerabatan. Ketiga campur tangan. Keberhasilan meniti jenjang karir tidak lepas dari campur tangan beberapa pihak. Keempat tanda tangan. Sebagai pengesahan keberhasilan. Kelima garis tangan. Ini lebih kepada nasib. Keenam jabat tangan. Sebagai hasil akhir keberhasilan kedua pihak. Namum dalam meniti karir ada juga yang memakai filsafat ngojay gaya bangkong (berenang gaya kodok). Ka luhur sumuhun dawuh ka handap nincak ka rayat peupeuleukeuk, ke atasan asal bapak senang, ke bawahan menginjak ke rakyat tidak hormat.

Tidak kompetitif.

Menurut PP No.25/2010 gaji pokok PNS paling rendah dengan masa kerja nol tahun sekitar Rp 1,1 juta dan gaji tertinggi dengan masa kerja lebih dari 30 tahun sekitar Rp 3,6 juta setiap bulan. Walaupun ditambah dengan tunjangan lain besarnya tetap saja tidak terlalu beranjak jauh dari gaji pokok.
Gaji PNS tersebut tampaknya tidak terlalu kompetitif untuk hidup enak zaman sekarang.
Apabila ada PNS yang mempunyai mobil bagus atau mempunyai rumah mewah itu wajar saja karena orang mulia pasti pandai mengatur keuangan keluarga. Kita tidak perlu berburuk sangka. Siapa tahu yang bersangkutan mendapat warisan atau mendapat undian.
Walaupun gajinya tidak kompetitif, banyak yang berminat menjadi PNS. Beribu-ribu lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu ikut mendaftar. Ini karena jiwa patriotnya tinggi. Mereka ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa.
Bermacam cara dilakukan supaya diterima, disamping juga mampu menjawab tes akademis dan pengetahuan umum. Untuk tes pengetahuan umum pendaftar harus hafal lagu yang dibuat pejabat. Hati-hati untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, pendaftar barangkali harus hafal lagu yang dibuat oleh gubernur, bupati atau wali kota .
Menurut bisik-bisik, bila pendaftar ingin diterima harus ada unsur lain, diantaranya harus memegang salah satu dari 4D, deukeut, deuheus, dulur dan duit. Nah perkara duit ini yang selalu menimbulkan hiruk pikuk, apalagi bila besarnya sampai puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang menyebutkan besarnya antara Rp 40 juta – Rp 70 juta.
Sungguh mengiris hati. Hari gini masih ada yang berani pasang tarif sebagai uang sogokan supaya lulus menjadi calon PNS. Bagaimana jadinya, niat awal menjadi insan mulia, dikotori dengan gemerlap uang.

Oknum.

Gara-gara uang juga banyak yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa lagi kalau bukan aparatur negara, di antaranya PNS. Tapi, jangan takut. Korps PNS tidak terkotori oleh yang korupsi, karena yang korupsi itu oknum, perorangan, bukan korupsi yang dilakukan bersama-sama.Yang baru menjadi PNS, segeralah menyesuaikan diri, setidaknya lihat perilaku atasan terutama kepala dinas atau kepala lembaga teknis.
Seseorang mejadi kepala dinas pasti karena berprestasi, bukan karena 4D, bukan karena filsafat tangan, bukan karena ngojay gaya bangkong. Atasan itu teladan, contoh yang patut digugu dan ditiru. Seandainya seorang kepala dinas bepergian karena jabatan, ia pasti harus mendapatkan biaya perjalanan dinas. Ia jangan diberi lebih besar daripada seharusnya, sesuaikan saja dengan aturan yang berlaku. Kalau keukeuh minta lebih, itu namanya kepala dinas yang tidak tahu aturan.
Atasannya kepala dinas itu gubernur, bupati atau wali kota. Ini bukan jabatan karir, paling tidak ngageugeuh selama lima tahun atau lima tahun kedua kalinya. Sungguh mengagumkan karena saking inginnya mengabdi kepada lemah cai, ia selalu ingin ngeukeuweuk jabatan itu. Ada yang tatahar lebih awal. Ada juga yang ingin jabatan untuk ketiga kali, tetapi aturan tidak membolehkan. Maka istri atau mertuanya yang disuruh menyalonkan diri. Ada juga yang mengintip ke jabatan yang lebih tinggi semisal dari wali kota ingin menjadi gubernur, dari gubernur ingin menjadi presiden, barangkali.

Itulah sekelumit kemuliaan PNS. Namun perlu diingat, kepada para pencari kerja, masih banyak lapangan kerja lain yang tidak kalah mulianya. Kalau masih keukeuh ingin menjadi PNS, hafalkan saja lagu hasil karya pejabat. Siapa tahu membawa semangat dan berkah.

MAMAT SASMITA
Pengelola Rumah Baca Buku Sunda.

(Dimuat di Kompas Jabar Sabtu 23 Oktober 2010 rubrik Anjungan)

09 October 2010

JADI PRESIDEN, JANGAN "DIRENGKAS"


Oleh MAMAT SASMITA

Membaca tulisan Jamaludin Wiartakusumah (Mang Jamal) tentang Urang Sunda Jadi Presiden (Kompas Jawa Barat 18/9/10) dan tulisan Iip.D.Yahya (Kompas Jabar 30/9/10) sangat menggembirakan sekaligus menyedihkan. Disebut menggembirakan karena wacana presiden dari urang Sunda digelar dengan terbuka. Tersirat tulisan keduanya tersebut ada kerinduan urang Sunda jadi presiden. Disebut menyedihkan karena seolah-olah jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan yang sangat dibanggakan untuk memperlihatkan eksistensi urang Sunda. Sampai-sampai semua Presiden RI dikaitkan dengan Tatar Sunda mulai dari istri, pendidikan, masa tugas, tampat tinggal dan sisi mistisnya. Terasanya sangat ngageuri.
Kalau memang jadi presiden itu satu-satunya kebanggaan yang perlu diraih untuk memulihkan kepercayaan diri urang Sunda, marilah kita tatahar, membuat strategi untuk meraihnya.
Pertama, jadikan bahwa urang Sunda jadi presiden itu impian kolektif urang Sunda dengan jalan kampanye besar-besaran. Jangan malu-malu seperti tokek, bunyinya keras tapi tidak menampakan diri. Jangan malu-malu seperti kucing, menyambar ikan asin ketika orang lengah. Mari kita tandang, bak kesatria menghadang perang, mun datang kaciri tarang, mun undur kaciri punduk.
Kedua, pasang iklan di media massa, besar-besar, yang berbunyi dicari orang Sunda yang jujur, adil dan tegas (mengutip tulisan Pong Harjatmo di atap gedung DPR). Pasti urang Sunda akan berduyun-duyun mendaftarkan diri. Sebab urang Sunda merasa paling jujur, adil dan tegas sedunia. Hal ini sering dipidatokan para pejabat lembaga pemerintahan yang mengurus kebudayaan, bahwa budaya Sunda teh luhung, bahwa ajen inajen Sunda teh luhung.
Kalau saja benar bahwa budaya dan nilai-nilai Sunda itu luhur, pastinya sekarang tak merasa rendah. Pastinya di Tatar Sunda tidak ada korupsi. Pastinya di Tatar Sunda tidak ada bupati atau mantan gubernur yang mendekam di pangberokan. Nyatanya, di Tatar Sunda banyak yang korupsi dan tidak lebih maju dibanding daerah lain.
Pendaftar, tidak perlu membuktikan kejujuran, keadilan dan ketegasannya. Ia cukup dipercaya atas pengakuannya, karena urang Sunda selalu dididik berprasangka baik. Kalau tidak percaya kepada orang Sunda sendiri, apa harus percaya kepada burung beo atau kepada burung kakak tua?.
Pendaftar bisa mulai dari yang seusia siswa taman kanak-kanak sampai kakek nenek. Sebab kejujuran, keadilan dan ketegasan, harus dipunyai sejak anak-anak sampai kakek nenek. Kan tidak ada yang pernah memberikan pelajaran kepada anak-anak atau kakek nenek boleh tidak jujur, boleh tidak adil, boleh tidak tegas.

Sekolah Presiden
Ketiga, segeralah buka sekolah jadi presiden atau bimbingan belajar jadi presiden sebanyak-banyaknya. Kan kita sangat terampil membuka sekolah atau membuka tempat bimbingan belajar. Tengok saja pada awal ajaran baru akan berseliweran iklan sekolah, mulai dari yang terakreditasi baik sampai yang terakreditasi didoakan.
Begitu juga kalau menjelang ujian akhir akan sering muncul iklan bimbingan belajar entah itu ditempel di pohon atau digelar berbentuk baliho yang besar
Murid yang medaptarkan diri dari iklan yang dipasang itu pasti akan banyak. Sekolah yang lulusannya tidak tahu bakal jadi apa saja banyak muridnya, apalagi yang lulusannya bakal jadi presiden.
Tempat belajarnya tak perlu di gedung mentereng, berpendingin, berlampu kelap kelip. Cukup dibawah pohon rindang atau di lapangan terbuka, mirip Shantiniketan (tempat yang damai) kepunyaan Rabindranath Tagore.
Para pengajarnya jangan yang sehari-hari berdasi apalagi pejabat, tetapi para pemulung, petani gurem, tukang becak, sopir angkot, pangangguran dan orang miskin lainnya. Jangan dianggap remeh mereka yang miskin itu. Mereka juga punya cita-cita. Mereka juga sangat pintar mengatasi kesusahan dalam hidupnya.
Buat kurikulum yang baik, umpamanya tahun pertama disuruh menuliskan kata jujur terus menerus, tidak peduli menghabiskan berpuluh-puluh buku tulis. Tahun kedua menulis kata adil, tahun ketiga menulis kata tegas, tahun keempat mulai menulis gabungan kata seperti korupsi adalah perbuatan tidak jujur, dan seterusnya.
Tahun kelima menginjak kepada pelajaran apabila menurut penilaian rakyat gagal harus berani mengundurkan diri. Keberanian untuk mengundurkan diri ini ternyata barang mahal, sehingga belum pernah ada pejabat yang membelinya. Urang Sunda harus menjadi pelopor membelinya. Indikator kegagalan itu gampanag dilihat, misalnya semakin banyak pengemis di perempatan jalan, makin banyak penganggur, banjir makin meluas, harga bahan pangan makin melonjak naik dan jalan aspal semakin banyak bolong.
Lulusan sekolah atau bimbingan belajar jadi presiden inilah yang akan menjadi presiden dari urang Sunda. Kata pepatah, kalau kita tidak pernah menanam pohon jangan harap memanen buahnya. Sekarang, rasanya tidak pernah ada urang Sunda yang mengaku mendidik (mengaderkan) seseorang untuk presiden. Jadi kalau tidak ada urang Sunda yang jadi presiden, jangan nganaha-naha. Begitu juga bila ada yang percaya diri mencalonkan jadi presiden jangan cepat direngkas malah harus dirojong.
Biaya untuk mendirikan sekolah jadi presiden atau biaya bimbingan belajar jadi presiden, tidak perlu meminta kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Kita harus menghindari mempunyai mental baramaen. Biarkan pemerintah itu asyik sendiri dengan urusannya, menangkis tuduhan ada korupsi, menangkis tuduhan ada kegagalan.

Harus siap kalah.
Karena yang jadi presiden itu hanya satu orang dari 230 juta orang, siapa pun harus siap kalah bersaing. Artinya kalau kalah tidak perlu putus asa, tidak perlu menebar amuk, apalagi sampai gantung diri. Kesempatan masih ada, apalagi kalau masih muda (yang merasa sudah tua harus tahu diri). Untuk latihan sebelum jadi presiden, sebaiknya ikuti dulu persaingan jadi walikota, bupati atau gubernur. Kan sudah belajar menjadi orang jujur, adil, dan berani mengundurkan diri apabila dinilai gagal.
Benar kata Iip.D.Yahya, kita harus memilih bupati, wali kota atau gubernur yang ber-KTP daerah yang akan dipimpin. KTP jangan hanya dilihat sebagai selembar kertas bertuliskan kartu tanda penduduk. Setidaknya proses membuat KTP akan mengenal Ketua RT, Ketua RW, lurah dan camat setempat. Dengan kata lain harus mengenal daerah yang akan dipimpin.
Karena menjadi bupati, wali kota atau gubernur itu harus melalui partai, pilih partai yang baik, bukan partai yang menjadi juru lelang. Atau, untuk latihannya berani bersaing menjadi ketua partai. Sekali lagi, pilih partai yang baik, bukan partai yang memilih ketuanya karena uang. Jadikan slogan, partai yang jujur hanya partai yang ketuanya urang Sunda.
Der ah..!

MAMAT SASMITA
Pengelola Rumah Baca Buku Suda, Bandung.
(Dimuat Kompas Jabar Sabtu 9 Oktober 2010, rubrik Anjungan)